Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 1. Етногенез східних слов'ян. Суспільство держави Київська Русь

Семінарське заняття.

1. Київська Русь: етапи становлення держави та суспільної організації.

2. Суспільно-політичний та економічний розвиток Київської Русі за часи князювання
Володимира і Ярослава (кінець X- перша половина XIст.):

а) характер політичної системи в державі. Роль князя, дружини. Боярська рада;

б) економічне життя Київської Русі;

в) соціально класова структура суспільства. Зародження феодальних відносин;

г) релігійне життя Київської Русі;

д) формування юридично-правових засад функціонування суспільства. «Руська правда»,
«Правда Ярославичів».

3. Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.
4.Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки.
5. Культура, освіта, наука Київської Русі.

Методичні вказівки до се●мінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011

питання 1-2 (с. 22-30)

питання 3-5 (с. 31-35)

Питання для самостійного опрацювання:

1.Східнослов'янські племінні княжіння на території України в V- VIIIст. н.е. Започаткуваннядержавності.

2. Міжнародні відносини Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.

3. Володимир Мономах, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Історичний вплив Київської Русі на розвиток європейської цивілізації.

5. Галицько-Волинська держава: соціально-економічний і політичний розвиток Князь Данило Галицький.

 

Реферати:

1. Княгиня Ольга, її походження, вплив на політичний розвиток Київської Русі.

2. Роль жінки в суспільному житті Київської Русі.

3. Князь Святослав як типовий зразок середньовічного правителя. Його внутрішня і зовнішня політика.

 

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 39-40.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

 

Тема 2. Українське суспільство на етапі литовсько-польської доби (XIV -XVIст.)

Семінарське заняття

1.Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполитої. Передумови на наслідки Люблінської (1569 р.) унії.

2. Господарське життя на українських землях під владою Польщі. Особливості суспільного
та економічного життя українських міст. Магдебурзьке право.

3. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполитої. Процес
закріпачення селянства. Литовські статути.

4. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства.
Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.

5. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI- початку XVIIс.

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 43-53.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Виникнення козацтва та утворення Запорізької Січі.Життя та побут запорозьких козаків.

2. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського
народу.

3. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка, їх суспільно-політичні наслідки.

4. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. XVII ст. Їх роль у становленні національної самосвідомості та протестних настроїв українського суспільства.

5. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в XVI- перш. пол. XVII ст.

Реферати:

1. Участь українського козацтва. у суспільному та міжнародному житті Польсько-Литовської держави.

2. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Його політична, військова та просвітницька
діяльність.

3. Життя та діяльність митрополита П. Могили.

Рекомендований список літератури:

Методичні вказівки до семінарського заняття: Історія українського суспільства:навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2011. – С. 55-56.

Історія українського суспільства: навч.посіб./[І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін.]; наук.ред.д-ра політ.наук І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011.

Тема 3. Суспільно-політичні процеси на українських землях за часи національної революції і козацької держави

Семінарське заняття.

1.Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави.
Державницька концепція Б.Хмельницького.

2. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави
Б.Хмельницького

3. Історичні обставини та хід Переяславської ради. Українсько-російський договір, його оцінки в тогочасному українському суспільстві та сучасній історичній літературі.

4. Українське суспільство в умовах «великої руїни».Боротьба заоб'єднання України.
Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П.Дорошенка, Д.Многогрішного

5. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії
України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.