Здавалка
Главная | Обратная связь

Взаємодія СУБД Access з інш.Прогр-миСУБД Access є реляційною СУБД, яка під-тримує всі засоби і можливості по обробці даних,що притаманні реляційним моделям. При цьому інф-ція може бути представ-лена майже в любому форматі (текстово-му, числовому, грошовому, дати...).Серед можливостей СУБД Access можна відмітити здатність динамічного обміну даними(DDE) з інш. додатками,які підтримують цю тех-нологію.Також є можливість використання технології ActiveX, що дозволяє викорис-товувати як об”єкти додатку Access,так і об”єкти інших додатків(Excel,Word) . Корис-тувач при обробці даних може працювати не тільки з БД Access,а експортувати та ім-портувати дані інших СУБД,що мають зов-сім інший формат(FoxPro,Paradox,Oracle, SQL Server).Важливою перевагою СУБД Access є те,що з її допомогою можна роз-робляти системи,які обробляють БД як на окремих комп-х,так і в локальній мережі під-ва чи в INTERNET,використовуючи режим “клієнт-сервер”.

3.Види запитів в Access і порядок їх формат-ня Запит в Access-це вимога пред-ставити інф-цію,накопичену в таб-ях Access Запит може відноситись до однієї або кількох таблиць, при цьому Access видає тільки запрошену вами інф-цію.В Access є кілька типів запитів:на вибірку(вилучає дані з однієї або кількох табл.і результати відоб-ражає у вигляді динамічного набору даних в режимі табл.,в якому допускається зміна записів);груповий запит(дозволяє обчислю-вати суми,підраховувати к-ть.записів і вико-нувати ітогові розрахунки);на зміну (дозво-ляє створювати нові табл.чи змінювати дані в існуючих, дозволяє вносити зміни в кілька записів відразу при виконанні однієї опер-ії);перехресний(відображає результати ста-тистичних розрахунків(суми,середні значен-ня).Ці результати групуються по двох набо-рах даних у форматі перехресної табл.); SQL(існує 3 типи запитівSQL: з-т на об”єд-нання,з-т до сервера,керуючий з-т,які вико-ристовуються для маніпуляцій з БД SQL); з-т з обмеженнями(цей обмежувач з-ту можна вико-ристовувати лише в об”єднанні з іншими 5 типами з-ів,дозволяє задавати к-ть перших записів чи частину заг.к-ті записів у %,яку б ви хотіли отримати в б.-я.виді з-ту)

4.Вкладка “Модуль” в Access і методика створення нового модуля.Модулі і пов”язані з ними процедури є базовими об”єктами середовища програмування на VBA.Модулі являюь собою об”єкти,які містять одну чи кілька процедур,написаних на мові Visual Basic в системі розробки додатків VisualBasic for Applications. Вклад-ка”Модуль” знаходиться в меню “Вставка” . В БД використовуються два типи модулів: модулі форм і звітів та стандартні модулі. Для створення м-й необхідно спочатку активізувати вкладку “Модуль”,відкрити діалогове вікно VBA,в якому треба обрати частину Підпрограма(Sub), в якій необхідно зробити процедуру ф-ції.М-ль може ство-рюватися також за допомогою “Построи-теля выражений”.

5.Вкладка “Отчет” в Access. Методика створення звіту. Звіти-це засіб створення і друку підсумкових документів за інф-єю,що є в БД.За допомогою звіту є можливість вивести на друк інф-ію у тому вигляді,у якому потрібно.Для створення зв”язку між звітом і його початковими даними застосо-вуються елементи управління.Ними можуть бути поля,написи для заголовків тощо. Способи створення звіту:1.Команда “Встав-ка”//“Отчет” із меню окна БД. 2.Кнопка “Создать” у вкладці “Отчет” вікна БД.3.Кнопка “Новый объект” – “Отчет” панелі інструментів вікна БД,таблиці чи запиту.У б.-я. випадку з”являється діалого-ве вікно,у якому ви можете обрати спосіб створення звіту:за допомогою майстра;у ре-жимі Конструктор; Автоотчет(у стовпчик); Автоотчет(стрічковий);за допомогою майст-ра діаграм. Простіше за все створити звіт за допомогою засобу Автозвіт,однак при цьому всі поля табл.або запиту будуть включені у звіт.Ефективнішим є створення за допомогою Майстра за планом:У вікні БД вибрати вкладку “Отчеты” – «Создать»- «Новый отчет» - вибрати табл.або запит, на основі яких потрібно створити звіт - «Мастер отчетов» - «ОК».

