Здавалка
Главная | Обратная связь

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)на 01 січня 20­12 р.  
Форма № 1 Код за ДКУД
           

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи   -  
первісна вартість -  
накопичена амортизація -  
Незавершені капітальні інвестиції -  
Основні засоби  
первісна вартість  
знос  
Інвестиційна нерухомість -  
Довгострокові біологічні активи -  
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -  
інші фінансові інвестиції -  
Довгострокова дебіторська заборгованість -  
Відстрочені податкові активи -  
Інші необоротні активи -  
Усього за розділом I  
II. Оборотні активи Запаси  
Поточні біологічні активи -  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами -  
з бюджетом -  
у тому числі з податку на прибуток -  
Інша поточна дебіторська заборгованість -  
Поточні фінансові інвестиції -  
Гроші та їх еквіваленти  
Витрати майбутніх періодів -  
Інші оборотні активи -  
Усього за розділом II  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття -  
Баланс  
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований капітал    
Капітал у дооцінках -  
Додатковий капітал -  
Резервний капітал -  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
Неоплачений капітал -  
Вилучений капітал -  
Усього за розділом I  
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання   -  
Довгострокові кредити банків -  
Інші довгострокові зобов’язання -  
Довгострокові забезпечення -  
Цільове фінансування -  
Усього за розділом II -  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків   -  
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями -  
товари, роботи, послуги  
розрахунками з бюджетом -  
у тому числі з податку на прибуток -  
розрахунками зі страхування  
розрахунками з оплати праці  
Поточні забезпечення -  
Доходи майбутніх періодів -  
Інші поточні зобов’язання -  
Усього за розділом IІІ  
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття -  
Баланс  

Керівник В.М. Сидорчук__________

 

Головний бухгалтер А.К. Михайленко­________

 


Розв¢язок завдання 3.2

Журнал реєстрації господарських операцій ПП “Колосок” за січень 2012 р.

 

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
  Оприбутковано отримані від Миколаївського агротехсервісу:      
  мінеральні добрива 1
  запасні частини 2
  Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 3
  Разом заборгованість перед агротехсервісом      
Нарахована заробітна плата:      
  а) працівникам за роботи виконані в зимових теплицях 4  
  б) майстрам машинного доїння 5
  Разом:    
Нараховані відрахування органам соціального забезпечення в розмірі 37% від суми заробітної плати      
  а) працівників за роботи виконані в зимових теплицях 6 231. 232
  б) майстрів машинного доїння 7
Отримана готівка в касу з розрахункового рахунку в банку для видачі заробітної плати 8  
Знято банком з поточного рахунку підприємства суму грошей за касове обслуговування, згідно з договором з банком 9  
Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб 10 1677,36
Виплачена з каси заробітна плата 11 9505,04
Зараховано на поточний рахунок підприємства короткострокову позику 12
Нараховані відсотки банку за користування короткостроковою позикою 13
Нараховані підприємству банком відсотки за зберігання грошей на поточному рахунку 14  
Внесені засоби захисту рослин в грунт при вирощуванні овочів у зимових теплицях списано зі складу 15
Використані мінеральні добрива на підкормку овочевих культур у зимових теплицях списано зі складу 16
Нарахована лінійним методом амортизація по будівлі:      
  - теплиці 17
  - корівнику 18
Перераховано Миколаївській нафтобазі аванс (попередню оплату) в рахунок майбутніх поставок нафтопродуктів (включаючи ПДВ) 19
  Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними нафтопродуктами 20
Оприбутковано на склад підприємства нафтопродукти, що надійшли від Миколаївської нафтобази Закрито розрахунки з податкового кредиту з ПДВ за придбаними нафтопродуктами 21
  Разом заборгованість перед нафтобазою:      
Проведено взаємозалік за перерахованим авансом Миколаївській нафтобазі та отримання нафтопродуктами 23
Отримана короткострокова позика банку зарахована на розрахунковий рахунок 24
Перераховано з розрахункового рахунку в погашення кредиторської заборгованості:      
  - органам соціального страхування 25
  - Миколаївському агротехсервісу 26
Оприбутковано на склад комбікорм, який надійшов від Новоодеського комбікормового заводу 27 Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними комбікормом 28
  Разом заборгованість перед комбікормовим заводом      
Одержано в касу з розрахункового рахунку кошти, призначені для витрат на відрядження 29
Видано з каси директору підприємства кошти на відрядження в підзвіт 30
При поверненні з відрядження директором складено авансовий звіт в сумі 31
Не використані підзвіті суми повернуто директором до каси підприємства 32
За рішенням підприємства безоплатно передано іншому підприємству комбайн:      
  - залишкова вартість 33
  - знос становить 34
Списано на операційні витрати розмір нестач паливо-мастильних матеріалів в розмірі природних втрат 35
Використані нафтопродукти списано зі складу:      
  - на опалення у теплицях 36
  - корми на утримання корів 37
  Разом:      
Списано у виробництво:      
  - насіння на посів у теплицях 38
  - корми на утримання корів 39
  Разом:      
Оприбутковано від виробництва:      
  - овочі з теплиць 40
  - молоко від корів 41
  Разом:      
Списано зі складу за плановою собівартістю реалізовані заготівельним організаціям:      
  - овочі 42
  - молоко 43
Нараховано заготівельним організаціям за реалізовану продукцію по закупівельним (включаючи ПДВ) цінам:      
  - овочі 44
  - молоко 45
  Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації готової продукції 46 8483,33
  Разом заборгованість заготівельних організацій      
На розрахунковий рахунок надійшли кошти в погашення дебіторської заборгованості від заготівельних організацій 47
Списано доход від реалізації продукції на фінансовий результат 48 42416,46
Списано собівартість реалізованої продукції заготівельним організаціям на фінансовий результат 49
Нерозподілений прибуток направлено на поповнення:      
  - статутного капіталу 50
  - резервного капіталу 51
Зменшено нерозподілений прибуток на суму його використання 52
Зараховано до складу капітальних витрат по побудованому корівнику підрядною організацією “Будівельний майстер” 53
Введено в експлуатацію та оприбутковано до складу основних засобів побудований корівник за фактичною собівартістю будівництва 54
Віднесено нараховані відсотки банку відсотки за користуванням короткостроковою позикою на фінансові результати 55
Віднесено нараховані підприємству банком відсотки за зберігання грошей на поточному рахунку на фінансові результати56
Списано витрати за безоплатно переданим комбайном на фінансові результати 57
Списано нестачу нафтопродуктів в межах природних втрат на фінансові результати 58
Визначено чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний обліковий період 59
  ВСЬОГО:   х х

