Здавалка
Главная | Обратная связь

Зміст курсового проекту 

Курсовий проект повинний мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсового проекту мають бути; вступ, основна частина (теоретичний та практичний розділи), висновки.

У вступі (1–2 сторінки) стисло аналізується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення, обґрунтовується актуальність теми; чітко визначаються мета курсового проекту та її завдання, об’єкт та предмет дослідження; шляхом декомпозиції мети на окремі прості складові, які відображають етапи дослідження в їх логічній послідовності, визначаються основні завдання проекту; за потреби, характеризується рівень опрацювання проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі, виділяються дискусійні питання; визначається мета курсового проекту як інструменту навчання та приводиться посилання на джерело відповідності виконаної та оформленої роботи встановленим вимогам.

В теоретичному розділі (загальним обсягом 25–30 сторінок) глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, висвітлюються її найважливіші питання та проблеми. У першому параграфі розділу, як правило, викладаються теоретико-методологічні аспекти дослідження. Решта параграфів можуть носити теоретичний, аналітичний, діагностичний, пропозиційний характер, що, втім, залежить від характеру обраної теми та орієнтації курсового проекту. Параграфи основної частини мають бути логічно пов'язаними між собою.

Теоретичні положення повинні виступати основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та результатах виконаного аналізу.

В основній частині необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, зробити її критичний аналіз, можливості формалізації і використання економіко-математичного моделювання для прийняття рішень, провести порівняння та сформулювати власну точку зору у вигляді положень висновків до розділу 1.

У другому розділі курсового проекту, що представляє проектну частину роботи, викладені теоретичні положення (висновки до розділу 1) мають бути підтверджені, в окремому підрозділі 2.1: аналізом статистичної інформації (функції залежності), прикладами з практики управлінської діяльності; обґрунтуванням рішень на базі економіко-математичного моделювання (формалізація та рішення); проектування завдань і рішень (прикладів) відповідно до положень висновків теоретичної частини курсового проекту (до 5-ти сторінок).

Обов’язковий підрозділ 2.2 цього розділу – розробка проекту прийняття рішень в управлінні реалізацією та виробництвом продукції конкретної компанії (за індивідуальним завданням):«Складання оптимальної програми виробництва» – перевірка плану виробництва та плану реалізації продукції (за способом реалізації) на оптимальність з висновком про ефективність роботи менеджменту підприємства за ситуації: 1) виконання усіх умов щодо контрактів на поставку продукції; 2) без урахування укладених підприємством довгострокових контрактів; 3) з обґрунтуванням та урахуванням необхідності залучення інвестицій для покриття дефіциту продукції на ринках збуту.

Базою вхідних даних являються показники роботи підприємства на якому працює, або проходив виробничу практику студент.

У висновках (1–2 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсового проекту, що були сформульовані у вступі.

 

3. Оформлення курсового проекту *

 

Загальні вказівки

 

Курсовий проект має бути стилістично, граматично та технічно слушно оформлений. Він комплектується в такій послідовності:

1) титульний аркуш; 2) зміст; 3) вступ; 4) основна частина (теоретична та проектна); 5) висновки; 6) додатки (за необхідності); 7) список використаних джерел.

Курсовий проект відкривається титульним аркушем, на якому вказуються: назва вузу, тема, прізвище студента та інші відомості, що ідентифікують курсовий проект (форму титульного аркуша наведено в додатку В).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, в якому наводиться перелік заголовків частин курсового проекту та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються.

Назви розділів записуються у вигляді заголовків великими літерами, назви підрозділів – у вигляді заголовків малими літерами (крім першої великої). Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Кожний розділ починають із нової сторінки.

Текст курсового проекту має бути віддрукованим на принтері охайно, без помарок та виправлень. Стиль викладання має бути строгим, стриманим, без вияву емоцій. При побудові речень бажано використання дієслів, що стоять у невизначено-особистій формі, наприклад,; «Вважається доцільним запропонувати..», а не «Я пропоную..». Під час викладення матеріалу слід користуватися загальноприйнятою термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань. Скорочення слів у тексті курсового проекту та ілюстраціях до нього, крім використання загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Матеріал у курсовому проекту має бути викладений у логічній послідовності. Не допускається перехід до розглядання іншого питання, доки висвітлення попереднього не завершено. Окрема думка, яка передається кількома реченнями, виділяється короткими чіткими фразами.

