Здавалка
Главная | Обратная связь

Лекція 4 Вікова антропологія1. Типологія віку в антропологічній науці

2. Поняття вікова антропологія. Закономірності росту та розвитку організму.

3. вікова періодизація постнатального розвитку людини та її фізіо-психологічні особливості

4. Фізичний розвиток та акселерація

5. Старіння організму та тривалість життя

Вік людини – це динамічна категорія, що знаходиться в центрі уваги різних наук: фізичної і культурної антропології, психології, віковій фізіології й ін. Якщо фізична антропологія розглядає вік у зв'язку з етапами біопсихічного розвитку, то культурна антропологія аналізує його як підсумок пройденого соціального шляху і як суспільне явище. Психологія фіксує моменти становлення емоційно-психологічної діяльності.

В антропологічній науці виділяють кілька типів віку:

Абсолютний, або хронологічний - це вік, який визначає момент виникнення людини від моменту її опису і виміру. Абсолютний вік існування людини на Землі, як відомо, визначається з моменту появи перших представників сімейства гомінід (австралопітеків) і нараховує 4,5- 5,5 млн років. Визначення хронологічного віку називається датуванням

Індивідуальний вік установлюється шляхом визначення місця розташування суб'єкта в еволюційно-генетичному ряді на підставі якісних і кількісних морфофункціональних змін, що відбуваються в процесі індивідуального розвитку. Індивідуальний вік у свою чергу підрозділяється на паспортний і біологічний. При визначенні віку викопної людини звертають увагу на біологічні зміни (окостеніння кістяка, прорізування і заміна зубів і ін.), які відбулися в організмі людини до моменту її смерті.

В індивідуальному розвитку кожної людини можна виділити декілька незбіжних віків (біологічний, паспортний, соціальний і ін.).

Біологічний віквиражається ступенем морфофізіологічної зрілості і не завжди збігається з паспортним віком, обумовленим кількістю прожитих років.

Соціальний вік являє собою набір нормативно-рольових характеристик, похідних від вікового поділу праці і соціальної структури суспільства (дошкільного, шкільного, студентського, працездатного, пенсійного, шлюбний, цивільного повноліття) і має соціальне походження та зміст.

Розрізняють нормативні і фактичні критерії віку. Наприклад, середній вік вступу в шлюб не залежить від юридичної можливості.

Психічний вік визначається шляхом співвіднесення рівня розумового, емоційного, психічного розвитку індивіда з відповідними нормативами.

Вікова антропологія вивчає загальні закономірності і приватні прояви процесів росту організму в зв'язку з генетичними і середовищними факторами; визначає періоди, найбільш сприятливі для спрямованих педагогічних впливів і ефективного формування різних властивостей організму, виділяє тенденції росту і розвитку, характерні для визначеної епохи, при Порівнянні показників біологічного віку в порівнянних групах, що представляють різні покоління.

До основних закономірностей росту і розвитку відносяться: необоротність, поступовість, циклічність, гетерохронія, ендогенність, індивідуальна розмаїтність.

Необоротність процесу розвитку зрозуміла - людина, пройшовши визначені стадії розвитку, не може повернутися до його вихідного моменту.

Поступовістьвиражається в проходженні послідовних стадій розвитку, жодна з яких не може бути пропущена.

Циклічність виявляється активізацією й уповільненням процесу росту у визначені періоди. Підвищені темпи росту відзначаються до народження, у перші місяці життя, у віці 6-7 років (полуростовий стрибок) і в 11-14 років (ростовий стрибок). Має місце також сезонність процесів росту: збільшення довжини тіла відбувається в основному в літні місяці, а ваги - в осінні.

Гетерохронія виявляється різночасним ростом і дозріванням окремих систем організму і різних ознак. На початкових етапах онтогенезу дозрівають найбільш важливі для організму системи, наприклад головний мозок, що до 6-7 років досягає "дорослих" значень. Яскравий приклад гетерохронії є зміна пропорцій тіла з віком. Єндогенність розвитку визначається генетичними регуляторними механізмами, що впливають на процеси росту, розвитку і старіння. Вплив факторів середовища на генетичні детермінанти програми розвитку, може прискорити або сповільнити дані процеси. Якщо при цьому вони вийдуть за границі норми реакції, що визначаються спадковістю, виникають патологічні відхилення.

