Здавалка
Главная | Обратная связь

Які основні методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності повинні бути відображені в обліковій політиці підприємства?Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

Принципи бухгалтерського обліку: обачність, повне висвітлення, безперервність, нарахування і відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності;

Події або операції, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

Оцінка вибуття запасів, методи розрахунку величини резерву сумнівних боргів, метод нарахування амортизації основних засобів, величина вартісного критерію віднесення матеріального активу до малоцінних необоротних активів тощо.

Формами економічного контролю є:

Внутрішньовідомчий контроль;

Муніципальний контроль;

Незалежний контроль;

Аудит.

Які з названих прийомів відносяться до методу аудиту:

Індукція;

Дедукція;

Синтез;

Опитування.

Ризик не виявлення (РН) визначається за формулою:

РН = Властивий ризик * Ризик контролю / АР;

РН = АР / Властивий ризик * Ризик контролю;

РН = (АР - Ризик контролю) / Властивий ризик;

РН = Властивий ризик / (АР - Ризик контролю).

До складу програмного забезпечення, яке використовується в аудиті, належить:

Тільки системне програмне забезпечення.

Тільки програмне забезпечення;

Операційна система, обслуговуючі програми, прикладне програмне забезпечення;

Все перелічене.

Для підтвердження дебіторської заборгованості доцільним є:

Отримання прямого підтвердження планується, якщо величина дебіторської заборгованості суттєва і є підстави розраховувати на отримання відповіді від дебіторів;

Виконати альтернативні процедури, якщо аудитор вважає, що на відповідь від дебіторів розраховувати не можна;

Провести інвентаризацію дебіторської заборгованості;

Все перелічене.

Процедури забезпечення контролю включають:

Перевірку результатів;

Розмежування обов’язків;

Обробку інформації (перевірка точності, повноти та санкціонування);

Перевірку результатів, фізичний контроль, розмежування обов’язків, обробку інформації (перевірка точності, повноти та санкціонування).

Конкретні аудиторські процедури вказуються в наступних документах:

Аудиторському висновку;

Акті виконання робіт;

Загальному плані аудиторської перевірки;

Робочій програмі аудиторської перевірки.

За відношенням до об’єкту аудиторські процедури поділяються на:

Основні;

Часткові;

Погоджені;

Незалежні.

В процесі аудиту установчих документів аудитор встановлює наступні відомості:

Організаційно-правову форму господарюючого суб’єкта; засновників; структурну побудову менеджменту та повноваження керівників;

Розмір статутного капіталу; вид і розмір часток засновників у статутному капіталі;

правильність відображення операцій щодо формування статутного капіталу та правильність;

Відображення цих операцій на бухгалтерських рахунках;

Правила входу у склад керівництва підприємства та виходу з нього.

Метою аудиторської перевірки є:

Виявлення помилок у роботі бухгалтера і випадків шахрайства;

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства;

Висловлення думки про достовірність показників фінансової звітності;

Попередження обману.

Який з названих методів дає змогу аудиторові вивчити предмет у цілісності, єдності та взаємозв’язку його окремих об’єктів:

Індукції;

Дедукції;

Синтезу;

Аналізу.

Прийнятний (допустимий) аудиторський ризик це:

Ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути істотним, окремо або разом з використанням залишків на інших рахунках (або класу операцій) якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю;

Міра готовності аудитора визначити, що фінансова звітність може містити істотні помилки після того, як аудит завершено і висловлено позитивну думку без зауважень;

Ризик того, що викривленню залишків на рахунках (або класу операцій), які могли б виникнути і бути істотними, не можна буде своєчасно запобігти за допомогою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

Ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять викривлення залишку на рахунках (або класу операцій), які можуть бути істотними, окремо або разом з викривленням на інших на рахунках (або класу операцій).

Системне програмне забезпечення охоплює:

Операційну систему і аудиторські програми;

Аудиторські та бухгалтерські програми;

Операційну систему та обслуговуючі програми;

Аудиторські та інші програми.

Для вартісної оцінки і розкриття інформації про довгострокові інвестиції, якщо величина довгострокових інвестицій суттєва, аудитор повинен:

Розглянути докази здатності суб'єкта в подальшому враховувати ці інвестиції у складі довгострокових активів;

Обговорити з клієнтом його наміри з даного питання і одержати від керівництва письмові заяви;

Розглянути звітність і іншу інформацію (біржові котирування, вартість у наступні за звітним періоди);

Все перелічене.

Середовище електронної обробки даних існує у випадках:

Для обробки інформації на підприємствах використовують персональні комп’ютери;

Для обробки інформації на підприємствах використовують комп’ютери будь-якого типу;

На підприємствах інформація обробляється без використання комп’ютерів.

Все перелічене.

За характером аудиторських послуг, аудит поділяється на:

Загальний;

Підтвердження звітності;

Багатопредметний;

Консультації.

47. Аудитор ознайомлюється з висновком попередньої аудиторської перевірки на:

Початковій стадії аудиторської перевірки;

Дослідній стадії аудиторської перевірки;

Завершальній стадії аудиторської перевірки;

На всіх стадіях аудиторського процесу.

За змістом процесу аудиторські процедури поділяються на:

Комплексні;

Основні;

Загальні;

Допоміжні.

Які бухгалтерські проведення аудитор визнає правильними для відображення в обліку оприбуткування у касу підприємства коштів, одержаних від засновника як внесок до статутного капіталу?

Дт 301 – Кт 46;

Дт 301 – Кт 41;

Дт 301 – Кт 372;

Дт 301 – Кт 45.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.