Здавалка
Главная | Обратная связь

Ви - молодий викладач. Які засоби навчання з метою активізації навчальної діяльності студентів Ви будете використовувати в процесі викладання?Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.
До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії, ЕОМ, ТБ та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди. Дидактичні засоби, як і методи, форми, є частиною педагогічної системи. Вони виконують такі основні функції: інформаційну, засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу.

Простізасоби:

1.Словесні : підручники, навчальні посібники тощо.

2.Прості візуальні засоби: реальні предмети, моделі, картини тощо.

1.Механічні візуальні пристрої: діаскоп, мікроскоп, кодоскоп та інші.
2.Аудіальні засоби: програвач, магнітофон, радіо.
3.Аудіовізуальні: звуковий фільм, телебачення, відео.
4. Засоби, які автоматизують процес навчання: лінгвістичні кабінети, комп'ютери, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі.

Вам як молодому викладачу необхідно створити навчально-методичний комплекс дисципліни. Які складові навчально-методичного комплексу дисципліни?

1. Витяг з навчального плану.

2. Витяг з структурно-логічної схеми.

3. Робоча програма.

4. Конспекти лекцій, посібники, підручники.

5. Завдання для семінарських, практичних, лабораторних робіт (методичні вказівки).

6. Завдання для самостійного вивчення.

7. Завдання для індивідуальної роботи.

8. ККР (контрольно-тестова програма, картки оцінювання, еталони відповідей).

 

Вам як молодому викладачу необхідно підготуватися до лекційного заняття. Розкрийте алгоритм підготовки викладача до лекції?

 

Лекція повинна бути структурована і містити вступ, основну частину і висновки (щоправда, ні загальну структуру лекції, ні її окремі частини не можна стандар­тизувати. Все залежить від творчості викладача). Вступ має бути коротким і виразним. У ньому викладач зосе­реджує увагу студентів на предметі лекції, її цілях і зав­даннях, прикладному значенні. Біль­ша частина лекції відводиться розкриттю основного змісту, передбаченого планом лекції. Завершується ви­клад лекції висновком.

Ефективність лекції значною мірою залежить від чіт­кості та послідовності розгортання її змісту. Цьому сприяє план, який доцільно повідомити на початку лекції або в кінці попередньої. Обсяг і зміст матеріалу відбираються відповідно до на­вчальної програми або підручника з навчаль­ної дисципліни.

Лекції відрізняються передусім за видами, метою та рівнем методичного забезпечення.

В педагогічній практиці вищої школи використовують такі види лекцій:

· вступна,

· інфор­маційна,

· оглядова,

· настановна,

· підсумкова.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.