Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Основи конституційного права України.Тема 1. Проблематика теорії держави і права.

Основні закономірності виникнення держави і права. Різноманітні теорії виникнення держави і права. Особливості формування державно‐правових інститутів у різних народів. Відмінність державної організації від організації влади первісного суспільства. Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства. Особливості державотворчих та правотворчих процесів на території Середнього Подніпров’я. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади. Правничі системи сучасності.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

Тема 2. Основи теорії держави .

Поняття та ознаки держави. Поняття форми держави. Форма державного правління та її види. Форма державного устрою та її види. Проблематика сучасного поняття «федерація» та «конфедерація». Форма політичного режиму та його види. Механізм держави. Місце апарату в механізмі держави. Поняття функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції держави в суча-сних умовах. Загальна характеристика правової держави.

 

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

Тема 3. Основи теорії права.

Поняття права та його ознаки. Функції права. Поняття системи права, її елементи ( норми права, інститути права, галузі права).Правовідносини (поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст). Правотворчість та законотворчість. Система права і система законодавства. Джерела права. Систематизація нормативно‐правових актів. Законодавчий процес та його стадії. Правові відносини: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст. Правові сім’ї (англосаксонська, романо-германська, змішана, релігійна).

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

 

 

Тема 4. Основи конституційного права України.

Поняття і предмет конституційного права України. Місце конституційного права в системі права України. Джерела сучасного конституційного права України. Види конституцій. Державні символи України. Громадянство України як один з інститутів конституційного права, підстави його набуття та припинення.

 

Література:

 

1. Конституційне право України. – За ред. Погорілка В.Ф. ‐ К.,1999.

 

2. Кравченко В.В. Конституційне право України. – Навч. посіб. – К., 2002.

 

3. Конституційне право України. Підручник. (2‐вид.) – К.,2000.

 

4. Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт. – Харьков, 1999.

 

5. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины. Проблемы теории и практики. – Харьков 2000.

 

6. Брайченко О.Д., Манжул К.В. Конституція незалежної України: Навч. посібник. – Кіровоград, 1997.

 

Тема 5. Конституційна система органів державної влади в Україні та місцевого самоврядування.

Поняття та ознаки органу державної влади. Система органів державної влади в Україні та принципи її організації. Конституційно-правовий статус Президента України, органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. Акти кабміну. Контрольно-наглядові органи. Принципи виборчого права та виборча система України. Виборчий процес в Україні . Загальнодержавний та місцевий референдуми. Політико-правова природа місцевого самоврядування. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування в Україні.

 

Література:

1. Ващенко И., Кордун О., Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – К.,2000.

 

2. Кравченко В.В. Конституційне право України. – Навч. посіб. – К., 2002. 2.

 

3. Конституційне право України. Підручник. (2‐вид.) – К.,2000.

 

4. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти. За ред. В.Ф.Погорілка. – 2‐е вид., доопрац. – Київ.2000.

 

5. Шаповал В.М. Борденюк В.Ш. Журавльова Г.С. парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – Київ, 2000.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.