Здавалка
Главная | Обратная связь

Які застосовуються регістри аналітичного обліку в фермерських господарствах за спрощеною формою обліку?1) Відомість обліку основних засобів, Відомість нарахування амортизації, Книга обліку доходів та витрат, Відомість обліку розрахунків;

2) Відомість обліку основних засобів, Відомість нарахування амортизації, Книга обліку доходів та витрат;

3) Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків;

4) Книга обліку доходів та витрат.

 

94. Зарахована на поточний рахунок фермерського господарства компенсація з Державного бюджету на будівництво тваринницьких приміщень:

1) Дт 311 Кт 48;

2) Дт 30 Кт 47;

3) Дт 47 Кт 311;

4) Дт 47 Кт 30.

 

95. Надійшла з бюджету на рахунок фермерського господарства належна сума часткової бюджетної компенсації Державним фондом підтримки фермерських господарств на виконання програми з оплати відсотків за користування кредитних банків:

1) Дт 47 Кт 30;

2) Дт 47 Кт 311;

3) Дт 311 Кт 48;

4) Дт 30 Кт 47.

96. Компенсація часток страхових платежів з державного фонду підтримки фермерських господарств на виконання програми із внесенням страхових платежів за договорами обов’язково страхування:

1) Дт 23 Кт 64;

2) Дт 64 Кт 311;

3) Дт 311 Кт 48;

4) Дт 47 Кт 311.

 

97. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому – це:

1) Зобов'язання;

2) Власний капітал;

3) Доходи;

4) Немає правильної відповіді.

 

98. Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність:

1) Малі підприємства;

2) Іноземні представництва;

3) Великі підприємства;

4) Підприємства, що мають дочірні підприємства.

 

99. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал – це:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про рух грошових коштів;

4) Звіт про власний капітал.

 

100. Реалізація продукції окремого підприємства – це, перш за все:

1) Відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів підприємства та отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб підприємства та його власників;

2) Відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів підприємства;

3) Відчуження активів, що належать підприємству для отримання прибутку;

4) Відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів підприємства.

101. Термін «облікова політика» визначений:

1) Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» ;

2) Законом України «Про аудиторську діяльність» ;

3) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

4) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

102. Облікова політика підприємства має враховувати:

1) Умови організації праці робітників та матеріальне заохочення;

2) Форму власності та організаційно-правову структуру;

3) Фінансово-майновий стан підприємства та вартість основних засобів;

4) Ціни на ринку енергоносіїв та відносини з податковими органами.

 

103. Облікова політика підприємства визначається:

1) Вищестоящою організацією;

2) Міністерством фінансів;

3) Самостійно;

4) Держадміністрацією району та податковими органами.

 

104. Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером – це:

1) Форма керівництва бухгалтерським обліком;

2) Форма організації звітності;

3) Форма організації бухгалтерського обліку;

4) Форма реалізації прав головного бухгалтера.

 

105. Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:

1) 90 «Собівартість реалізації»;

2) 70 «Дохід від реалізації»;

3) 93 «Витрати на збут»;

4) 79 «Фінансові результати».

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.