Здавалка
Главная | Обратная связь

І. Теоретична частина1. Психологія вищої школи - це наука про:

а) закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіку науково-педагогічної діяльності викладача;

б) закономірності розвитку та функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності;

в) функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності;

г) всі відповіді правильні.

2. Основними категоріями психології вищої школи є:

а) психіка, поведінка, навчання, розвиток, виховання;

б)освіта, навчання;

в) форми організації, методи навчання;

г) всі відповіді правильні.

3. Структуру психіки складають:

а) біопсихічні властивості, досвід;

б) спрямованість, психічні властивості;

в) психічні процеси, психічні стани, психічні властивості;

г) всі відповіді правильні.

4. Суспільна істота, наділена свідомістю i представ­лена психологічними характеристиками, які є стійкими, соціально зумовленими i виявляються у суспільних зв'язках, відносинах з навколишнім світом, іншими людьми та визначають поведінку лю­дини, є:

а) особистістю;

б) індивідом;

в) індивідуальністю;

г) людиною.

5. Особистісні, дидактичні, організаційно – комунікативні - це:

а) типи характеру;

б) типи педагогічних здібностей;

в) типи темпераменту;

г) типи мислення.

6. Ставлення студента до інших людей, до себе, до справи, до природи, до речей – це прояви:

а) темпераменту;

б) характеру;

в) здібностей;

г)всі відповіді правильні.

 

7. Компонентами «Я-концепції» особистості студента і викладача є:

а) когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий;

б) відчуття, мислення і уява;

в) сприймання, пам'ять і увага;

г) всі відповіді правильні.

 

8. До раціональної пізнавальної діяльності, шляхом якої студент здобу­ває нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання, будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, здійснює акти твор­чості, належать:

а) відчуття, сприймання;

б) мислення, пам'ять, уява;

в) емоції, почуття;

г) всі відповіді правильні.

9. До емоційних станів відносяться:

а) апатія, афект, депресія, настрій, фрустрація, пристрасть, стрес;

б) цікавість, радість, здивування, страждання, гнів, відраза, страх, сором;

в) увага,спостережливість;

г) всі відповіді правильні.

10. До форм переживання почуттів належать:

а) апатія, афект, депресія, настрій, фрустрація, пристрасть, стрес;

б) цікавість, радість, здивування, страждання, гнів, відраза, презирство, страх, сором;

в) увага,спостережливість;

г) всі відповіді правильні.

11. Свідоме регулювання студентом своєї поведінки і діяльності, пов’язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх перепон, називається :

а) почуттями;

б) емоціями;

в) волею;

г) діяльністю.

12. Пізнавальний, проектувальний, конструювальний, організаторсько-практичний, комунікативний, діагностичний, естетичний, рефлексивний – компоненти:

а) науково-педагогічної діяльності;

б) спілкування;

в) мовлення;

г) поведінки.

13. Складний процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який породжується потребами спільної діяльності і включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини, називається:

а) діяльністю;

б) мовленням;

в) спілкуванням;

г) поведінкою.

14. Суперечність, що виникає між людьми у зв’язку з розв’язанням тих чи інших питань соціального чи особистого життя, називається:

а) сумісністю;

б) конфліктом;

в) згуртованістю;

г) взаємодією.

15. Виділяють такі типи конфліктів в студентській групі:

а) внутрішньоособистісні;

б) міжособистісні;

в) міжгрупові;

г) всі відповіді правильні.

16. Виховання на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості та духовності називається:

а) національним вихованням;

б) навчанням;

в) розвитком;

г) освітою.

17. Цілеспрямована взаємодія викладача і студентів, у процесі якого засвоюються знання, формуються вміння і навички, називається:

а) освітою;

б) навчанням;

в) вихованням;

г) розвитком.

18. Законом України “Про вищу освіту” встановлено такі рівні вищої освіти:

а) початкова загальна освіта, базова загальна освіта;

б) повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта;

в) неповна вища, базова вища, повна вища освіта;

г) всі відповіді правильні.

19. Законом України “Про вищу освіту” встановлені такі освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти:

а) кваліфікований робітник, молодший спеціаліст;

б) бакалавр, спеціаліст, магістр;

в) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

г) бакалавр, магістр.

