Здавалка
Главная | Обратная связь

Який застосовується основний регістр обліку в фермерських господарствах за простою формою обліку?1) Книга обліку доходів та витрат;

2) Журнал-ордер;

3) Баланс;

4) Головна книга.

74. Основним регістром за спрощеною формою обліку фермерських господарств є:

1) Відомість аналітичного обліку;

2) Журнал реєстрації господарських операцій господарства;

3) Книга складського обліку;

4) Журнал-ордер.

 

75. Отримано від Державного казначейства бюджетну підтримку фермерських господарств на поворотній основі на поточний рахунок фермерського господарства:

1) Дт 311 Кт 311;

2) Дт 311 Кт 48;

3) Дт 47 Кт 47;

4) Дт 30 Кт 47.

 

76. Використані бюджетні кошти новоствореним фермерським господарством на здійснення виробничої діяльності:

1) Дт 311 Кт 23;

2) Дт 23 Кт 311;

3) Дт 311 Кт 47;

4) Дт 47 Кт 311.

 

77. Використані бюджетні кошти державної підтримки фермерських господарств на поворотній основі на придбання техніки й обладнання:

1) Дт 15 Кт 311;

2) Дт 311 Кт 15;

3) Дт 15 Кт 63;

4) Дт 10 Кт 15.

78. Повернення коштів бюджетної підтримки фермерських господарств на поворотній основі:

1) Дт 311 Кт 47;

2) Дт 47 Кт 30;

3) Дт 48 Кт 311;

4) Дт 30 Кт 47.

 

79. За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність:

1) Терміном подання;

2) Змістом і джерелами формування;

3) Ступенем узагальнення;

4) Обсягом.

80. Звітність поділяється на первинну і зведену за:

1) Змістом і джерелами формування;

2) Обсягом;

3) Ступенем узагальнення;

4) Охопленням видів діяльності.

 

81. Роялті це -:

1) Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству;

2) Платежі за використання нематеріальних активів підприємства ;

3) Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

4) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 

82. Надходження і вибуття грошових коштів показує:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про рух грошових коштів;

4) Звіт про власний капітал.

 

83. Облікову політику підприємства розкривають у:

1) Балансі;

2) Звіті про фінансові результати;

3) Звіті про рух грошових коштів;

4) Примітках до фінансової звітності.

84. Якщо філія підприємства виділена на окремий баланс, вона:

1) Не зобов'язана вести бухгалтерський облік;

2) Зобов'язана вести бухгалтерський облік;

3) Зобов'язана вести лише оперативний облік;

4) Зобов'язана вести лише податковий облік.

85. Централізовані бухгалтерії, як правило, обслуговують:

1) Одне підприємство чи установу;

2) Групу однорідних організацій;

3) Групу неоднорідних підприємств, установ;

4) Одну аудиторську фірму і групу підприємств.

86. За спрощеною формою організовують свій облік:

1) Корпорації;

2) Акціонерні товариства;

3) Малі підприємства;

4) Громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю, без створення юридичної особи.

87. Обмежену матеріальну відповідальність працівники несуть:

1) За псування або знищення (через недбалість) матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі в процесі їх виготовлення, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством у повному розмірі заподіяної з вини працівників шкоди;

2) За псування або знищення (через недбалість) матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), виданих підприємством у розмірі заподіяної з вини працівників шкоди, але не менше 50% визначеного розміру збитку;

3) За псування або знищення (через недбалість) матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі в процесі їх виготовлення, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством у розмірі заподіяної з вини працівників шкоди, але не більше середнього місячного заробітку;

4) За псування або знищення (через недбалість) матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі в процесі їх виготовлення, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством у розмірі заподіяної з вини працівників шкоди, але не більше 50% визначеного розміру збитку;

88. Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків з оплати праці з робітниками і службовцями складається:

1) Зведена відомість за розрахунками з робітниками і службовцями;

2) Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку;

3) Відомість аналітичного обліку;

4) Журнал обліку робіт і затрат.

