Здавалка
Главная | Обратная связь

Частина 3. Методичні рекомендації і завдання до самостійноїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДИ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

 

Навчально-методичний посібник

З курсу

“СТРАХУВАННЯ ”

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

“Молодший спеціаліст”

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво ”

спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”

 

Одеса - 2012

 

Автор: Малікова І.П., ст. викладач кафедри фінансів,

грошового обігу та кредиту ОІФ УДУФМТ

 

 

 

Рецензент:Орлова О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів,

грошового обігу та кредиту ОІФ УДУФМТ

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри

фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний рік Групи Протокол Завідувач кафедри
2012-2013 21-25 № від р   к.е.н., доцент Я.П. Квач
       
       
       

Зміст

Частина 1. Короткий курс лекцій.......................................................................5

Тема 1. Сутність, принципи й роль страхування .............................................5

1.1. Історичні умови виникнення та розвитку страхування

Організаційні форми (способи) формування страхового фонду

1.2. Економічна сутність страхування. Взаємозв’язок страхування з

іншими економічними категоріями та його специфічність

1.3. Функції страхування

1.4. Принципи страхування

1.5.Питання для самоконтролю

Тема 2.Класифікація страхування…………………………………………......11

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Основні

класифікаційні ознаки у страхуванні

2.2. Класифікація страхування за об’єктами страхування

2.3.Класифікація страхування за формами проведення. Специфічні

принципи, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове

страхування

2.4.Основні терміни, які використовуються у страхуванні

2.5. Питання для самоконтролю

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання…………………………………..19

3.1.Поняття ризику

3.2 Класифікація ризиків

3.3 Управління страховими ризиками

3.4 Питання для самоконтролю

Тема 4. Страховий ринок……………………………………………………….23

4.1. Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку

4.2. Інфраструктура страхового ринку

4.3. Об’єкт купівлі-продажу страхового ринку та його особливості

4.4. Етапи відродження та становлення страхового ринку України

4.5. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його

подальшого розвитку

4.6. Питання для самоконтролю

Тема 5. Страхова організація ................................................................................................................................................... .31

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності ..................................31

6.1.Необхідність та значення державного регулювання страхової

діяльності

6.2. Органи державного нагляду за страхової діяльністю в Україні

6.3. Порядок ліцензування страхової діяльності

6.4. Питання для самоконтролю

Тема 7. Перестрахування і співстрахування………………………………….35

7.1. Сутність співстрахування й механізм його застосування

7.2. Необхідність і сутність перестрахування. Суб’єкти перестрахування

7.3. Основні види договорів перестрахувальних операцій за формою

взаємно взятих зобов’язань

7.4. Методи проведення перестрахувальних операцій: пропорційне

та непропорційне перестрахування

7.5. Питання для самоконтролю

Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика ......................................40

8.1. Особливості грошового обігу страхових організацій

8.2. Склад доходів страховика

8.3. Витрати страховика: їх склад і економічний зміст

8.4. Фінансовий результат страхових організацій

8.5. Питання для самоконтролю

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії ....................................44

9.1.Платоспроможність страховика та умови її забезпечення

9.2 Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх

обчислення

9.3.Страхові резерви страховика, їх значення та види. Порядок

формування розміщення та використання страхових резервів

9.4. Показники ліквідності та платоспроможності

9.5. Питання для самоконтролю

Частина 2. Плани семінарських занять.....................................................49

Частина 3. Методичні рекомендації і завдання до самостійної

роботи студентів............................................................................................51

3.1.Загальні методичні вказівки по виконанню СРС

3.2. Зміст самостійної роботи

Список рекомендованої літератури ...........................................................54©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.