Розв¢язок завдання 3.3

На підставі складеного балансу відкриваємо синтетичні рахунки і записуємо на них початкові залишки. В процесі розв’язування задачі відкриваємо додаткові рахунки.

 

Рахунок 10 “Основні засоби”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
       
Об Об
S    

 

Рахунок 13 “Знос необоротних активів”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
Об Об
    S

 

Рахунок 15 “Капітальні інвестиції”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
       
Об Об
S    

Рахунок 20 “Виробничі запаси”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
Об Об
S    

 

Рахунок 23 “Виробництво”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Об Об
S    

 

Рахунок 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
Об Об
S    

 

Рахунок 30 “Каса”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S 9505,04
   
   
       
Об Об
S    

 

Рахунок 31 “Рахунки в банку”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
Об Об
S    

 

Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
Об Об
S    

 

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
       
Об Об
S    

 

Рахунок 40 “Статутний капітал”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
    S
   
       
Об Об
    S

 

 

Рахунок 43 “Резервний капітал”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
    S
     
       
Об Об
    S

 

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
 
       
Об Об
    S

 

Рахунок 60 “Короткострокові позики”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
    S
   
   
       
Об - Об
    S

 

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
   
   
   
   
   
Об Об
    S

 

Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
       
Об Об
    S

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
Об Об
    S

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
       
Об Об
    S

 

Рахунок 68 “Розрахунки з іншими кредиторами”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
    S
   
   
       
Об - Об
    S

 

Рахунок 70 “Дохід від реалізації”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
8483.33 S
42416.67
   
Об Об
    S

 

Рахунок 79 “Фінансові результати”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
   
   
   
Об Об
    S

 

Рахунок 90 “Собівартість реалізації”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
       
Об Об
    S

 

Рахунок 92“Адміністративні витрати”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
       
Об Об
    S

 

Рахунок 94 “Інші операційні витрати”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
       
Об Об
    S

 

Рахунок 95 “Фінансові витрати”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
       
Об Об
    S

 

Рахунок 97 “Собівартість реалізації”

 

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
S
   
       
Об   Об
    S

 

Рахунок

Дебет Кредит
№ опер. Сума, грн. № опер. Сума, грн.
       
       
       
       
       

Розв¢язок завдання 3.6

Складемо оборотну відомість по синтетичних рахунках ПП «Колосок» за січень місяць 20_року.

 

Оборотна відомість ПП “Колосок” за січень 2012 р.

№ п/п рах Назва рахунків Сальдо на 01.01.2012 р. Обороти за січень 2012 р. Сальдо на 01.02.2012 р.
дебет кредит дебет кредит дебет Кредит
Основні засоби - -
Знос необоротних активів - -
Капітальні інвестиції - - -
Виробничі запаси - -
Виробництво - - -
Продукція сільсь-когосподарського виробництва - - -
Каса - -
Рахунки в банку - - -
Розрахунки з по-купцями та замов-никами - - -
Розрахунки з різними дебіторами - - -
Статутний капітал - - -
Резервний капітал - - - -
Нерозподілені прибутки - -
Короткострокові позики - - - -
Розрахунки з пос-тачальниками та підрядниками - -
Розрахунки за по-датками й платежами - - -
Розрахунки за страхуванням - -
Розрахунки з оплати праці - -
Розрахунки з іншими кредиторами - - - -
Дохід від реалізації - - - -
Фінансові результати - - - -
Собівартість реа-лізації - - - -
Адміністративні витрати - - - -
Інші операційні витрати - - - -
Фінансові витрати - - - -
Собівартість - - - -
  РАЗОМ:

 

 

Розв¢язок завдання 3.7

Складемо баланс підприємства ПП «Колосок» на кінець звітного періоду (ф. №1).

 

  К о д и
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство: ПП “Колосок” за ЄДРПОУ
Територія: Миколаївська область за КОАТУУ
Форма власності: приватна за КФВ
Орган державного управління: Самостійне за СПОДУ
Галузь: Сільське господарство за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Сільське господарство за КВЕД 52.11.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума    
Адреса:      
                         

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.