Курсовий проект викопується на аркушах білого паперу стандартного формату А4. Текст розміщується на одному боці аркуша з полями: праворуч – близько 10 мм; ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм. Усі сторінки курсового проекту (крім титульного аркуша та сторінки змісту) мають бути пронумерованими. Порядковий помер сторінки ставлять у правому верхньому куті. Нумерація сторінок починається з першої сторінки вступу, на якій проставляється номер «3», оскільки це – третя сторінка курсового проекту, та завершується останньою сторінкою списку використаних джерел та додатків.

Остаточно оформлена курсовий проект підписується студентом на титульному аркуші та в зброшурованому вигляді в установлений термін здається на кафедру для реєстрації та рецензування – прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску проекту до захисту.

 

Оформлення таблиць

 

Цифровий матеріал у тексті курсового проекту, як правило, оформлюється у вигляді таблиць та діаграм (рисунків). Правила побудови та оформлення таблиць.

1. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який відображує її зміст та розміщується безпосередньо над таблицею. Тематичний заголовок не підкреслюють. Праворуч над тематичним заголовком пишуть слово «Таблиця» та вказують її порядковий помер (знак «№» перед цифрами не ставиться).

2. Заголовки стовпців пишуть із великої літери, а підзаголовки (якщо вони продовжують заголовок) – із малої. Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то їх починають із великої літери.

Таблиця

ТЕМАТИЧНИЙ ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦІ

(НАЗВА ТАБЛИЦІ)

3. При переносі частини таблиці на наступну сторінку – необхідно повторити головку таблиці або нумерацію стовпців. Над нею пишуть «Продовження табл.» та вказують порядковий номер таблиці. Тематичний заголовок розміщують лише над першою частиною таблиці.

4. Колонку «№ п/п» у таблицю не включають. Нумерації рядків (їх порядкові номери) при потребі ставлять перед назвою заголовків рядків.

5. При побудові таблиці слід дотримуватися збереження певних пропорцій між її частинами: боковик не може займати більше третини її формату, а висота заголовочної частини – перевищувати третину висоти таблиці.

6. Колонки (стовпці) таблиці нумерують лише тоді, коли на них є посилання в тексті курсового проекту або коли таблиця продовжується на наступній сторінці.

7. Якщо всі дані, що наведені в таблиці, мають однакову одиницю вимірювання, то її вказують у тематичному заголовку, якщо різні – то в заголовках стовпців або рядків через кому. Позначення одиниць вимірювання при цьому має відповідати загальноприйнятим стандартам.

8. Текст, який повторюється в боковику або стовпці таблиці та складається з одного слова, можна замінювати лапками. Якщо такий текст складається з двох або більше слів, то при першому повторі його замінюють словами «так само», а далі – лапками. Замінювати цифри та математичні символи, що повторюються в таблиці, лапками не дозволяється.

9. Числа в таблиці, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дрібні числа наводяться у вигляді десяткового дробу. Нульові ознаки прийнято позначати знаком тире «–», відсутність даних – трьома крапками «...» або літерами «н. в.» (немає відомостей).

10. Якщо наведені в таблиці дані мають будь-які особливості (є попередніми, відносяться до частини явища, що вивчається, тощо), то це необхідно вказати в примітках, які розміщують одразу під таблицею.

11. Таблицю не слід захаращувати зайвими подробицями, які ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати утворення клітинок таблиці, що не мають змісту. Коли такі клітинки все ж з'являються, то в них треба проставити знак «х», який означає, що вони не заповнюються.

12. Усі таблиці нумеруються в межах кожного параграфа двома арабськими цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них позначає номер розділу, друга – порядковий номер таблиці всередині розділу. Якщо в курсовому проекті лише одна таблиця, то її не позначають номером та не пишуть слово «Таблиця» над тематичним заголовком.

13. На всі таблиці мають бути зроблені посилання в тексті курсового проекту. При першому посиланні в тексті пишуть слово «табл.», при повторних – «див. табл.», після чого вказують номер таблиці (без знака “№”). Кожна таблиця супроводжується стислим аналізом та висновками.

14. Таблиці в тексті курсового проекту вміщуються одразу після посилання на них. Розташовувати таблиці слід так, щоб їх можна було читати без повороту рукопису; якщо це неможливо – так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.