Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського облікуМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для проведення практичних занять

З дисципліни «Управлінський облік»

Студентами напряму підготовки

Облік та аудит»

 

Миколаїв – 2009


Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Управлінський облік" розробили:

Сіренко Н.М. - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку;

Мельник О.І. - асистент кафедри бухгалтерського обліку;

Боднар О.А. - асистент кафедри бухгалтерського обліку.

 

 

Відповідальний за випуск - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доктор економічних наук, професор Пантелєєв В. Д.

Протокол № 6 від 15 січня 2008 року

 

Рецензенти:

Потриваєв І. І. – начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Іваненко Г. М. - кандидат економічних наук, доцент, декан факультету перепідготовки га підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного університету

 

 

Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МДАУ

від 20 січня року, протокол № 5


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.050100 "Облік аудит".

Метою практичних завдань, є закріплення і поглиблення студентами знань набутих у процесі вивчення лекційного матеріалу, а також одержання практичних навичок щодо класифікації витрат підприємств за різними ознаками, розподілу загальновиробничих витрат, застосування методів обліку витрат та кальку­ляції собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському гос­подарстві.

Виконання завдань ґрунтується на матеріалах лекцій та рекомендованих навчально-методичних матеріалах.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в задачах, умовні.


Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Завдання 1. Вивчення сутності організації управлінського обліку

Мета –засвоїти сутність різних систем обліку, вивчити їх організацію.

Вправа 1.Необхідно із запропонованих положень вибрати такі, що відносяться до загальної, переплетеної або інтегрованої системи рахунків.

 

Характеристика Система рахунків
загальна переплетена інтегрована
Застосовується на підприємствах, що випускають однорідну продукцію      
Рахунки виробничого обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку      
Ведеться безперервний облік запасів      
Сума прибутку за даними виробничого обліку не збігаються з величиною прибутку в фінансовому обліку      
Взаємозв’язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків      
Поряд з обліком витрат за елементами застосовується зведений рахунок виробництва      

 

Вправа 2. Підприємство «Хлібороб» застосовує переплетену систему обліку.

Залишки на рахунках виробничого обліку на початок місяця становили:

 

Рахунок Дебет Кредит
Контрольний рахунок фінансового обліку Матеріали Виробництво Готова продукція  
Разом

 

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

№ п/п Зміст операції Сума, грн
Надійшли матеріали від постачальника
Нарахована оплата праці: - робітникам основного виробництва (пряма) - допоміжному персоналу виробничих підрозділів - персоналу відділу збуту - адміністративному та загальногосподарському персоналу  
  Разом
Відпущено матеріали зі складу: - в основне виробництво (прямі витрати) - на загальновиробничі потреби - на потреби з реалізації продукції - для утримання заводоуправління  
  Разом
Списуються витрати електроенергії, одержаної від сторонніх організацій і витраченої на: - основне виробництво (непрямі витрати) - адміністративні потреби - витрати на збут    
    Разом
Розподілено і списано виробничі накладні витрати ?
Оприбуткована на склад готова продукція
Списана собівартість реалізованої продукції
Відображається сума доходу від реалізації
Відображається сума непрямих податків у виручці від реалізації
Списано на фінансові результати виробничої діяльності: - собівартість реалізованої продукції - доход від реалізації - адміністративні витрати - витрати на збут   ? ? ? ?
Визначено та відображено фінансовий результат виробничої діяльності ?

 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат виробничої діяльності

Вправа 3.Підприємство «Нива» у звітному році мало такі показники витрат, грн.:

—придбання паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів — 75300;

—транспортування матеріалів від постачальника на підприємство - 1680;

—прямі витрати на оплату праці - 69000;

—непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу — 27780;

—витрати на реалізацію продукції - 33160;

—загальногосподарські витрати - 20000;

—витрати на утримання і експлуатацію обладнання — 25620;

—адміністративні витрати - 61080;

—інші загальновиробничі витрати — 11400.

Доход від реалізації продукції становив 385500 грн.

Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

Залишки на рахунках запасів у звітному році складали, грн.:

 

Рахунок На початок року На кінець року
Сировина і матеріали
Виробництво
Готова продукція

 

Необхідно визначити:

—вартість витрачених на виробництво матеріалів;

—загальну суму поточних витрат на виробництво;

—собівартість виробленої готової продукції;

—собівартість реалізованої продукції;

—валовий, операційний (до оподаткування) і чистий прибуток (після оподаткування) за діючої ставки податку на прибуток, для чого скласти схематично звіт про фінансові результати.

 

Питання для самоконтролю:

1. Для чого призначений управлінський облік?

2. Як і коли виник управлінський облік?

3. Що вивчає управлінський облік?

4. Які методи використовує управлінський облік?

5. Як пов'язаний управлінський облік з іншими елементами системи бухгалтерського обліку?

6. Яка інформація використовується в управлінському обліку?

7. За якими ознаками класифікуються системи управлінського обліку?

8. Як організаційна структура підприємства впливає на побудову управлінського обліку?

9. Які і принципи орієнтації управлінського обліку?

10. Які функції головного бухгалтера в системі управлінської о обліку?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.