Здавалка
Главная | Обратная связь

Лабораторна робота № 1Демонстраційний експеримент на тему:

«Електричне поле»

Дослід 1. Виявлення існування електричного поля

Методично важливим є введення поняття про електричне поле як про матеріальне середовище, в будь-якій точці якого на електричний заряд діє сила. Електричне поле не діє на органи чуття людини, і виявити його існування можна саме за його дією на електричний заряд, уміщений у поле. Інші явища, які спостерігаються в електричному полі (свічення розріджених газів, дія поля на діелектрик тощо), є наслідком дії поля на електричні заряди.

Щоб показати існування електричного поля на значній відстані від заряду, доцільно продемонструвати такий дослід. Один з кондукторів електростатичної машини заземлюють, а кондуктори віддаляють на максимально можливу відстань один від одного. На відстані 1-1,5 м від машини ставлять електрометр. Обертають круги машини і спостерігають відхилення стрілки електрометра. Пояснюють, що внаслідок дії сил поля, створеного зарядженим кондуктором машини, наявні в кулі і стержні електрометра вільні електрони переміщуються в певному напрямі, і електрометр заряджується.

Дослід 2. Експериментальне дослідження силової структури електричного поля

Якщо в електричне поле помістити насаджену на вістря легко рухому паличку з діелектрика (придатна, наприклад, паличка з дерева), то вона поляризується і встановлюється по дотичній до силової лінії поля. Це дає можливість дослідити-силову структуру поля, поміщаючи в різні його точки паличку на вістрі.

За допомогою фанерної дощечки з вістрями і насадженими на них легкими дерев'яними па­личками, вміщеної в електричне поле, утворене двома різнойменними або однойменними за­рядженими ізольованими кулями, можна показати відповідні картини заряджань від високовольтного генератора або електростатичної машини.

Електричний султан складається з низки смужок цигаркового паперу, прикріплених до маленького металевого диска, установленого на ізоляційному штативі. Сполучають султан з кондуктором електростатичної машини або високовольтного генератора (другий кондуктор генератора треба заземлити) і, обертаючи круги машини або вмикаючи генератор, матимемо картину поля точкового заряду (рис. а). Щоб мати уявлення про структуру поля одно­йменних точкових зарядів, два султани, розміщені на відстані, яку підбирають експериментально, сполучають з одним з кондукторів електростатичної машини або високовольтного генератора (другий кондуктор генератора заземлюють) і демонструють картину поля (рис. б). Сполучаючи султани з різнойменно зарядженими кондукторами, показують картину поля різнойменних точкових зарядів (рис. в). Структуру одно­рідного електричного поля демонстру­ють, сполучаючи з різнойменно заряд­женими кондукторами дві затиснуті за ізоляційні ручки в лапках штативів кон­денсаторні пластини, до яких у різних точках приклеєні смужки цигаркового паперу завдовжки по 6-8 см.

Дослід 3. Енергія електричного поля

Кожний з описаних вище дослідів, в яких спостерігався рух зарядженого тіла внаслідок дії на нього сил поля, утвореного іншим зарядженим тілом, можна розглядати як доказ наявності енергії поля, тобто його здатності виконувати роботу. Доцільно також показати дослід, що дає можливість спостерігати виконання електричним полем роботи по переміщенню електричного заряду протягом тривалого часу.

Посередині між пластинами розсувного конденсатора, приблизно проти їх центрів, поміщають кульку електрич­ного маятника, який тримають за підставку. Подають на пластину напругу від високовольтного гене­ратора або електростатичної машини і спостерігають коли­вання кульки між пластинами. Оскільки роботу по пере­міщенню зарядженої кульки виконують сили електричного поля між пластинами, то поле має енергію.

