Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційне закріплення права на освітуПраво на освіту (ст. 53) є одним з основних соціальних і культурних прав громадян, закріплених Конституцією України. Це право має кожен громадянин незалежно від соціального походження, національності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, майнового стану та інших ознак. У Конституції закріплюється, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава має забезпечувати доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Державною гарантією права громадян на освіту є той факт, що нині в Україні діє близько 22,5 тис. державних шкіл і професійно-технічних училищ, понад 997 вищих закладів освіти державної комунальної та Інших форм власності. Крім того, останнім часом створюється значна кількість шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів приватними особами, установами, організаціями тощо. У державних і недержавних загальноосвітніх закладах чимало класів, груп, а то й шкіл з поглибленим вивченням різних предметів (іноземної мови, математики, права та ін.). Отже, створюються умови для вибору профілю навчання. Держава надає низку пільг і переваг тим, хто навчається: учням, студентам, аспірантам.

Конституція гарантує широкі можливості для здобуття освіти гро­мадянам, які належать до національних меншин: право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

Обов'язковість повної загальної середньої освіти, закріплену в Конституції України, слід розуміти як обов'язок кожного громадянина України отримати загальну середню освіту.


_________________________________________________________ 117

§57. Закон України "Про освіту"

Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Принципами освіти в Україні, зокрема, визначаються:

• рівність умов кожної людини для реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;

• гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей;

• незалежність освіти від політичних партій;

• інтеграція з наукою і виробництвом;

• взаємозв'язок з освітою інших країн;

• єдність і наступність системи освіти;

• безперервність і різноманітність освіти; поєднання
державного управління і громадського самоврядування в
освіті та ін.

Законом України "Про освіту" встановлюється, що Україна визначає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

§58. Система та рівні освіти в України Типи загальноосвітніх закладів відповідно до Закону "Про загальну середню освіту"

Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Структура освіти включає:

• дошкільну освіту;

• загальну середню освіту;

• професійно-технічну освіту;

• вищу освіту;

• післядипломну освіту;

• аспірантуру;

• докторантуру;

• самоосвіту.


118 ________________________________________

Відповідно до Закону "Про загальну середню освіту" в Україні встановлюються, зокрема, такі типи навчальних закладів системи загальної середньої освіти:

I ступінь - початкова школа з терміном навчання 4 роки;

II ступінь - основна школа з терміном навчання 5 років;

III ступінь - старша школа, як правило, з професійним
спрямуванням з терміном навчання 3 роки.

Крім того існують:

гімназії - загальноосвітні навчальні заклади П-Ш ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до професій;

ліцеї-загальноосвітні навчальні заклади Ш ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;

колегіуми - загальноосвітні навчальні заклади III ступеня з філологічно-філософським або культурно-естетичним профілями;

спеціалізовані школи - загальноосвітні навчальні заклади І-Ш ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.

Загальноосвітні навчальні заклади є юридичними особами. За своїми організаційно-правовими формами вони можуть бути дер­жавної, комунальної та приватної форми власності. Загальноосвіт­ній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад розробляє свій статут, який затверджується власни­ком (для державних та комунальних навчальних закладів - відповід­ним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання. Охочим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном. Навчання незалежно від форм власності навчальних закладів має відповідати вимогам державного стандарту.

У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність воєнізованих формувань, організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій.


_________________________________________________________ 119

§59. Закон України "Про вищу освіту". Освітні рівні вищої освіти

Закон "Про вищу освіту" регулює суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші основи діяльності системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

Відповідно до форм власності, на яких засновуються вищі навчальні заклади, вони поділяються на:

• вищі навчальні заклади державної форми власності

— засновуються державою, фінансуються з державного
бюджету і підпорядковуються відповідному центральному
органу виконавчої влади;

• вищі навчальні заклади — перебувають у власності
Автономної Республіки Крим, фінансуються з бюджету
Автономної Республіки Крим і підпорядковані органам
влади автономії;

• вищі навчальні заклади комунальної форми власності

- засновуються місцевими органами влади, фінансуються
з місцевого бюджету і підпорядковані місцевим органам
влади;

• вищі навчальні заклади приватної форми власності -
засновуються на приватній власності і підпорядковуються
власнику (власникам).

Держава здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів усіх форм власності.

Ліцензування - це процедура визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти, при цьому враховується наявність матеріально-технічної бази (приміщення для занять, бібліотеки, комп'ютерні кабінети), наявність та кваліфікація педагогічних кадрів та ін.

Акредитація- процедура надання вищому навчальному закладу права провадити освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти певного рівня кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Стандартами вищої освітиє сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, терміни навчання та засоби визначення якості


120________________________________________

вищої освіти. Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки.

До структури вищої освіти входять освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

1. Неповна вища освіта — освітній рівень, який характеризує
сформованість інтелектуальних якостей особи як особистості
і є достатнім для здобуття нею кваліфікації молодшого
спеціаліста. Молодших спеціалістів готують вищі навчальні
заклади першого рівня акредитації (технікум, училище).

2. Базова вища освіта — освітній рівень, який характеризує
сформованість інтелектуальних якостей особи як особистості
і є достатнім для здобуття нею кваліфікації бакалавра.
Бакалаврів готують переважно коледжі - навчальні заклади
другого рівня акредитації.

3. Повна вища освіта — освітній рівень, який характеризує
сформованість інтелектуальних якостей особи як особистості
і є достатнім для здобуття нею кваліфікації за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Магістрів
і спеціалістів готують вищі навчальні заклади третього
і четвертого рівнів акредитації (академії, інститути,
консерваторії). Державному вищому навчальному закладу
четвертого рівня акредитації може бути надано статус
національного з правом укладати державні контракти на
підготовку спеціалістівдляпотребвищоїосвіти,встановлювати
і присвоювати вчені звання доцента чи професора вищого
навчального закладу; визначати та встановлювати власні
форми морального та матеріального заохочення працівників
та ін.

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, здійснюється державною екзаменаційною комісією.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, але не за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів України.

19 травня 2005 р. на конференції міністрів освіти країн Європи у м. Бергені Україна приєдналась до Болонського процесу, який


_________________________________________________________ 121

передбачає створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року. Головною ідеєю даної угоди є стандартизація підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи в країнах Європи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.