Здавалка
Главная | Обратная связь

Екологiчний монiторинг та його видиДля розробки заходiв, спрямованих на усунення негативних наслiдкiв втручання людини в навколишнє природне середовище i полiпшення екологiчної ситуацiї, застосування методiв оптимiзацiї природокористування з одержанням достатньої кiлькостi продукцiї при одночасному збереженнi довкiлля необхiдна органiзацiя екологiчного монiторингу.

Монiторинг — це комплексна система спостережень, эбору, обробки, систематизацiї та аналiзу iнформацiї про стан навколишнього середовища, яка дає оцiнку i прогнозує його змiни, розробляє обгрунтованi рекомендацiї для прийнятгя управлiнських рiшень.

Система державного монiторингу навколишнього середовища на таких принципах:

• об’єктивнiсть i достовiрнiсть;

• систематичнiсть спостережень за станом навколишнього середовища та об’єктами впливу на нього;

• багаторiвневiсть;

• узгодженiсть нормативного та методичного забезпечення;

• узгодженiсть технiчного i програмного забезпечення;

• комплекснiсть в оцiнцi екологiчної iнформацiї;

• оперативнiсть проходження iнформацiї мiж окремими ланками системи та вчасне iнформування органiв державної виконанчої влади;

• вiдкритiсть екологiчної iнформацiї для населення.

Основними завданнями екологічного монiторингу є:

• органiзацiя єдиної державної системи контролю за складовими природного середовища;

• налагодження автоматизованої системи збору, обробки, узагальнення i зберiгання iнформацiї про кiлькiсть i стан природних ресурсiв (банк даних);

• оцiнка природно-ресурсного потенцiалу та можливого рiвня використання ресурсiв;

• інвентаризація джерел забруднення i вивчення ступеня антропогенного впливу на компоненти природного середовища;

• моделювання i прогноз змiн екологiчної ситуацiї та рiвня здоров’я довкiлля;

• розробка управлiнських рiшень, спрямованих на забезпечения рацiонального природокористування i сталий розвиток регiону.

Залежно вiд призначенкя здiйснюсться загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та фоновий (науковий) моніторинг навколишнього природного середовища.

Загальний монiторинг навколишнього середовища — це оптимальнi за кiлькiстю параметрiв спостереження на пунктах, об’єднаних в єдину iнформацiйно - технологiчну мережу, якi дають эмогу на основi оцiнки i прогнозування стану довкiлля регулярно розробляти управлiнськi рiшення на всiх рiвнях.

Оперативний монiторинг навколишнього природного середовища — це спостереження спецiальних показникiв у цiльовiй мережi пунктiв у реальному масштабi часу за окремими об’єктами, джерелами пiдвищеного екологiчного ризику в окремих регiонах, якi визначено як зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, а також у районах аварiй iз шкiдливими екологiчними наслiдками, щоб забезпечити оперативне реагування на кризовi ситуацiї та прийнягггя рiшень щодо їх лiквiдацiї, створити безпечнi умови для населення.

Фоновий монiторинг навколишнього середовища це спецiальнi високоточнi спостереження за всiма складовими навколишнього середовища, а також за характером, складом, кругообiгом та мiграцiєю забруднювальних речовин, за реакцiєю органiзмiв на забруднення на рiвнi окремих популяцiй, екосистем i бiосфери в©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.