Здавалка
Главная | Обратная связь

Отже, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достові-Рного уявлення про дійсне фінансове становище підприємства, що перевіряєть-

ся на " ___ " _________ 200__ р.

Варіант 5. Відмова від надання висновку

У зв'язку з неможливістю перевірити факти, які стосуються

З причин ______________________________________________________

(зазначити причини)

Аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів.

Перелічені моменти суттєво впливають на дійсний стан справ в цілому (

В основному ).

У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських свідчень аудитор не може

Видати об'єктивний аудиторський висновок.

Складено "____"______________200_р.

Керівник аудиторської фірми Підпис

Аудитор ________ Підпис

Робочі документи аудитора

Робочі документи аудитора (робоча документація) являють собою записи,

Документи, які здійснюються, складаються та збираються аудитором і для ау-

Дитора або які одержуються та зберігаються аудитором у зв'язку з проведенням

Аудиту. Робочі документи можуть бути поданими в будь-якій формі зберігання

Інформації.

Мета складання робочих документів полягає в необхідності формування

Аудиторських доказів для обґрунтування аудиторської думки (висновку), а та-

Кож для підтвердження фактів здійснення аудиту відповідно до законодавчих та

Стандартних (нормативних) вимог.

Робочі документи аудитора:

􀀹 допомагають планувати та організувати аудит:

􀀹 допомагають проводити аудит, наглядати та контролювати роботу аудиторів;

􀀹 містять аудиторські докази, які одержуються в процесі аудиту для обґру-

Нтування думки аудитора.

Робочі документи аудитора необхідно складати в досить повній та докла-

Дній формі, необхідній для забезпечення загального розуміння аудиту.

У робочих документах необхідно відобразити таку інформацію:

— про планування аудиту;

— характер, часові межі та обсяги виконаних аудиторських процедур;

— результати виконаних процедур;

— обґрунтування суттєвих питань, з яких аудитору необхідно висловити

свою думку та прийти до аудиторського висновку;

— висновки, зроблені на основі одержаних аудитором доказів.

Обсяг і зміст робочих документів значною мірою залежать від професій-

Ного досвіду аудитора. У документуванні кожного кроку аудитора немає ні не-

Обхідності, ні можливості.

Чинники, які впливають на форму і зміст робочих документів аудитора:

- характер аудиторського завдання; форма аудиторського висновку; характер і

Складність бізнесу суб'єкта перевірки; характер і стан системи обліку і внутрі-

Шнього контролю; необхідність керувати, доглядати та контролювати (переві-

ряти) роботу аудитора та його асистентів;

- конкретні методи та прийоми, які використовує аудитор у процесі перевірки.

До складу робочих документів аудитора можуть бути включені:

􀀹 копії та витяги з установчих та внутрішніх документів суб'єкта господа-©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.