Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок ліцензування страховиківНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

1) страхової діяльності;

2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;

3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів

від фізичних осіб.

Для отримання ліцензії на право здійснення страхової діяльності заявник подає до Нацкомісії… заяву встановленого зразку. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, згідно переліку та змісту, встановлених законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для отримання оформленої ліцензії, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Діяльність з надання фінансових послуг на підставі ліцензії, виданої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюється на всій території України.

Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування на конкретний строк та дає одночасно право на проведення перестрахування за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію.

Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, не має права займатися іншими видами страхування. Ліцензія на конкретний вид обов'язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки.

Якщо після закінчення строку дії ліцензії на конкретні види страхування, страховик має намір продовжити провадити зазначені в ліцензії види страхування, то він зобов'язаний отримати нову ліцензію.

У окремих випадках страховик може переоформити ліцензію. Підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією страховика;

- зміна місцезнаходження страховика.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Нацкомісії … заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни.

Питання для самоперевірки

1) Вкажіть в чому полягає необхідність та значення державного регулювання страхової діяльності?

2) Вкажіть установу, яка проводить зараз державний нагляд за страховою діяльністю на території України.

3) В який термін Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг зобов’язана прийняти рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії та в який термін оформлює ліцензію.

4) На який строк видається ліцензія на здійснення страхової діяльності та проведення конкретних видів страхування?

5) У якому випадку видається ліцензія на проведення обов’язкових видів страхування та страхування життя?

6) Дії страховика після закінчення дії ліцензії на окремі види страхування?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.