Здавалка
Главная | Обратная связь

Програма та ранг змагань 

1.1.1. Змагання з важкої атлетики проводяться серед чоловіків і жінок у двох змагальних вправах у такій послідовності: ривок і поштовх.

1.1.2. Ривок виконується в один прийом. Поштовх виконується в два прийоми: піднімання штанги на груди та піднімання її від грудей. Обидві вправи виконуються двома руками.

1.1.3. Правила проведення змагань з важкої атлетики на Олімпійських іграх та Юнацьких Олімпійських іграх регламентуються вимогами Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

1.1.4 Правила проведення змагань з важкої атлетики серед студентів регла-ментуються вимогами Міжнародної федерації студентського спорту (FISU).

1.1.5. На змагання, під егідою Міжнародної федерації важкої атлетики (International weighlifting federation, IWF) кожна федерація може заявити команду з десяти (10 ) чоловіків і дев’яти (9) жінок , але у змаганнях беруть участь тільки вісім (8) чоловіків та сім (7) жінок. Максимальна кількість спортсменів команди з восьми (8) чоловіків та семи (7) жінок повинна бути поділена за ваговими категоріями але не більше двох (2) спортсменів у кожній. Виняток становлять Олімпійські ігри, Юнацькі Олімпійські ігри, Мультиспорт Ігри, що не є Олімпійськими іграми.

1.1.6. Під час одного змагання спортсмен (нка) може виступати тільки в одній ваговій категорії, за винятком, коли змагання серед молоді проводяться разом зі спортсменами молодших або старших вікових груп.

Види змагань

1.2.1. Усі види змагань з важкої атлетики, що проводяться в світі та на території України, за своїм масштабом розподіляються на ранги (див. розд. 8.1. табл. 1.): І,ІІ — міжнародний, IІI, IV –– національний, V –– обласний та міський, VІ –– решта.

1.2.2. Міжнародні змагання під егідою IWF.

1.1.2.1. Усі міжнародні змагання з важкої атлетики, що включені до календаря IWF вважаються міжнародними, і проводяться за правилами IWF.

1.1.2.2. Організатори міжнародних змагань повинні гарантувати безумов-ний в’їзд всім учасникам змагань, які є членами національних федерацій, що належать до IWF.

1.1.2.3. Жоден інший захід IWF не може бути організовано протягом 30 днів до або 30 днів після змагань IWF (або FISU або чемпіонату світу чи Олімпійських ігор), якщо це не схвалено IWF.

1.2.3. Чемпіонати світу.

1.2.3.1. Чемпіонати світу проводяться щороку, за винятком років, коли проводяться літні Олімпійські ігри.

1.2.3.2. Чемпіонат світу серед юніорів проводиться щороку.

1.2.3.3. Чемпіонат світу серед молоді проводяться щороку, за винятком років, в яких проводяться літні юнацькі Олімпійські ігри.

1.2.3.4. На чемпіонатах світу змагаються тільки ті спортсмени, які входять до IWF.

1.2.3.5. Відповідно до перших трьох (3) місць у ривку, поштовху та сумі двоборства у кожній ваговій категорії учасники змагань нагороджуються золотою, срібною та бронзовою медалями.

1.2.4. Олімпійські ігри.

1.2.4.1. Не пізніше ніж за двадцять чотири (24) місяці до відкриття Олімпійських ігор і за згодою Виконкому IWF, МОК, технічний комітет IWF та Організаційний комітет Олімпійських ігор, надає відповідну інформацію всім державам – членам міжнародної федерації (IWF).

1.2.4.2. Національний олімпійський комітет (НОК) може послати спорт-

сменів на Олімпійські ігри та юнацькі Олімпійські Ігри відповідно за резуль-татами кваліфікаційних змагань перед Олімпійськими іграми.

1.2.4.3. На Олімпійських іграх присуджуються золоті, срібні та бронзові

медалі, відповідно до перших трьох (3) місць в сумі двоборства у кожній ваговій категорії.

1.2.4.3. Виконком IWF призначає двох (2) технічних делегатів, для коорди-нації зусиль у наданні допомоги в технічній організації змагань з важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор.

1.2.5. Юнацькі Олімпійські ігри.

1.2.5.1. Виконком IWF призначає одного делегата для координації зусиль у наданні допомоги в технічній організації змагань з важкої атлетики у програмі юнацьких Олімпійських ігор.

1.2.6. Комплексні міжнародні спортивні ігри, окрім Олімпійських ігор.

1.2.6.1. Змагання у програмі всіх Комплексних міжнародних спортивних ігор (континентальні, регіональні або інші) з важкої атлетики повинні контролюватися фахівцями IWF.

1.2.6.2. Всі правила змагань з виду спорту та пов’язані з ним документи повинні бути схвалені IWF перед публікацією. Правила проведення Мульти-спорт ігор повинні бути представлені англійською мовою або будь-якою іншою мовою, якщо Оргкомітет ігор вважатиме це необхідним.