Організм людини у своєму розвитку проходить три етапи:

Еволюційний етап характеризується перевагою кількості структур, що утворюються, над тим що руйнуються, наростанням маси тіла. На цьому етапі збільшуються розміри тіла й окремих органів.

Стабільний етап онтогенезу характеризується урівноваженістю процесів утворення і руйнування кліток і збереженням їх у відносній незмінності. Припинення росту свідчить про настання зрілості. У цей період маса тіла продовжує збільшуватися за рахунок жирової тканини.

Інволюційний етап онтогенезу відрізняється перевагою кількості структур, що руйнуються, над тим що утворяться, зменшення маси і розмірів тіла. У цей період найбільшої виразності досягають процеси старіння організму.

У віковій антропології використовують два способи досліджень:

· генералізованний (поперечний);

· індивідуальний (подовжній), або лонгітюдний

При першому підході, виміри проводяться одночасно в групах людей різного віку, потім обстежені розподіляються по вікових групах і для кожної вікової групи обчислюються статистичні показники.

Лонгитюдінальні дослідження полягають у тому, що в тих самих людей проводять виміри через визначені проміжки часу й отримані дані спів ставляють. Дослідження, що встановлюють динаміку росту і розвитку в межах одного покоління, дають більш об'єктивну оцінку вікових змін. Однак поздовжні дослідження розтягнуті в часі, а через такий тривалий період можливі втрати індивідуумів з обстежуваних груп внаслідок зміни місця проживання чи з інших причин.

 

2.2. Періодизація індивідуального розвитку

Найдавніші періодизації розвитку людини належать античним ученим. Філософ Піфагор (VІ ст. до н.е.) виділив чотири періоди людського життя: весну (до 20 років), літо (20-40, років), осінь (40-60 років) і зиму (60-80 років), що відповідають становленню, молодості, розквіту сил і вгасанню.

Гіппократ розділив індивідуальне життя на десять семирічних циклів. У численних сучасних схемах виділяються від 3 до 15періодів у житті людини.

Широке застосування в науці одержала схема періодизації онтогенезу людини, прийнята на VІІ Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії АПН СРСР у Москві (1965).

 

 

Періоди Вік та стать Особливості
М Ж
Новонародженні Від народ до 10 дн. Період вигодовування дитини молозивом. Початок прискорення росту в довжину. Часте падіння ваги тіла.
Грудний вік от 10 дн. до 1 Початок харчування "зрілим" молоком. прорізування перших молочних зубів (з 6 місяців); період макисмальної інтенсивності ростового процесу, початок випрямлення тіла (формування вигинів хребта), сидіння, стояння і перші кроки. Початок пізнавального розвитку (оглядання і дізнавання), наслідування, що призивають жести. "Дитяча" мова.
Раннє дитинство 1-3 Завершення прорізування першої генерації зубів. Падіння інтенсивності росту. Дізнавання картинок, фантазування, оживлення предметів, вибір об'єкта прихильності і виділення "Я". Доросла мова.
Перше дитинство 4-7 Часто фіксується перший ростовий скачок. З 6 років початок прорізування постійних зубів. У самому кінці періоду перші прояви полового диморфізму і початок половою ідентифікації (усвідомлення статі). Наочно символічне мислення, освоєння простору і поняття послідовності часу. Основи етики і групового поводження. Усвідомлена завзятість. Ведуча діяльність - сюжетно-рольова гра.
Друге дитинство 8-12 8-11 Прорізування постійних зубів (крім третіх малярів - "зубів мудрості"). Початок розвитку вторинних полових ознак (полове дозрівання) і активізація ростового процесу. Перехід від наочно-образного до логічно-оперативного мислення, щирі вольові акти і соціальна адаптація. Розвиток уваги і довільної пам'яті. Виборче малювання і перспектива.
Підлітковий вік 13-16 12-15 Пубертатний спурт - другої (щирий) ростовой скачок. Полове дозрівання і посилений ріст тіла в довжину. Усе це визначає найбільші морфо-функциональные зрушення, що торкаються всі системи організму. На самому початку - словесне вираження абстрактного мислення. Інтенсивний інтелектуальний розвиток (самоаналіз, самовиховання), висока полова ідентифікація, особистісна й емоційна нестабільність.
Юнацький вік 17-21 16-20 Закінчення інтенсивного зростання і формування організму (дифінітивний стан). Початок періоду стабілізації особистості, самовизначення і формування світогляду. При цьому часто соціальна активність виражається в деструктивних проявах.
Перший зрілий вік 22-35 21-35 Власне зрілість - відносна стабільність дифінітивних параметрів організму, закінчення формування "типово жіночих" і "типово чоловічих" рис будівлі і психіки. Ведучого значення набуває ритмічність фізіологічних функцій. Наприкінці періоду - закінчення жіночого репродуктивного циклу - менопауза і комплекс психо-фізіологічних змін (клімакс).
Друге дитинство 36-60 36-55
Похилий вік 61-74 56-74 Продовження періоду оптимальної соціальної активності. Початок і розвитокінволюційних змін організму в тому числі щирий негативний ріст. Падіння адаптаційних можливостей. Дезинтеграця функцій організму на всіх рівнях організації. Звичайно, закінчення чоловічого репродуктивного періоду. Структурні і функціональні зміни центральної нервової системи, а наприкінці етапу, звичайні яскраві ознаки "психічного старіння".
Старечий вік 75-90
довгожителі старше 90 Доживших до цього періоду характеризує відносна стабільності всіх параметрів на досягнутому якісному і кількісному рівні, у тому числі за рахунок компенсаторних (компенсаторно-старечих) процесів.
Нейтральне дитинство - час від народження до 7 років, коли хлопчики і дівчинки мало відрізняються друг об друга по темпах росту.

