Здавалка
Главная | Обратная связь

КОНТРОЛЬ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ЗВІТНІСТЬКерівництво виробничою технологічною практикою студентів в підрозділах покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов’язані забезпечити виконання студентами програми практики і дати оцінку якості їх роботи.

Студентам учбового закладу слід щоденно вести щоденник, в якому відмічати виконання робіт.

Керівники практики від підприємства повинні систематично контролювати роботу практикантів, передивлятися і підписувати щоденники, а також давати заключний відгук про роботу кожного студента.

По закінченню практики студентам необхідно здати щоденники та звіти (за підписом керівника практики від підприємства) керівнику практики від технікуму.

Звіт складається в процесі проходження практики поетапно, по мірі проходження програми; кожний розділ його оформлюється до моменту закінчення практики у відповідному підрозділі і надається керівникові практики даного підрозділу, а також керівникові, який здійснював загальне керівництво, на перегляд та підпис.

Матеріал звіту повинен відповідати запропонованому змісту.

Складання звіту повинно показати вміння студента систематизувати матеріал і давати технічно вірне змалювання його.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Студенти повинні закріпити в виробничих умовах знання, отримані при вивченні спецдисциплін: “Мікросхемотехніка”, “Електронні обчислювальні машини”, “Периферійні пристрої та засоби передачі даних”, “Технічне обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки”, “Охорона праці”, ”Програмне забезпечення”, “Економіка та планування підприємства”.

Мати чітку уяву про ті функції, які треба буде виконувати техніку-електроніку .

Знати безпечні і санітарно-гігієнічні методи праці.

Студенти повинні вміти :

Ø проводити випробування та налагодження елект­ронних схем та пристроїв;

Ø проводити електрорадіовимірювання в елект­ронній апаратурі;

Ø проводити розборку і складання обладнання та його комплексну перевірку;

Ø виконувати тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв.

Ø працювати з стандартним програмним забезпеченням;

Ø працювати в середовищі сучасних операційних систем та баз даних;

Ø виконувати інсталяція та настройку операційних систем, апаратних, програмних, локальних та мережевих засобів;

Ø читати функціональні та принципові схеми пристроїв;

Ø виконувати перевірку функціонування системного програмного забезпечення;

Ø проводити заходи по резервному копіюванню та збереженню інформації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ю. В. Новиков - «Аппаратура локальных сетей», Москва, «Эком», 1998 г.

2. А. Марголис – «Поиск и устранение неисправностей в персональних ком­пьютерах», Киев,«Диалектика», 1994 г.

3. О. Степаненко – «ТО и ремонт IBM PC», Киев, «Диалектика», 1994 г.

4. Марк Минаси – «Модернизация и обслуживание ПК», Киев «Век» - Москва «Энтроп», 1999 г.

5. Ю. А. Кулаков, С. В. Омелянский - «Компьютерные сети», Киев, «Юниор», 1999 г.

6. В. Ф. Кобевник – «Охрана труда», Киев, «Вища школа», 1990 г.

7. К. Н. Ткачук – «Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности», Киев «Вища школа», 1988 г.

8. В. В. Буряковский и др. - «Финансы предприятий», Днепропетровск, «Пороги», 1998 г.

9. В. В. Бойко – «Экономика предприятий Украины», Днепропетровск, «Пороги», 1997 г.

10. С. П. Куценко и др. – «Экономика, организация и планирование ВУ», Москва, «Статистика».
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.