Здавалка
Главная | Обратная связь

Правове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудитуАудиторська діяльність в Україні здійснюється відповідно до великої кількості нормативних документів, які можна об’єднати у дві групи:

1) 1) державні, галузеві та інші законодавчі акти (Закони України, положення, інструкції, методичні рекомендації тощо) стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування, господарської діяльності, права тощо;

2) 2) Закони України, аудиторські стандарти, нормативи та інші регулятори, які стосуються безпосередньо аудиторської діяльності.

Законодавча база щодо першої групи буде розглянута більш конкретно у Модулі ІІ з визначенням нормативних документів, які використовуються при проведенні аудиту за конкретними об’єктами перевірки.

Зараз же зупинимось тільки на назвах основних нормативних документів групи 1 (які повинні застосовуватись аудитором обов’язково тільки у чинних редакціях – тобто за останніми змінами та доповненнями до них):

1) 1) Господарський кодекс України [2];

2) 2) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [17];

3) 3) Закон України«Про оподаткування прибутку підприємств»[19];

4) 4) Закон України «Про податок на додану вартість» [20];

5) 5) Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [5];

6) 6) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [10];

7) 7) П(С)БО 1-34 [12; Додаток М];

8) 8) Цивільний кодекс України [21] тощо.

До другої групи нормативних документів можна віднести:

1) 1) Закон України "Про аудиторську діяльність", редакція від 14 вересня 2006 р. № 140-У [16; Додаток Х];

Міжнародні стандарти аудиту (МСА), надання впевненості та супутні послуги, редакція 2008 року [1; Додаток Ц];Кодекс етики професійних бухгалтерів (КЕПБ) [6; Додаток Ш];офіційні роз'яснення Аудиторської палати України щодо окремих питань по застосуванню стандартів аудиту; інші нормативні акти, прийняті АПУ.Користуючись змістом Додатку Х, самостійно визначте структуру ЗУ «Про аудиторську діяльність» за розділами та статтями.18.04.2003 р Аудиторська палата України на своєму засіданні № 122/2визнала у якості національних порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Загальна збірка стандартів аудиту носить назву «Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики», має кількість 1172 сторінки (2007 р.) та складається з двох великих розділів:

1) 1) Етика (Кодекс етики професійних бухгалтерів - КЕПБ);

2) 2) Аудит, огляд, інші завдання з надання впевненості та супутні послуги (Аудит, надання впевненості та супутні послуги).

Мета міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики – визначення основних положень та надання рекомендацій з організації, здійснення роботи аудиторськими фірмами та аудиторами та підвищення якості аудиту для найбільш повного задоволення потреб суспільства в достовірній інформації про фінансовий стан та результати господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Зміст КЕПБ буде розглядатися у п. 5 цієї теми.

Тому зараз зупинимось на основних складових другого розділу (табл. 2.1):

Таблиця 2.1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.