Здавалка
Главная | Обратная связь

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

Кафедрамовної підготовки

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни Українська мова професійного спрямування

 

Дніпропетровськ – 2009


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № 8 від 27.10.2009р.)

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни Українська мова професійного спрямування

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю правознавство

 

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № 1 від 01.10.2009 р.))

 

Дніпропетровськ – 2009

Навчальна програма з дисципліни “Українська мова професійного спрямування”/ Укладач:. доктор філологічних наук, професор Поповський А.М. . - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009. - 23с.

 

Рецензенти:

Ковальчук М.С.кандидатфілологічних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара).

Шевченко Т. В.,кандидатфілологічних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара).

 

Програму обговорено на засіданні секції українознавства,

протокол №1 від 28 серпня 2009 року.

Програму обговорено на засіданні кафедри мовної підготовки,

протокол №1 від 31 серпня 2009 року.

Програму обговорено на засіданні навчально-наукового комплексу,

протокол № 1 від 22 вересня 2009 року

 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН

 

Рівень професіоналізму юриста визначається не тільки ґрунтовним знанням законів, а й вмінням застосувати здобуті знання на практиці, реалізувати їх через слово у необхідних процесуальних актах. Тісний зв’язок між юридичними діями і актами мовлення, усного й письмового, вимагає підвищеної уваги до професійної підготовки правознавця, розвитку в майбутнього фахівця свідомого ставлення до слова як основного інструмента вирішення професійних завдань. Підтверджений Конституцією України статус української мови як державної, її широке використання в науці, діловодстві, правоохоронній сфері зумовлює викладання у вищому навчальному закладі України дисципліни “Українська мова професійного спрямування”, яка передбачає опанування курсантами, студентами тих навичок та умінь, які необхідні в професійній діяльності правоохоронців.

В основу курсу покладено матеріал, який сприятиме поглибленню професійних знань в усіх формах комунікації шляхом засвоєння лексичних, фонетико-морфологічних, синтаксичних, стилістичних та термінологічних норм. Даний курс не дає опису всієї системи української граматики та юридичної термінології, а спрямований на їх інтенсивне вивчення. Тут враховуються такі навчальні моменти:

· Оперування основними видами мовної діяльності (переклад тексту, мовне редагування й компіреся текстів, виявлення парадигматичних та синтагматичних зв’язків між словами тощо);

· Удосконалення вироблених умінь та навичок грамотного українського мовлення й письма, системи української правничої термінології.

Програма практичних занять спланована таким чином, щоб удосконалити професійну мовленнєву культуру працівника міліції шляхом системного опрацювання юридичної термінології, орфографічної й пунктуаційної грамотності, узагальнення й систематизації набутих знань та вмінь у подоланні інтерференційних помилок та їх запобіганню в правописі, вимові, слововживанні, перекладі.

 

Мета дисципліни:

· науково-юридична:вдосконалення знань з юридичної термінології (аспекти класифікації юридичних термінів);

· загальноосвітня:підвищення загальномовної культури як в усній, так і в писемній формах; збагачення лексичного запасу; вивчення українського мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях;

· виховна: сприяти формуванню національно-мовної свідомості майбутнього правоохоронця.

В основу курсу покладені принципи навчання:

- філологічності – спрямованості на розвиток мовних і мовленнєвих знань, умінь та навичок;

- комплексності – урахування всіх мовних рівнів в їх комплексі;

динамічної структурності і системності виявлення системи взаємопов’язаних, ієрархічних відносин у мові, змін, що відбулися в процесі історичного розвитку мови;

- інтегративності - зв’язок з іншими дисциплінами, передбаченими навчальними планами і програми за спеціальністю “Право”.

 

Знати:

· питання щодо правового статусу державної мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні:

· проблему текстуальності права;

· організаційну систему мови, закономірність її використання в правоохоронній справі;

· поняття норми як основи сучасної української літературної мови;

· основи професійної комунікації в писемній та усній формах;

· специфіку сучасної української юридичної терміносистеми;

· ідентифікуючі ознаки мовлення, що мають важливе значення при проведенні експертиз.

 

Уміти:

· володіти технікою вибору слова для використання в професійній діяльності;

· вільно володіти українською мовою;

· самостійно працювати над удосконаленням знань з української мови;

· використовувати свої знання у практичній діяльності;

· культивувати український мовленнєвий етикет;

· користуватися лексикографічними джерелами; дотримуватись послідовності й точності викладу думок у писемному мовленні.

Практичні заняття в навчальному процесі сприяють поглибленому вивченню дисципліни, осягненню її методологічних засад. У ході навчального заняття не тільки перевіряється засвоєння знань , але й культивується творчий потенціал курсантів, створюються передумови розвитку наукових здібностей на основі правильних суджень та висновків.

Практичні заняття є важливим чинником навчального процесу в формуванні навичок та вмінь з культури мови. Основна мета занять – формування стійкого комплексу професійних умінь та навичок, усунення огріхів та недоречностей мовлення, розширення сфери лексичного запасу студентів у галузі юридичної термінології.

Практичні заняття мають сприяти розвиткові творчої самостійності курсантів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Головна мета практичних занять – допомогти курсантам опанувати курс “Українська мова професійного спрямування”, засвоїти предмет цієї науки: основи виникнення, питання правового статусу державної мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні, поняття мовної норми.

Основні завдання практичних занять полягають у засвоєнні загально-теоретичних положень про прфесійну мову правоохоронців та її роль у державотворчих процесах українського суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань курсанти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва на Україні в різні часи суспільних формацій.

 

Основними завданнями практичних занять є засвоєння теоретичних і практичних аспектів мови. Теоретичний – передбачає ознайомлення з мовними нормами, практичний – формування власної мовної майстерності.

 

При відповіді на занятті треба будувати так свій виступ, щоб виокремити його головні чинники:

· чітке формування теоретичного положення;

· обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;

· арґументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами;

· значення питань, які розглядаються для практичної діяльності.

· вільно орієнтуватися в етимології та семантиці юридичних термінів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.