Здавалка
Главная | Обратная связь

виконання лабораторних робітдля студентів напрямів 6.050502 Інженерна механіка,

6.050601 Теплоенергетика, 6.050604 Енергомашинобудування, усіх форм навчання

Частина 2. Трансформатори

 

 

Укладачі: Коломієць Дмитро Петрович

Мазуренко Олександр Григорович

 

Видання подається у авторській редакції

 

Підп. до друку. . .11. Ум.друк.арк. Наклад ……. пр.

Заг.№

_________________________________________________________________

РВЦ НУХТ. 01033 Київ-33, вул. Володимирська, 68

www.dook.nuht/edu.ua

Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04

 

Після вивчення матеріалу студент повинен:

усвідомити, що електроніка - самостійна широко розгалужена наука-має велике значення у прискоренні соціально-економічного розвитку країни;

зрозуміти, як у монокристалічній структурі напівпровідника вини­кає власна провідність, що зростає з підвищенням температури; якими двома способами створюються напівпровідники з домішковою дірчастою провідністю; як у діоді створюється електронно-дірчастий перехід, що має вентильні властивості; особливості вольт-амперних характеристик напівпровідникових діодів, кремнійових стабілітронів; як і для чого змінюються вхідні та вихідні вольт-амперні характеристики транзисторів у схемах із спільними базою та емітером;

вміти визначати, користуючись цими характеристиками, змішані - параметри для будь-якої схеми вмикання транзистора, а також розра­ховувати основні внутрішні фізичні параметри , , , які однакові для всіх трьох - подібних еквівалентних схем вмикання транзисторів;

знати різницю між коефіцієнтами струму як статичними коефіцієн­тами передачі струму, тобто статичними коефіцієнтами підсилення за струмом транзисторів, що ввімкнуті в схемах із спільною базою, спіль­ним емітером, спільним колектором.

 

Питання для самоперевірки

1. Фізична сутність провідності напівпровідників. Від чого вона залежить?

2. Що таке електронно-отвірний перехід, запираючий шар, потенційний бар'єр і чим визначаються вентильні властивості переходу?

3. Які основні схеми включення транзисторів застосовуються в електронних пристроях?

4. Фізична сутність h-параметрів транзисторів.

5. Що являють собою тиристори? Їхній пристрій, вольт-амперні характеристики й основні параметри?

6. Що являють собою польові транзистори? Їхній пристрій, вольт-амперні характеристики й основні параметри.

7. Які види фотоефекта використовуються в різних типах фотоелектричних напівпровідникових приладах?

8. Які види електронної емісії використовуються в електровакуумних приладах?

9. Як визначаються основні параметри тріода й пентода по статичних вольт-амперних характеристиках?

10. Як виникають і в чому полягають особливості різних стадій самостійного електричного розряду в газі?

11. Що являє собою тиратрон, яка схема його включення, вольт-амперні характеристики й основні параметри?

12. Які схеми випрямлячів використовуються на практиці і які співвідношення основних електричних параметрів для них?

13. Види фільтрів, застосовуваних у випрямлячах, їхня роль.

14. Як вибирають типи діодів для випрямлячів?

15. Для яких цілей застосовуються тиристорні перетворювачі? Принцип їхньої дії й основні параметри.

16. У чому складається сутність графоаналітичного розрахунку підсилювачів?

17. Що таке навантажувальна пряма і як на ній визначається робоча крапка підсилювача?

18. Які міри застосовуються для температурної стабілізації роботи підсилювача?

19. Які види зворотних зв'язків і для якої мети застосовуються в підсилювачах?
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.