Здавалка
Главная | Обратная связь

Список використаних джерел1. Основи держави і права України /За ред. М.Костицького, М.Настюка. – Львів, 2004.

2. Конституція України.

3. Декларація про державний суверенітет 16.07.90р.

4. Акт проголошення незалежності України 24.08.91р.

5. Основи конституційного права України. - К., 1997.

6. Правознавство. Навчальний посібник. -К., 1999.

7. Правознавство /За ред. М.Настюка. - Львів, 1995.

8. Основи держави і права України / За ред. І.Усенко. - К., 1993.

9. Основи держави і права О.Михайленко. - Київ, 1995.

10. Правознавство. Навчальний посібник /За ред. П. Пилипенка. - Львів, 2003.

11. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

12. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

13. Закон України „Про статус народного депутата” від 22.03.2001.

14. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта / За ред.

Бармак М., Бармак О. - Тернопіль, 1999.

15. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. - К., 2000.

16. Державна служба в Україні. - К., 2002.

17. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. - К., 2000.

18. Конституційне право України /За ред. Погорілка В.Ф. - К., 1999.

19. Конституційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.

20. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

21. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

22. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 1999.

23. Коваль Л. Адміністративне право. - К., 1994.

24. Кодекс про адміністративні правопорушення.

25. Адміністративне право / За ред. Битяк Ю.П. - Х., 2000.

26. Бандурка О.М., Тищенко М.М., Адміністративний процес. Підручник. - К., 2001.

27. Васильєв А.С. Административное право Украины. - Х., 2001.

28. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). -К., 1998.

29. Забарний Г.Г. Калюжний Р.А. Терещук О.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України. - К., 2001.

30. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права України. Навчальний посібник. - К., 1998.

31. Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року).

32. Цивільний процесуальний кодекс України.

33. Закон України "Про власність" від 07.02.1991р. зі змінами і доповненнями.

34. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. Практическое пособие. - Изд. 4-е. - Х., 2000.

35. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс. - К., 2004.

36. Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 1998. – Т.1.

37. Заїка Ю.О., Співак В.М. Право власності і спадкове право: Навч. посіб. - К., 2000.

38. Зобов’язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник /

За ред. О.В. Дзери. - К., 1998.

39. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. - К., 1996.

40. Фурса С.Я., Фурса Є.І. - Спадкове право. – К., 2002.

41. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах. – М.: Зерцало, 2003.

42. Бойко М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. - Курс лекцій. – К., 2002;

43. Пилипенко П.Д. Трудове право України: Академічний курс. Підручник. – К., 2004;

44. Пилипенко П.Д. Основи трудового право України: Навчальний посібник. – Львів, 2005;

45. Стичинський А.І. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К., 2003;

46. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. – Х., 2000.

47. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення. Навчально-методична розробка. - К., 2000.

48. Бущенко П.А., Пєтухова І.А. Трудове право України. Вид. 2-ге, випр. та доп. - Х., 2002.

49. Карпенко Д.О. Трудове право України. - К., 1999.

50. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - Х., 1999.

51. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - Х., 1999.

52. Дмитренко Ю.П. Трудове право України. Курс лекцій. - К., 2001.

53. Кодекс законів про працю України.

54. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. -К.: ЮРінком Інтер, 1998 р.

55. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р.;

56. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р.

57. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) ” від 03.03.1998р.

58. Закон України „Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р.

59. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996 р.

60. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 р.

61. Закон України „Про охорону праці” від 24.03.1995 р.

62. Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р.

63. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затв. Постановою Кабінету Міністрів від 3.04.1993 р. № 170.

64. Типова форма контракту з працівником: Затв. Наказом Міністерства праці України від 15.04.1994 р. № 23.

65. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р.

66. Типове положення про службу охорони праці, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р.

67. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р., № 1094.

68. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р., № 256.

69. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 р.,№ 241.

70. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 р., № 46.

71. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 р., № 59.

72. Н.В.Чернишов, М.В.Володько, М.А.Хазін. Кримінальне право України. -К., 1995.

73. Кримінальний кодекс України.

74. Кримінально-процесуальний кодекс України.

75. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. зі змінами та доповненнями.

76. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник. - К., 2000.

77. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Х., 2001.

78. Матишевський П.С. Кримінальне право України. - К., 2001.

79. Сімейний кодекс України.

80. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). - Х., 1997.

81. Житловий кодекс України зі змінами та доповненнями.

82. Закон „Про приватизацію державного житлового фонду”

від 19.06.1992 р. зі змінами та доповненнями.

83. Земельний кодекс України.

84. Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р. зі змінами та доповненнями.

85. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. зі змінами та доповненнями.

86. Коваленко Г.І., Галянтич М.К. Житлове право України. - К., 2002.

87. Законодавство України про землю: Збірник нормативних актів. - К., 2001.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.