20. Законом України “Про вищу освіту” визначено такі наукові ступені, як:

а)старший науковий співробітник, доцент, професор;

б) кандидат наук, доктор наук;

в) доктор наук, магістр;

г) кандидат наук, доктор наук, доцент.

21. Законом України “Про вищу освіту” передбачено такі наукові звання:

а) магістра, кандидата наук;

б) старшого наукового співробітника, доцента, професора;

в) доктора наук та магістра;

г) кандидата наук, професора.

22. Системою виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, називається:

а) процес виховання;

б) процес навчання;

в) процес научіння;

г) процес учіння.

23. Наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави називається:

а) педагогікою;

б) педагогікою вищої школи;

в) дидактикою;

г) психологією.

24. Основними категоріями педагогіки вищої школи є:

а) навчання, освіта, викладання, учіння;

б) принципи навчання, форми, методи і засоби навчання;

в) розвиток, освіта, навчання, виховання, самовиховання;

г) розвиток, освіта, навчання, виховання, професійна підготовка.

25. Реферат, курсова, дипломна робота – це:

а) індивідуальні завдання;

б) методи навчання;

в) форми організації навчання;

г) методи контролю.

26. Словесні, наочні, практичні – це:

а) індивідуальні завдання;

б) методи навчання;

в) форми організації навчання;

г) методи контролю.

27. Лекція, семінар, практичне, лабораторне заняття, консультація – це:

а) індивідуальні завдання;

б) методи навчання;

в) форми організації навчання;

г) форми і методи контролю.

28. Усний, письмовий, тестовий, графічний, програмований, практична перевірка, методи самоконтролю і самооцінки – це:

а) індивідуальні завдання;

б) методи навчання;

в) форми організації навчання;

г) форми і методи контролю.

29. Зміст освіти визначається:

а)освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки;

б) навчальними планами,навчальними програмами дисциплін;

в) нормативними актами органів державного управління та ВНЗ, методичною літературою;

г) всі відповіді правильні.

30. До засобів педагогічного спілкування належать:

а) вербальні, невербальні;

б) вербальні, комп’ютерні;

в) вербальні, невербальні, комп’ютерні;

г) невербальні, комп’ютерні.

 

г)всі відповіді правильні.

 

17. Основними компонентами «Я-концепції» викладача і студента є:

а) когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий;

б) мислення, відчуття,уява;

в) пам'ять, сприймання, увага;

г) всі відповіді правильні.

 

18. До раціональної пізнавальної діяльності, шляхом якої студент здобу­ває нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання, будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, здійснює акти твор­чості, належать:

а) відчуття, сприймання;

б) мислення, пам'ять, уява;

в) емоції, почуття;

г) всі відповіді правильні.

19. До емоційних станів відносяться:

а) апатія, афект, депресія, настрій, фрустрація, пристрасть, стрес;

б) цікавість, радість, здивування, страждання, гнів, відраза, страх, сором;

в) увага,спостережливість;

г) всі відповіді правильні.

20. До форм переживання почуттів належать:

а) апатія, афект, депресія, настрій, фрустрація, пристрасть, стрес;

б) цікавість, радість, здивування, страждання, гнів, відраза, презирство, страх, сором;

в) увага,спостережливість;

г) всі відповіді правильні.

21. Свідоме регулювання студентом своєї поведінки і діяльності, пов’язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх перепон, називається :

а) почуттями;

б) емоціями;

в) волею;

г) діяльністю.

22. Пізнавальний, проектувальний, конструювальний, організаторсько-практичний, комунікативний, діагностичний, естетичний, рефлексивний – компоненти:

а) науково-педагогічної діяльності;

б) спілкування;

в) мовлення;

г) поведінки.

23. Складний процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який породжується потребами спільної діяльності і включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини, називається:

а) діяльністю;

б) мовленням;

в) спілкуванням;

г) поведінкою.

24. Суперечність, що виникає між людьми у зв’язку з розв’язанням тих чи інших питань соціального чи особистого життя, називається:

а) сумісністю;

б) конфліктом;

в) згуртованістю;

г) взаємодією.

30. Виділяють такі типи конфліктів в студентській групі:

а) внутрішньоособистісні;

б) міжособистісні;

в) міжгрупові;

г) всі відповіді правильні.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.