Здавалка
Главная | Обратная связь

Система і зміст конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина 

У тексті Конституції права, свободи і обов'язки ви­кладені у певній системі. Класифікація їх може здійснюватися за різними підставами та критеріями. Найбільш прийнятна і обгрунтована система основних прав, свобод і обов'язків лю­дини і громадянина будується залежно від характеру діяльно­сті, здійснюваної в основних сферах життєдіяльності індивіда. Критерієм такої класифікації є однорідність матеріального змісту прав, свобод і обов'язків та однотип-

97ність норм, що їх закріплюють, їх також можна класифікувати на індивідуальні (наприклад, право на життя) та колективні (такі, як право на страйк тощо).

З урахуванням цього можна виділити шість головних груп прав і свобод - громадянські, політичні, економічні, со­ціальні, культурні, а також окрему групу обоє 'язків.

Громадянські (особисті) права і сво­боди людини складають першооснову правового статусу, більшість із них мають абсолютний характер, є невідчужува-ними і не підлягають обмеженню. Ця група прав і свобод громадян забезпечує недоступність посягання державних ор­ганів та посадових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь та гідність людини. Громадянські права та свободи людини - це право на громадянство; право людини на життя і повагу до її гідності; право на свободу і особисту недоторканність; недо­торканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; право на невтручання у сімейне і особисте життя.

Політичні права і свободи громадян України дають можливість громадянинові брати активну участь у політичному житті суспільства. Особливість полі­тичних прав і свобод полягає в тому, що їх суб'єктами у де­яких випадках є тільки громадяни України (право на об'єд­нання в політичні партії та громадські організації, виборче право). До політичних прав і свобод громадян належать: сво­бода пересування, вибору місця проживання; право на свобо­ду об'єднання у політичні партії та громадські організації; право брати участь в управлінні державними справами, у ре­ферендумах, вільно обирати і бути обраними; право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демон­страції; право направляти звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів; право на інформацію.

Окрему групу основних прав і свобод людини і гро­мадянина становлять економічні права — певні мож­ливості людини брати участь у виробництві матеріальних та інших благ: право на приватну власність; право на підприєм-

ницьку діяльність, що не забороняється законом; право на користування природними та іншими об'єктами власності на­роду.

Соціальні права і свободи людини та гро­мадянина надають людині певні можливості користуватися соціальними благами у сферах матеріального виробництва, трудової діяльності, освіти, здоров'я, відпочинку. Систему соціальних прав складають: право на страйк; право на соціа­льний захист; право на житло; право на достатній життєвий рівень; право на охорону здоров'я, медичну допомогу і меди­чне страхування, право на освіту.

У системі прав і свобод людини і громадянина, перед­бачених Конституцією України, окрему групу становлять культурні права і свободи. За своїм змістом вони є мірою духовності, передбачають певні можливості доступу до духовних здобутків людства. Це свобода літературної, худо­жньої, наукової і технічної творчості; право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Екологічні права громадян мають особливо важливе значення у зв'язку з необхідністю забезпечення в нашій державі екологічної безпеки. Користування ними не за­лежить від наявності громадянства: право на безпечне для життя і здоров'я довкілля; на відшкодування завданої пору­шенням цього права шкоди; вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

Слід відзначити, що Конституція України не тільки закріплює ці права і свободи, але й містить відповідні гарантії їх реалізації, які знайшли своє спеціальне закріплення у ст. 55-64 та в багатьох інших, які закріплюють конкретні пра­ва і свободи.

Характеризуючи основні обов'язки громадян, слід підкреслити, що їх перелік відносно невеликий. На кон­ституційний рівень винесені лише ті обов'язки, які відповіда­ють найбільш життєво важливим інтересам усіх членів суспіль­ства, забезпечують нормальне функціонування інших суб'єк­тів правовідносин.

99Чинна Конституція України передбачає такі обов'язки людини і громадянина: захист Вітчизни, незалежності та те­риторіальної цілісності України; шанування державних сим­волів: військова служба: обов'язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині; сплачувати податки і збори; неухильно додержуватися Конституції України та законів України: не посягати на права і свободи, честь і гідність ін­ших людей; обов'язок батьків утримувати дітей до їх повно­ліття; обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх не­працездатних батьків.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.