Здавалка
Главная | Обратная связь

Учасники навчально-виховногоПроцесу. Права та обов'язки учнів

Закон України "Про освіту" визначає, що учасниками навчально-виховного процесу є:

• вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти,
клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

• керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні
працівники, спеціалісти;

• батьки або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дитя­
чих будинків сімейного типу;

• представники підприємств, установ, кооперативних,
громадських організацій, які беруть участь у навчально-
виховній роботі.

Учням та іншим учасникам навчально-виховного процесу, що навчаються, гарантується державою право на:

• навчання, вибір закладу освіти, форми навчання тощо;

• користування навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою
закладу освіти;

• доступ до інформації з усіх галузей знань;

• участь у науково-дослідній діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, конкурсах;

• безпечні й нешкідливі умови навчання та праці, трудову
діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

• брати участь у громадському самоврядуванні, вирішенні
питань удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту тощо;

• участь у об'єднанні громадян.

Користуючись зазначеними вище правами, кожен з учнів мусить пам'ятати і про свої обов'язки, а саме:

• додержуватись законодавства, моральних, етичних норм;

• систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними


122_____________________________________________

навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

• додержуватись статуту та правил внутрішнього розпорядку
закладу освіти;

• бережно ставитись до природи , тваринного і рослинного
світу.

Законодавством, положеннями, статутами тощо можуть встановлюватися й інші обов'язки осіб, які навчаються.

Учні та інші особи, що навчаються, повинні пам'ятати також, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Слід наголосити, що основним правом і обов'язком учнів, а також інших осіб, що навчаються, є здобуття знань. Наш мудрий мислитель Григорій Сковорода заповідав: "З усіх скарбів знання — найкращий. Його не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити".

Управління освітою

В Україні для управління освітою створюється система державних органів управління і органи громадського самоврядування, які діють у межах повноважень, визначених законодавством.

До державних органів управління освітою в Україні належать:

Міністерство освіти і науки України, міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти; Вища атестаційна комісія України; Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим; місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Міністерство освіти і науки України є головним (провідним) органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. Міністерство:

• бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти,
науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми
розвитку освіти;

• встановлює державні стандарти знань з кожного предмета
та здійснює контроль за додержанням цих стандартів;

• проводить акредитацію вищих І професійно-технічних
закладів освіти незалежно від форм власності, видає їм
ліцензії, сертифікати;


_________________________________________________________ 123

• розробляє умови прийому до закладів освіти;

• забезпечує випуск підручників, посібників, методичної
літератури;

• організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних
працівників;

• здійснює керівництво державними закладами освіти тощо.
Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах своєї компетенції.

Органами громадського самоврядування в освіті є:

• загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;

• районна, міська, обласна конференції педагогічних працівни­
ків, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;

• Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

Ці органи вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності. Самоврядування закладів освіти передбачає їх право на:

• самостійне планування роботи, вирішення питань навчаль­
но-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності;

• участь у формуванні планів прийому учнів, студентів,
слухачів;

• прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних
та інших працівників тощо.

Статутами окремих шкіл передбачено створення органів учнівського самоврядування: учнівських комітетів, рад старост класів, учнівських рад, учнівських зборів тощо, яким надаються відповідні повноваження органом учнівського самоврядування.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.