Здавалка
Главная | Обратная связь

Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неїПідставами для притягнення до юридичної відповідальності є наявність правової норми, що передбачає склад правопорушен­ня; юридичного факту скоєння правопорушення або правоза-стосовного акта, що набрав чинності.

Невідворотність відповідальності як один із принципів законності держави аж ніяк не означає, що особа за кожне пра­вопорушення обов'язково повинна нести юридичну відповідаль­ність, відбути повністю покарання, чи що на неї слід накласти стягнення. Законодавець передбачає підстави звільнення від юридичної відповідальності.


Основи правової поведінки та юридична відповідальність 177

Такі підстави передбачаються в кримінальному, адміні­стративному, трудовому та іншому законодавстві. Наприклад, кримінальне законодавство передбачає випадки звільнення осо­би від кримінальної відповідальності та від кримінального пока­рання (статті 75-87; 104—108 КК України). Підставами звільнення від кримінальної відповідальності можна назвати такі: давність притягнення до кримінальної відповідальності; коли до часу розслідування чи розгляду справи в суді через зміну ситуації скоєне винним діяння перестало бути суспільно небез­печним чи сама особа перестала бути суспільно небезпечною; внаслідок амністії чи помилування; застосування до неповно­літнього, який скоїв злочин, примусових заходів виховного ха­рактеру; застосування до особи, яка скоїла злочин, що не має великої суспільної небезпеки, заходів виправлення і перевихо­вання без застосування кримінального покарання; вжиття заходів медичного характеру; звільнення від покарання за хво­робою тощо.

Підставами для звільнення від адміністративної відповідаль­ності є давність притягнення до адміністративної відповідаль­ності; передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, громадської організації чи трудового колективу чи обмеження усним зауваженням у разі скоєння незначного адміністратив­ного правопорушення.

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа може замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про правопорушення на розгляд трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП).

Підсумовуючи сказане, можна визнати два блоки підстав звільнення від юридичної відповідальності: 1) особа, яка скоїла правопорушення, вважається такою, що втратила суспільну небезпечність; 2) правопорушення внаслідок зміни ситуації пе­рестало бути суспільно небезпечним.

Тобто правова поведінка як діяльність і спілкування суспільних суб'єктів права характеризується правомірною і протиправною сторонами діянь. Правопорушення як один з різновидів проти­правних діянь, тягне за собою ретроспективну юридичну відповідальність, що є реакцією держави на правопорушника і ті діяння, які він скоїв і за них зобов'язаний понести певну кару чи атягнення з метою виправлення й перевиховання.


 


178


Глава 6


 


Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1. Дайте визначення правомірної поведінки як різновиду поведінки
правової.

2. Назвіть ознаки правопорушення.

З- Дайте визначення поняття юридичної відповідальності.

4. Розкрийте види юридичної відповідальності.

5. Розгляньте функції та мету юридичної відповідальності.

*6. Через наведення засвоєних Вами ознак визначте співвідно­шення правомірної і правової поведінки, заповнивши таблицю:


Розділ II


 


Органи співвідношення Правомірна поведінка І Правова поведінка II
Характеризують І і II    
Характеризують лише II    

Окремі галузі права України


*7. А., мотивуючи свою поведінку скрутним становищем, пору­бав у лісі ялинки і привіз їх до міста, де продав на ринку за домовле­ністю з адміністрацією цього ринку. Чи є у складі дій А. правопору­шення? Якщо є, то назвіть їх складові та ознаки.

8. Які є види ретроспективної правової відповідальності?

*9. Порівняйте злочини та проступки.

**10. Порівняйте мету правопорушення та мотив правопору­шення.

*11. Наведіть приклади конкретних правопорушень та визнач­те їх склад.

* 12. Визначте, в яких випадках повинна настати юридична відповідальність, свою думку обгрунтуйте:

а) громадянин Петренко за підробленими ним документами от­
римав у банку велику суму грошей;

б) Ольга в грубій формі відповіла своїй бабусі;

в) громадянин Павленко запізнився на роботу на 2 години;

г) двоє юнаків на вулиці вихопили в жінки мобільний телефон;
Г) Віталій вчасно не прийшов на зустріч випускників університету;

д) громадянка Іванченко не виконала у зазначені в договорі стро­
ки обумовлену роботу;

є) громадянин Трофіменко перейшов дорогу при червоному світлі світлофора.

**13. Доведіть, що правопорушенням може бути не тільки діян -ня.ай бездіяльність.


Основи конституційного права України


181


 


ГЛАВА 7©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.