Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Методика складання звіту про сукупний дохідЗавдання

ВАТ «Іванов і партнери» займається продажем безалкогольних напоїв, є платником податку на прибуток. Скласти звіт про сукупний дохід підприємства за 2013 рік використовуючи наведену нижче інформацію:

- Дохід (виручка) від реалізації товару – 2348573 грн

- Загальна сума наданих знижок на придбання оптових партій товару – 20000 грн

- Собівартість реалізованих товарів – 648489 грн

- 03.07.2013р. на банківський рахунок ВАТ «Іванов і партнери» було перераховано штраф за невиконання договірних зобов’язань ВАТ «Іванов і партнери» у розмірі 5214 грн

- Витрати, пов’язані з реалізацією продукції – 348966 грн

- Собівартість реалізованих виробничих запасів – 29048 грн

- Уцінка обладнання – 2999 грн

- Вартість повернутих раніше проданих товарів – 3930 грн

- Витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства – 267948 грн

- Сировина та основні матеріали – 120890 грн

- Купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби – 67909 грн

- Тара і тарні матеріали – 104678 грн

- Витрати на оплату праці – 508090 грн

- Відрахування на соціальні заходи – 183000 грн

- Амортизація – 56889 грн

- Інші операційні витрати – 13000 грн

 

Вихідні дані для розділу 4

На початку року в обігу ВАТ «Іванов і партнери» перебувало 150000 звичайних акцій.

26 лютого здійснено нову емісію акцій у кількості 60000.

16 травня ВАТ «Іванов і партнери» викупило в акціонерів 35000 звичайних акцій.

25 серпня 20000 раніше викуплених акцій повторно випущено в обіг.

06 жовтня підприємство викупило 30000 акцій.

18 листопада ВАТ «Іванов і партнери» повторно випустило в обіг 15000 акцій.

Було оголошено, що 5% прибутку буде сплачено як дивіденди за привілейованими акціями.

Сума чистого прибутку становить 3300000 грн.

Визначити середньозважену кількість простих акцій, що перебувають в обігу протягом звітного року та базисний прибуток на акцію. Використовуючи форму звітності завдання 2, заповнити третій розділ звіту.

 

 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство_______ ВАТ «Іванов і партнери»_ за ЄДРПОУ  
         

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31 грудня 2013 р.

 

Форма № 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 1713 ) ( )
Валовий: прибуток  
збиток ( - ) ( )
Інші операційні доходи  
Адміністративні витрати ( 268 ) ( )
Витрати на збут ( 349 ) ( )
Інші операційні витрати ( 33 ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток  
збиток ( - ) ( )
Дохід від участі в капіталі -  
Інші фінансові доходи -  
Інші доходи -  
Фінансові витрати ( - ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( - ) ( )
Інші витрати ( - ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток  
збиток ( - ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування -  
Чистий фінансовий результат: прибуток  
збиток ( - ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів ( 3 )  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів -  
Накопичені курсові різниці -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств -  
Інший сукупний дохід -  
Інший сукупний дохід до оподаткування ( 3 )  
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом -  
Інший сукупний дохід після оподаткування -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)  

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.