Здавалка
Главная | Обратная связь

Розв’язок завдання 3. 1БАЛАНС(Звіт про фінансовий стан)

на 01 лютого 2012 р.  
Форма № 1 Код за ДКУД
           

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи   - -
первісна вартість - -
накопичена амортизація - -
Незавершені капітальні інвестиції - -
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість - -
Довгострокові біологічні активи - -
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції - -
Довгострокова дебіторська заборгованість - -
Відстрочені податкові активи - -
Інші необоротні активи - -
Усього за розділом I
II. Оборотні активи Запаси
Поточні біологічні активи - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами - -
з бюджетом - -
у тому числі з податку на прибуток - -
Інша поточна дебіторська заборгованість - -
Поточні фінансові інвестиції - -
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів - -
Інші оборотні активи - -
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - -
Баланс
Пасив Код рядка
   
I. Власний капітал Зареєстрований капітал  
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Неоплачений капітал - -
Вилучений капітал (4500) -
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання   - -
Довгострокові кредити банків - -
Інші довгострокові зобов’язання - -
Довгострокові забезпечення - -
Цільове фінансування - -
Усього за розділом II - -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків   - -
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями -
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток - -
розрахунками зі страхування - -
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення - -
Доходи майбутніх періодів - -
Інші поточні зобов’язання - -
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - -
Баланс

 

Керівник В.М. Сидорчук__________

 

Головний бухгалтер А.К. Михайленко­________

 

ЗАВДАННЯ 3

3.1. Необхідно на підставі даних скласти баланс підприємства ПП «Колосок» на 01.01 поточного року (ф. № 1)

Дані для виконання завдання:

Залишки на рахунках Головної книги на “01” січня 2012 року

Назви рахунків Сума, грн.
Основні засоби (первинна вартість)
Знос основних засобів
Насіння та корми
Матеріали
Паливо
Запасні частини
Основне виробництво (рослинництво)
Каса
Розрахунковий рахунок
Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове сальдо)  
Розрахунки за соціальним страхуванням (кредит)
Розрахунки з оплати праці (кредит)
Розрахунки з підзвітними особами (дебітори)
Статутний капітал
Прибуток нерозподілений

 

 

3.2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій, записавши їх на кореспондуючих рахунках.

 

3.3. Необхідно відкрити синтетичні рахунки та записати в них залишки на початок року.

3.4. Відобразити господарські операції на рахунках

3.5. Необхідно закрити синтетичні рахунки та записати в них залишки на кінець.

3.6. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках ПП «Колосок» за січень місяць 20_року.

3.7. Скласти баланс підприємства (ф. №1) ПП «Колосок» на кінець звітного періоду.

Розв’язок завдання 3. 1

 

За даними складаємо баланс ПП “Колосок” на 1 січня 20_ р.

  К о д и
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство: ПП “Колосок” за ЄДРПОУ
Територія: Миколаївська область за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання : приватне за КФВ
Орган державного управління: Самостійне за СПОДУ
Галузь: Сільське господарство за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Сільське господарство за КВЕД 52.11.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума    
Адреса:      
                         

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.