Здавалка
Главная | Обратная связь

Діяльності страхових компаній України за 2005 – 2011 рр.Показники
Кількість страхових компаній (на кінець року), од.
Загальні активи, млн. грн. 20920,1 23994,6 32213,0 41930,5 41970,1 45234,6 48123,0
Страхові резерви, млн. грн. 5045,8 6014,1 8424,3 10904,1 10141,3 11371,8 11179,0
Валові страхові премії, млн. грн. 12853,5 13830,0 18008,2 24008,6 20442,1 23081,7 22694,0
Чисті страхові премії, млн. грн. 7482,8 8769,4 12353,8 15981,8 12658,0 13327,7 17970,0
Валові страхові виплати, млн. грн. 1894,2 2599,6 4213,0 7050,7 6737,2 6104,6 4864,0
Чисті страхові виплати, млн. грн. 1546,7 2326,2 3884,0 6546,1 6056,4 5885,7 4699,0

 

Візуальний огляд узагальнюючих статистичних показників, які характеризують основну діяльність страховиків України, дозволяє зробити висновки, що світова фінансова криза спричинила негативний вплив на страховий ринок нашої країни. Упродовж 2009 р. знизились практично всі показники роботи страховиків. За 2010 та 2011 роки відстежується тенденція зростання окремих показників фінансової стійкості страхових компаній. Здається, що ринок страхування поступово починає виходити з «депресії». На перший погляд офіційна статистика щодо розвитку ринку страхування за 2010 та 2011 роки виглядає досить оптимістично, однак це тільки на перший погляд, так як спостерігається лише номінальне зростання даних показників. Незважаючи на окремі позитивні тенденції, традиційні хвороби ринку зараз тільки загострилися. Картина виглядає навіть інколи суперечливо.

Як і раніше, дуже низьким залишається основний макроекономічний індикатор розвитку страхового ринку, тобто співвідношення сукупної страхової премії до ВВП. Даний показник «глибини ринку» і далі продовжує знижуватися. Так за останні роки частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила порядку 2 %, у тої час як у промислово розвинутих країнах щорічно страхові організації акумулюють у вигляді страхових платежів приблизно 7–8 % ВВП.

В світовій практиці інститут страхування розвивається як органічний елемент соціально-економічної системи, де активи страхових компаній та пенсійних фондів перевищують активи банків. Проте в Україні розвиток страхування відбувається в значній мірі спонтанно. Тому сьогодні існує необхідність розробки сталої концепції та комплексної програми розвитку українського страхового ринку.

В країнах з розвиненими страховими ринками страховики є найбільшими інституційними інвесторами. Досвід діяльності страхових компаній цих країн характеризує страховий сектор економіки як важливе джерело інвестицій. Так, наприклад, інвестиції страхових компаній Німеччини забезпечують 25 % усіх інвестицій в економіку країни. При цьому деякі зарубіжні економісти навіть розглядають страхові компанії як інституційних інвесторів, основною функцією яких у суспільстві є мобілізація капіталу за допомогою страхування, а надання страхових послуг страхувальникам виступає як додаткова функція.

Однак, в Україні інвестиційні можливості страхових компаній досить обмежені, сьогодні страховики не можуть у повному обсязі здійснювати свою функцію - інвестування тимчасово вільних грошових ресурсів в економіку України.

Подальший розвиток страхового ринку в Україні залежить від багатих факторів, в першу чергу, від загального стану та пріоритетних напрямків розвитку економіки України.

 

Питання для самоперевірки

1) Дайте визначення поняттю „страховий ринок ”.

2) Вкажіть основні суб’єкти страхового ринку. Дайте їх визначення.

3) Перелічіть основні елементи інфраструктури страхового ринку.

4) Що є об’єктом купівлі-продажу на страховому ринку?

5) В чому полягає споживча та мінова вартість страхової послуги?

6) Вкажіть особливості споживчої вартості страхової послуги.

7) Перелічить етапи відродження та становлення страхового ринку України. Дайте їх коротку характеристику.

8) Дайте аналіз сучасному стану страхового ринку України та вкажіть перспективи його подальшого розвитку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.