Дослід 4. Залежність електроємності провідника від його роз­мірів і форми

Фабричний прилад для демонстрування залеж­ності електроємності провідника від його розмірів і форми, скла­дається з кількох шарнірно з'єднаних жерстяних пластинок, одна з яких має ізоляційну ручку. Для демонстрування цьо­го досліду фабричний прилад закріплюють на стержні електро­метра і заряджають з таким розрахунком, щоб стрілка електро­метра відхилилась на 4-5 поділок. Якщо прилад заряджався високовольтним генератором, то з'єднувальний провід знімають. Беруть за ізоляційну ручку приладу і піднімають його пластини. Потенціал приладу зменшується. Це свідчить про те, що його електроємність збільшується. Опускають пластини і спостерігають відновлення попереднього значення потенціалу.

Описаний у попередньому досліді спеціальний прилад можна з успіхом замінити складаним паперо­вим ялинковим ліхтариком або виготовленою з паперу гармошкою, до якої зверху прикріплюють дротяну дужку.

Дослід 5. Дослідження конденсаторів з різними ємностями

Складають уста­новку за схемою. Спочатку вмикають електролітичний конденсатор ємністю 40 або 20 мкф на 450 В (не забувати про полярність електролітичних конденсаторів і сполучати корпус конденсатора з негативним затискачем генератора). Для зручності вмикання. конденсатора( в коло на ньому доцільно укріпити жерстяні пластинки з клемами. Переводять перемикач у положення 1 і заряджають конденсатор. Переводять перемикач у положення 2. Відхилення стрілки гальванометра, яке поступово зменшується, свідчить про поступове розряджання конденсатора, що триває 1-2 хв.

Повторюють дослід при незмінній напрузі генератора з конденсатором ємністю 10 або 5 мкФ на 450 В. Час розряджання виявляється набагато меншим, що дає можливість порівняти ємності обох конденсаторів. Час розряджання корисно вимірювати демонстраційним секундоміром, але можна обійтись і без нього, оскільки різниця в часі розряджання добре помітна.

Дослід 6. Дослідження паралельного і послідовного сполучення конденса­торів

Для порівняння ємності батареї паралельно і послідовно сполучених однакових конденсаторів з ємністю одного з них можна порівняти час їх розряджання через той самий опір (див. попередній дослід).

Складають установку, вмикають один з конденсаторів ємністю 20 мкФ і способом, описаним у попередньому досліді, вимірюють час його розряджання.

Таким самим способом вимірюють час розряджання батареї з двох паралельно і з двох послідовно сполучених однакових конденсаторів (при використанні звичайного секундоміра слід проектувати його епіскопом на екран після кожного вимірювання часу). У першому випадку час розряджання виявляється приблизно вдвічі більшим, а в другому - приблизно вдвічі меншим, ніж час розряджання одного конденсатора, що б експеримен­тальним підтвердженням формул Спар12; 1/Спос=1/С1+1/С2, які при С12=С набирають вигляду Спар=2С; Спос=С/2.

Контрольні запитання

1. Які досліди з електростатики рекомендує програма з фізики.

2. Перерахуйте досліди, що описані у підручнику, за допомогою яких ґрунтується формування понять заряду і електричного поля.

3. Наведіть приклади явищ, спричинених електризацією тіл, які ви спостерігали в повсякденному житті.

4. Обґрунтуйте подібність і відмінність закону всесвітнього тяжіння і закону Кулона. Який фізичний зміст коефіцієнта пропорційності в законі Кулона?

5. Спробуйте зарядити тіло негативно, маючи позитивно заряджену паличку. Як заряд з пробної кульки повністю передати електрометру?

6. При введенні в простір між пластинами повітряного конденсатора твер­дого діелектрика напруга на ньому зменшується. Чому? В скільки разів?

7. Для визначення вологості зерна використовують електричну схему з плоским конденсатором, між пластинами якого насипають зерно тієї чи іншої культури (зерно є діелектриком). Встановіть, як залежить ємність такого конденсатора від вологості зерна.

8. Яких правил безпеки праці потрібно дотримуватись під час експери­ментального вивчення будови та принципу дії конденсаторів?

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.