Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційно-правові засади статусу Верховної Ради України 

Згідно зі ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Парламент (від лат. parlare — говорити) - це вищий загальнонаціональний представницький орган державної вла­ди, який представляє український народ і виступає від його імені. Колегіальний характер Верховної Ради України полягає насамперед у її складі (450 народних депутатів) і порядку ро­боти (рішення Верховної Ради приймаються на її пленарних засіданнях шляхом голосування), а виборчий характер - у то­му, що вона формується виключно шляхом виборів народних депутатів. Верховна Рада України є однопалатним парла­ментом.

Конституційно-правовий статус Верховної ради зумов­лений парламентсько-президентською формою правління. Це проявляється в підконтрольності й підзвітності Кабінету Мі-110

ністрів парламенту України, у наявності у Президента Украї­ни права розпуску Верховної Ради України, права "вето" на закони тощо.

Найтіснішими і багатогранними є відносини Верхов­ної Ради України з Кабінетом Міністрів і Президентом. Це зумовлено їх функціями і повноваженнями, передбаченими Конституцією і законами, системою взаємних стримань і противаг та іншими обставинами.

У зв'язку з переходом України до парламентсько-президентської форми правління повноваження Верховної Ради України, закріплені у ст. 85, 92 та ін. Конституції Украї­ни, значно розширилися. Самі повноваження Верховної Ради випливають із функцій, які в сукупності відображають її со­ціально-політичну роль та місце в механізмі державної влади, реалізації функцій держави. Найбільш важливим серед них є законодавча, установча, представницька та парламентсько­го контролю.

Найважливішою і найбільш об'ємною за значенням і змістом є законодавча функція. Зміст законодавчої діяльності Верховної Ради України полягає в підготовці і прийнятті за­конів, у тому числі і внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України.

Однією з головних функцій Верховної Ради України є установча функція, яка проявляється у формуванні або участі у формуванні органів виконавчої і судової влади, а також формуванні власних парламентських структур, призначенні і звільненні з посад осіб інших органів державної влади, спри­янні формуванню органів місцевого самоврядування.

Представницька функція Верховної Ради України ре­алізується шляхом проведення періодичних вільних виборів, які спрямовані на виявлення інтересів різних соціальних груп, а тому парламент виступає як орган загальнонародного пред­ставництва. У законах, які приймаються, повинен знаходити своє вираження суспільний інтерес.

Функція парламентського контролю має такі напрям-

111ки: контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України; пар­ламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх захист; бюджетно-фінансовий контроль; направлення запиту до Президента України; реалізація права запиту народного депутата України на сесії Верховної Ради; парламентський контроль за діяльні­стю органів прокуратури; здійснення контролю з окремих пи­тань безпосередньо або через тимчасові спеціальні і слідчі комісії.

Відповідно до Конституції України та регламенту Верховної Ради структура Верховної Ради України включає:

1) загальний кількісний склад (450 народних депутатів);

2) комітети Верховної Ради; 3) депутатські групи і фракції; 4) тимчасові спеціальні комісії; 4) посадові особи парламенту (Голова Верховної Ради, перший заступник і заступник Голо­ви); 6) апарат Верховної Ради.

Термін повноважень Верховної Ради України - 5 ро­ків. Працює вона сесійно. Є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. На пер­шу сесію збирається не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лю­того і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії (із зазначенням порядку денного) скликаються Головою Верховної Ради на вимогу Президента України або на вимогу не менш як 150 народних депутатів України. У разі оголо­шення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада збирається на засідання у дводенний строк без скликання.

Президент України має право достроково (після кон­сультації з Головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій) припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місяця у Вер­ховній Раді не було сформовано коаліції депутатських фрак­цій: протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міні­стрів України не сформовано персональний склад уряду; про-

тягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бу­ти достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

Верховна Рада приймає закони і постанови. Крім цьо­го, вона може приймати й інші акти: декларації, заяви, звер­нення, які мають політико-правовий характер.

Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України

 

Стаття 92 Конституції України містить перелік пи­тань, які визначаються і встановлюються виключно законами України, що унеможливлює їх визначення та встановлення будь-якими іншими органами, крім Верховної Ради. Перелік питань є вичерпним.

Так, наприклад, виключно законами Ук­раїни визначаються'.

- права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;

- права корінних народів і національних меншин;

- правовий режим власності;

- порядок утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації;

- територіальний устрій України;

- засади місцевого самоврядування;

- статус столиці України, спеціальний статус інших міст;

- правовий режим державного кордону;

- правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

- організація і порядок проведення виборів і референ­думів;

- засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративним або дисциплінарними пра­вопорушеннями, та відповідальність за них.

113Виключно законами України встанов­люються такі, наприклад, питання:

- державшій бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори;

- порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав;

- державні нагороди;

- військові звання, дипломатичні ранги та інші спеці­альні звання;

- державні свята;

- порядок використання і захисту державних симво­лів.

Тільки законом України оголошується амністія.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.