Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості аудиту підприємств з іноземними інвестиціями.В процесі підготовки до проведення аудиту підприємств з іноземними інвестиціями важливим є необхідність ретельного вивчення особливостей їх функціонування на території України (формування капіталу, організації системи обліку, особливості в системі оподаткування в т. ч. пільги, які надаються таким підприємствам, а також необхідність складання фінансової звітності згідно із законодавством України, а також країн-інвесторів). В зв’язку із недостатнім розвитком вітчизняних аудиторських фірм, недовірою до них іноземних контролюючих органів і бізнесменів, аудит фінансової звітності спільних підприємств здійснюється дочірніми фірмами відомих транснаціональних компаній, які зареєстровано в Україні. Особливістю аудиту спільних підприємств є вивчення порядку формування й оцінка статутних документів таких підприємств, достовірність і правильність оформлення бухгалтерських записів і первинних документів. Аудитор як дже­рела інформації використовує статут, договір, протоколи прав­ління, виписки банку, рахунки, акти, накладні журнали, Головну книгу і баланс. Він звертає увагу на правильність бухгалтерських записів щодо внесків у статутний капітал, відповідність розмірів і строків внеску у фонд згідно з чинним законодавством. Аудитор повинен ретельно вивчити документи, які підтверджують внески сторін у статутний капітал. По грошових коштах до них можна віднести виписки банку з додатками; по основних засобах — ак­ти приймання-передавання основних засобів, рахунки, товарно-транспортні накладні; по матеріалах — акти про приймання ма­теріалів, рахунки, накладні тощо. На кожний внесок має бути відповідний документ, в якому обов'язково вказується сума, яка здана на формування статутного капіталу. Особливої уваги по­требує перевірка внесків у цей фонд нематеріальних активів, які повинні підтверджуватися документами. Це може бути також документація, де описується певна технологія, програми для ком­п'ютерів, договори, акти. Одним із ключових питань аудиту є пе­ревірка правильності розрахунку собівартості продукції. Аудитор перевіряє достовірність включення окремих видів витрат на собі­вартість продукції. У центрі уваги аудитора мають бути видатки і збитки, віднесені на рахунок фінансових результатів. Пере­віряються пільги та гарантії, що надаються підприємству з іно­земними інвестиціями, тобто наявність норми іноземного ка­піталу у статутному фонді підприємства. Звертається увага на методологію ведення бухгалтерського обліку, яка повинна здій­снюватися за стандартами України, проте підприємство може додатково запроваджувати облік і звітність за правилами ін­вестора. Фінансові вкладення, валютні рахунки перевіряються окремо й глибоко, у цілому аудиторське дослідження фінансово-господар­ської діяльності СП дає змогу врахувати особливості викорис­тання спільного капіталу, визначити суму прибутку та його роз­поділ між акціонерами.

75. Які питання необхідно внести до програми аудиту розрахунків з покупцями і замовниками?

І. Аудит розрах-в з вітчизняними покупцями 1.Звірення залишку заборг-ті за даними Гол книги з залишками в обл-х регістрах. 2.Перев наявності актів звірення і відповідності їх даним аналіт і синтет обліків. 3.Визначення великих дебіторів і складання їх переліку. 3.Направлення запитів на підтвердження заборг-ті. 4. Перев наявності договорів і їхньої реєстрації в спец журналі. 5.Перев правильності оформ-ня док-ів на відвантаження і своєч-го надання їх у бухг-ю. 6.Перев повноти і своєч-і оплати рахунків на основі регістрів обліку. 7.Перев розрах-в з використанням векселів. 8.Направлення запитів покупцям на предмет підтвердження ними видачі векселів. 9.Перев розрах-в по товарообмінних оп-х: наявність договору акта взаємозаліку – застос-я звич-х цін – застос-я кор.-ї рах-в. 10. Звернути увагу на закриття деб заб-і "незвичайними" бух записами, об'єднання деб і кред-ї заборг-ті, сторнування зроблених відвантажень, необґрунтоване списання заборг-ті на витрати, перенесення її на ін рахунки балансу. 11.Зібрання підтверджень того, що поточна ДЗ визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. 12. Визначення розбіжностей між отриманими відповідями на відправлені запити по підтвердженню ДЗ із наявними на під-ві актами звірень і залишків в анал-у обліку ДЗ.

ІІ. Аудит розрах-в з іноземними покупцями 1.Перевірка ведення БО експортних операцій з іноз покупцями окремо по кожному контракту. 2.Звірення відповідності залишків на кінець року з розрахунків окремо по кожному контракту. 3.Перев наявності застосування курсу валюти при відображенні експортних операцій. 4.Перев правильності визначення курс різниць на дату операції і на кінець звітного періоду. 5.Виявлення порушень термінів розрахунків за екс-ми оп-ми. 6.Перев нарахування в БО обов'язк платежів та зборів згідно ВМД. 7.Перев розрах-в по товарообмінних операціях ЗЕД: -наявність договору; -акта взаємозаліку; -застосування звич-х цін; -застосування відповідної кор-ї рах-в.

ІІІ. Аудит правильності створення РСБ 1.Перев доцільності обраного методу створення РСБ. 2.Перев правильності розрахунку коеф-та сумнівності і нарахування РСБ. 3.Перев, чи не було випадків перерахування (погашення ) покупцем боргу після визнання його безнадійним на предмет відображення доходу.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.