1.2.6.3. IWF затверджує всі місця проведення змагань і спортивний інвен-тар за рішенням представників технічного комітету та консультацій з Конти-нентальними або регіональними Федераціями або Оргкомітетом ігор, що прово-дить змагання з важкої атлетики.

1.2.6.4. Технічний делегат IWF призначається для надання допомоги Оргкомітету в проведенні Ігор. Він повинен бути присутнім напередодні від-криття Ігор, щоб переконатися, що місця проведення змагань та спортивне обладнання, є адекватним та відповідає вимогам IWF.

1.2.6.5. IWF може бути представлена на Іграх або президентом IWF або генеральним секретарем або делегатом, призначеним за погодженням із Прези-

дентом та Генеральним секретарем IWF.

1.2.6.6. Золоті, срібні та бронзові медалі присуджуються відповідно до

перших трьох (3) місць у ривку, поштовху та сумі у кожній ваговій категорії, якщо не вказано інше, і не погоджено Оргкомітетом Ігор і IWF.

1.2.7. Всесвітня Універсіада.

1.2.7.1. Під егідою Міжнародної федерації університетського спорту (FISU) Всесвітні Універсіади з важкої атлетики проводяться в парні роки згідно із нормами і правилами FISU.

1.2.7.2. IWF повинно бути представлено делегатом на кожній Всесвітній Універсіаді, який бере участь в організації підготовки та проведення чемпіонату з правом дорадчого голосу.

1.2.7.3. За узгодженням з Оргкомітетом Універсіади, відповідна кількість технічних працівників призначається для надання допомоги у проведені Уневерсіади.

1.2.8. Універсіада.

1.2.8.1. Змагання з важкої атлетики на літній Універсіаді (Ігри під егідою FISU), організується по непарних роках відповідно з правилами змагань FISU-IWF, що розробляються за умови схвалення обома організаціями .

1.2.9. Всеукраїнські змагання.

1.2.9.1. Всеукраїнські змагання з важкої атлетики згідно положення прово-дяться як: особисті, командні або особисто-командні. В особистих змаганнях визначаються результати кожного спортсмена, з відповідним зайнятим місцем. У командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зарахову-

ються всій команді. В особисто-командних змаганнях підсумкові результати

кожного спортсмена зараховуються як кожному учаснику, так і команді.

1.2.9.2. Різновидом особистих змагань є кваліфікаційні, на яких результати

спортсменів зараховуються за умови виконання (або підтвердження) відпо-відних класифікаційних вимог.

1.2.9.3. У змаганнях можуть брати участь спортсмени, які виступають поза конкурсом або в особистому заліку. Рішення про допуск атлетів приймає мандатна комісія змагань.

1.2.9.4. Характер змагань у кожному конкретному випадку визначається

положенням про них.

1.2.10. Жеребкування та Технічний конгрес на змаганнях IWF.

1.2.10.1. Під час розгляду фінальних заявок, представлених національними федераціями випадково витягнутий номер жереба обирається для кожного спортсмена. Спортсмен (ка) зберігає номер жереба протягом усього змагання. Номер жереба визначає порядок зважування та порядок виходу на поміст під час змагань у конкретній ваговій категорії.

1.2.10.2. Вагові категорії спортсменів можуть бути розділені на (2) дві або більше груп директором змагань або технічним делегатом відповідно до кількості атлетів у певній дисципліні. Максимум 18 (вісімнадцять) спортсменів повинно бути виділено в одну групу (вагову категорію).

1.2.10.3. Якщо (2) два або більше спортсменів мають однакову суму дво-борства, спортсмени можуть бути розподілені по різних групах відповідно до їх номеру жереба (наприклад, спортсмен з меншим номером йде до групи А; спортсмен з більшим номер жереба до групи B ) .

1.2.10.4. До початку змагань представники технічного конгресу (конфе-ренції) повинні повідомити всі команди-учасниці змагань та інші зацікавлені сторони про цей розподіл.

1.2.11. Розподіл спортсменів на групи на Всеукраїнських змаганнях.

1.2.11.1. У групі можуть змагатися спортсмени однієї або двох суміжних

вагових категорій.

1.2.11.2. Розподіл спортсменів на групи (А – сильніша, Б – слабша) про-

водиться Головним секретарем залежно від їх спортивних досягнень, які подані

в заявках. Зі списками спортсменів у групі представники команд і тренери

знайомляться не пізніше ніж за добу до початку змагань.

1.2.11.3. Змагання кожної групи проводяться в один день. Якщо спортсме-ни змагаються на одному помості послідовно один за одним, то першою змага-

ється група Б. Якщо спортсмени групи змагаються на двох помостах одночасно,

то у сильнішому (А) повинно бути на 9 спортсменів більше, ніж у слабшому (Б).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.