6.Вкладка Access “Форма” і технологія її створення в режимі “Конструктор”. Форми СУБД Access - це спосіб відобра-ження інф-ції з БД з використанням еле-ментів управління для зручної і наочної ро-боти з даними - введення,редагування,відо-браження. Щоб створити форму необхідно

у вікні БД у списку Об”єкти вибрати катего-рію Форми і скористатися кнопкою Создать чи виконати команду Вставка/Форма.Після чого у діалоговому вікні обрати режим ство-рення.Основними режимами є Конструктор і Майстер форм.Режим Конструктора слід використовувати для вдосконалення зов- нішнього вигляду форми,створеної за допо-могою майстра.Щоб викликати режим конс-ра для відкритої форми,слід виконати ко-манду Вид/Конс-р. Конс-р відображає повністю пусту форму у вікні конструювання форми.Кожна форма має:заголовок(містить інф-цію,що не залежить від змісту форми), область даних(відображає інф-цію із табл.і запитів),примітку(містить інф-цію, що не залежить від змісту форми).Вся інф-ція зображується у формі з допомогою елементів управління.Щоб додати у форму новий елемент управління,слід скорис-татися Панелью елементів.Серед елемен-тів управління є 2 кнопки,що визначають режим роботи з формою:вибір об”єкта та майстра.Список ел-ів управління: Надпись (містить текст для опису ел-та управління), Поле(відображення яких-небудь значень), Список(для зображення всіх значень певного поля табл.чи запиту,при цьому у списку виділено поточне значення даного поля),Рисунок(дозволяє зобразити на формі малюнок),Линия(для зображення у формі відокремлюючих ліній між іншими ел-ми,поділяючи їх на окремі категорії),а також Прямоугольник,Переключатель,Флажок....

7.Вкладка Access “Запросы”.Призначен-ня, методика використання.Запит СУБД Access -це умови,за допомогою яких мож-на скласти набір необхідних полів(в тому чіслі і з кількох табл.) і задати ті значення полів,за якими вибираються записи для обробки,тобто задати фільтр для відбору інф-ції.Запити створюються для пошуку і відбору даних в таблиці,що задовольняють певні умови.Запити дозволяють також одночасно оновити або видалити декілька записів,виконати вбудовані або спеціальні обчислення.Можливості запитів: 1.Вибір табл.(можливість отримувати інф-цію з одної або кількох табл.,що пов”язані спільними даними) 2.Вибір полів(можли-вість самостійно обирати поля, які ви хочете бачити в динамічному наборі даних) 3.Вибір записів(можете обирати записи),4. Сортування записів(можливість упорядко-вувати за певним критерієм);5Виконання обчислень;6Створення табл.7.Створення форм і звітів на основі запитів;8Створення діаграм на основі запитів;9внесення змін у табл.

8. Вкладка Access “Форма” і технологія її створення.Форми СУБД Access - це спосіб відображення інф-ції з БД з викорис-танням елементів управління для зручної і наочної роботи з даними - введення, реда-гування,відображення.Форми складають інтерфейс БД.Вся інф-ція зображується у формі з допомогою елементів управління. Елементи управління СУБД-це графічні елементи (поле,кнопка,малюнок),що розмі-щуються у формі для відображення даних. Щоб створити форму необхідно у вікні БД у списку Об”єкти вибрати категорію Форми і скористатися кнопкою Создать чи виконати команду Вставка/Форма.Після чого у діа-логовому вікні обрати режим створення. Створення за допомогою майстра: вибрати вкладку”Форми” у вікні БД//”Создать” // ”Мастер форм”.Створення за допомогою Автоформи(виводяться всі поля і записи з вибраної табл. або запиту): вкладка “Форми” у вікні БД//”Создать”//вибрати табл. або запит,на основі яких потрібно створити звіт//вибрати в списку вид “Автоформи”. Режим Конструктора слід використовувати для вдосконалення зовнішнього вигляду форми,створеної за допомогою майстра. Щоб викликати режим конс-ра для відкритої форми,слід виконати команду Вид/Конс-р. Конс-р відображає повністю пусту форму у вікні конструювання форми.

9. ( 8.) Вкладка Access “Форма”. Призначення, методика її створення.

10.Властивості полів в таблицях СУБД Access . Серед властивостей полів можна виділити загальні,які можна задати біль-шості типів полів.1.Розмір поля(текстовий: обмежує розмір поля числом символів 1-255;числовий:дозволяє задавати тип числа) 2.Формат(змінює зовнішній вигляд даних після вводу значень);3.Маска вводу(вико-ристовується для орг-ції вводу даних у чітко визначеному форматі);4.Підпис(встановлює інформативну назву поля, яка автоматично буде використовуватися при створенні форм і звітів);5.Значення за замовчуван-ням(значення,що автоматично з”являється в полі перед вводом даних);6. Умова на значення(забезпечує перевірку допус-тимості даних на основі правил,створених за допомогою виразів чи макросів)7. Повідомлення про помилку(інформує про недопустимість введеного значення);8. Обов”язкове поле(визначає режим обов”яз-кового вводу інф-ції у дане поле);9Індексо-ване поле(прискорює доступ до даних і при необхідності обмежує дані,що вводяться, лише унікальними значеннями).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.