 

89. Яке з визначень, національного положення (стандарту) є правильним:

1) Це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

2) Це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам;

3) Це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

4) Це нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом міністрів України, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

 

90. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні здійснюється на підставі:

1) Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» ;

2) Конституції України;

3) Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

4) Всі відповіді правильні.

91. Витрати на оплату праці складаються із:

1) Фонду основної заробітної плати та сум вихідної допомоги ;

2) Фонду основної заробітної плати та допомоги з тимчасової непрацездатності;

3) Фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

4) . Фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, доходів за акціями та інших доходів.

 

92. Розробку форм бухгалтерської звітності в Україні покладено на:

1) Методологічну раду з бухгалтерського обліку;

2) Міністерство фінансів;

3) Державний комітет статистики;

4) Податковими органами.

 

93. П(С)БО 26 «Виплати працівникам» поділяє виплати працівникам на:

1) П’ять категорій;

2) Три категорії;

3) Шість категорій;

4) Чотири категорії.

 

94. Перша згадка про подвійну бухгалтерію міститься в книзі:

1) Б. Котрульї «Про торгівлю та досконалого купця» ;

2) Л. Пачолі «Трактат про рахунки і записи» ;

3) П. Гарньє «Облік – алгебра права» ;

4) Кондільяка «Трактат про системи».

 

95. Собівартість 1 ц приросту живої маси худоби чи птиці визначається:

1) Множенням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;

2) Діленням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;

3) Додаванням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) до кількості центнерів приросту живої маси;

4) Накопиченням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці.

 

96. Виконання тракторних та інших механізованих робіт записують:

1) Щоденно до облікового листа кожного тракториста;

2) Щотижня до облікового листа кожної бригади;

3) Щомісяця до облікового листа кожного тракториста;

4) Щоденно до облікового листа кожної бригади.

 

97. Еталонний змінний виробіток трактора визначається:

1) Діленням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість виконаних нормозмін;

2) Додаванням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори до кількості виконаних нормозмін;

3) Множенням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість виконаних нормозмін;

4) Відніманням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори від кількості виконаних нормозмін.

 

98. Оплату праці працівникам тваринництва нараховують виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу та на підставі:

1) Розрахунку оплати праці працівникам тваринництва;

2) Табеля обліку робочого часу та документів про вихід продукції;

3) Журналу обліку робіт і витрат;

4) Правильні відповіді 1 та 2.

 

99. Використані добрива на підживлення озимої пшениці:

1) Дт 232 Кт 208;

2) Дт 231 Кт 208;

3) Дт 208 Кт 231;

4) Дт 208 Кт 208.

 

100. Оприбутковано від урожаю солому озимої пшениці за справедливою вартістю:

1) Дт 271 Кт 231;

2) Дт 208 Кт 231;

3) Дт 231 Кт 208;

4) Дт 232 Кт 208.

101. Списано паливо на вирощування соняшнику:

1) Дт 203 Кт 203;

2) Дт 203 Кт 63;

3) Дт 231 Кт 203;

4) Дт 235 Кт 203.

102. Біологічний актив – це (дати найбільш точне визначення):

a. Тварина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

b. Рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

c. Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

d. Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

 

103. Оприбутковано від урожаю гичку цукрових буряків за справедливою вартістю:

1) Дт 231 Кт 208;

2) Дт 208 Кт 208;

3) Дт 208 Кт 231;

4) Дт 271 Кт 231.

 

 

104. Первісне визнання змін маси тварин, їх приросту, як результат біологічних перетворень, оцінюється у відповідності з вимогами:

1) П(С)БО 30 «Біологічні активи» ;

2) П(С)БО 9 «Запаси» ;

3) П(С)БО 16 «Витрати» ;

4) П(С)БО 7 «Основні засоби».

