Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо сукупність усіх виявлених після дати балансу викривлень або ж за-Гальна їх сукупність, взята як до, так і після дати балансу, наближається до кри-

Тичного рівня суттєвості, необхідно розширити обсяг аудиторських процедур і

Тим самим знизити рівень ризику або вимагати від керівництва внести необхід-

Ні виправлення у фінансову звітність з урахуванням виявлених викривлень. У

протилежному випадку аудитор розглядає питання видачі модифікованого ау-

Диторського висновку (умовно-позитивного, негативного або відмови від ви-

Словлення думки).

Оцінюючи всю сукупність подій, що сталися після дати складання фінансової

Звітності і повинні знайти відображення у звітах чи пояснювальній записці, аудитор

Має приділити увагу аналізу таких обставин, як зміни у фінансовій політиці й страте-

Гії, розмірі і складі активів і пасивів; незвичайні і суттєві виправлення у звітності,

Зроблені після її складання; рішення ради директорів або зборів акціонерів. Особливу

Увагу при цьому спрямовують на вивчення проміжних фінансових звітів після закін-

Чення періоду, за який проводиться аудит; аналіз структурно-динамічних зрушень у

Номенклатурі й кількості основних засобів внаслідок придбання, продажу, оренди,

Довгострокових активів під заставою тощо; дослідження змін, що сталися в довго-

Строкових зобов'язаннях та основному капіталі, й вивчення операцій по розрахунках

За трудовими відносинами.

У разі потреби аудитор може дати огляд наступних подій, що сталися з

Часу розгляду останніх документів до дати складання висновку, у додатку до

Свого початкового висновку і звіту. Отже, аудиторський висновок може датува-

Тися різними датами: першою датою — за початковим його варіантом, яка ви-

Значається датою закінчення перевірки, другою — за календарним числом

Складання додаткового документа.

Таким чином, у разі виявлення суттєвих доказів про порушення і викрив-

Лення у фінансовій та іншій господарській звітності після дати балансу або

Складання початкового варіанта звіту й висновку аудитор може і повинен відо-

Бразити це в основному або ж додатковому звітно-підсумковому документі.

Види аудиторських висновків

Проаналізувавши господарсько-фінансові документи і відповідні їм події,

Аудитор складає безумовно-позитивний висновок у разі, якщо, на його думку,

дотримано таких умов:

• аудитор отримав на підприємстві або поза ним всю інформацію й

пояснення, потрібні для цілей аудиторської перевірки;

• наявна інформація є достатньою для відображення реального стану

підприємства, що перевіряється;

• наявні адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірнос-

ті та повноти змісту інформації;

• фінансову __________документацію складено згідно з прийнятою на підприєм-

Стві системою бухгалтерського обліку за встановленою формою,

яка відповідає законодавчим і нормативним вимогам;

• у фінансовій звітності використано достовірні облікові дані, які не

Мають протиріч.

Позитивний аудиторський висновок повинен містити такі формулювання:

"достовірно відображає", "відповідає вимогам", "належним чином", "дає досто-

вірне уявлення" тощо.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.