 

105. Оприбутковано приплід від продуктивних тварин:

1) Дт 21 Кт 232;

2) Дт 21 Кт 21;

3) Дт 232 Кт 21;

4) Дт 21 Кт 2345.

 

106. Оприбутковано приплід від робочих тварин:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 21 Кт 232;

3) Дт 21 Кт 2345;

4) Дт 21 Кт 631.

107. Надійшов безкоштовно отриманий молодняк тварин від інших підприємств:

1) Дт 21 Кт 718;

2) Дт 21 Кт 719;

3) Дт 21 Кт 21;

4) Дт 21 Кт 631.

 

108. Оприбутковано раніше не врахованих на балансі молодняк тварин:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 15 Кт 21;

3) Дт 21 Кт 719;

4) Дт 21 Кт 63.

109. Списані загиблі тварини внаслідок стихійного лиха:

1) Дт 947 Кт 21;

2) Дт 24 Кт 21;

3) Дт 991 Кт 21;

4) Дт 375 Кт 716.

110. Безкоштовна передача молодняка тварин іншим підприємствам:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 947 Кт 21;

3) Дт 949 Кт 21;

4) Дт 901 Кт 21.

111. Надійшов молодняк тварин у рахунок погашення заборгованості за претензіями:

5) Дт 21 Кт 21;

6) Дт 949 Кт 21;

7) Дт 901 Кт 21;

8) Дт 21 Кт 374.

 

112. Відображено сплату ринкового збору при реалізації сільськогосподарської продукції на ринку:

1) Дт 93 Кт 372;

2) Дт 372 Кт 30;

3) Дт 30 Кт 372;

4) Дт 901 Кт 27.

 

113. Списано послуги вантажного автотранспорту з доставки сільськогосподарської продукції для реалізації на ринку:

1) Дт 903 Кт 234

2) Дт 93 Кт 234

3) Дт 234 Кт 661

4) Дт 15 Кт 234

 

114. Відображено витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, продукції озимої пшениці:

1) Дт 940 Кт 231;

2) Дт 231 Кт 940;

3) Дт 231 Кт 710;

4) Дт 791 Кт 940.

115. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства трактується:

1) П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» ;

2) П(С)БО 16 «Витрати» ;

3) П(С)БО 15 «Дохід» ;

4) П(С)БО 30 «Біологічні активи».

116. Дати найбільш точніше визначення. Витрати – це:

1) Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, які призводять до зменшення власного капіталу;

2) Збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

3) Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

4) Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань.

117. Дати найбільш точніше визначення. Доходи – це:

1) Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, які призводять до зростання власного капіталу;

2) Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу;

3) Збільшення економічних вигод у вигляді зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу;

4) Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань.

 

118. Фінансова звітність – це:

1) Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період;

2) Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємств за звітний період;

3) Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період;

4) Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та рух грошових коштів підприємств за звітний період.

 

119. Цехові витрати ремонтної майстерні розподіляють між об’єктами, що ремонтуються пропорційно до:

1) Оплати праці;

2) Вартості запасних частин;

3) Вартості нафтопродуктів;

4) Прямих витрат.

 

120. Метою складання «Звіту про рух грошових коштів» є:

1) Надання користувачам фінансової звітності – повної інформації про грошові кошти підприємства;

2) Надання користувачам фінансової звітності – повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбуваються у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період;

3) Надання користувачам фінансової звітності – повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбуваються у грошових еквівалентах підприємства за звітний період;

4) Надання користувачам – неупередженої інформації про зміни, що відбуваються у грошових коштах підприємства.

121. Витрати на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку розподіляють між:

1) Транспортними роботами тракторного парку;

2) Сільськогосподарськими роботами тракторного парку;

3) Транспортними роботами і сільськогосподарськими роботами тракторного парку;

4) Механізованими роботами тракторного парку.

 

122. Витрати промислових виробництв обліковуються за такими методами:

1) Попроцесний;

2) Позамовний;

3) Попередільний;

4) Попроцесний, позамовний, попередільний.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.