 

 

Психомоторний розвиток також є показником біологічного віку. До кінця першого місяця дитини починає посміхатися при спілкуванні з дорослими, у 4 місяці стійко тримається на ногах зі сторонньою допомогою, у 6 місяців намагається повзати, у 8 місяців робить спроби ходити, до року ходить без підтримки.

Період раннього дитинства триває від 1 до 4 років. Після 2 років абсолютні і відносні величини річних приростів розмірів тіла зменшуються. У дітей 1-3 років розміри тіла не пропорційні - кінцівки порівняно малі, але збільшені розміри голови і тулуба.

Один з показників біологічного віку - зубна зрілість. Кількість молочних зубів, що прорізалися в дитини, зіставляється із середніми цифрами, характерними для групи (наприклад, етнічної), до якої належить дитина. На 2-3 році життя закінчується прорізування всіх 20 молочних зубів.

З 4 років починається період першого дитинства, що закінчується в 7 років. Біологічний вік у цей період оцінюється по декількох показниках - соматичному (морфологія тіла), зубному і кістковому. Деякі дослідники відзначають збільшення швидкості росту, називаючи його "першим ростовим стрибком", однак цей феномен властивий не всім дітям.

Характерна риса періоду першого дитинства - початок зміни молочних зубів на постійні. Починаючи з 6 років (у середньому) з'являються перші постійні зуби, причому на нижній щелепі раніш, ніж на верхній. У багатьох дітей зуби починаю мінятися в 5 років, що свідчить про більш раннє настання біологічної зрілості, а в деяких перший постійний зуб з'являється в 7 і навіть між 7 і 8 роками. У першому дитинстві прорізуються центральні різці (в основному між 6 і 7 роками).

При визначенні зубного віку в першому дитинстві беруть до уваги як терміни прорізування постійних зубів, так і загальна кількість молочних і постійних зубів. Індивідуальні дані дитини порівнюють зі стандартом. Це дозволяє судити про прискорений або уповільнений розвиток. У дівчат постійні зуби прорізуються раніше, ніж у хлопчиків.

У деяких народів світу, дитину перестають вважати малям з появою в неї перших постійних корінних зубів. З цього періоду до дітей починають пред'являти більш високі вимоги, особливо до дівчат.

Вік від 1 до 7 років антропологи називають періодом нейтрального дитинства, оскільки хлопчики і дівчата майже не відрізняються один від одного по розмірах і формі тіла. Однак вже в цей період тіло дівчат має більшу кількість жирової тканини, а в 7 років у них починається формування жіночої форми таза.

Період другого дитинства триває в хлопчиків з 8 до 12, а в дівчинок - з 8 до 11 років. У цей період виявляються статеві розбіжності в розмірах і формі тіла, відзначається посилений ріст у довжину. Темпи росту в дівчат вище, ніж у хлопчиків, тому що статеве, дозрівання в дівчат починається в середньому на два роки раніше. Приблизно в 10 років дівчата вже обганяють хлопчиків по довжині і вазі тіла, ширині плеч. У цей період у дівчат швидше ростуть нижні кінцівки, відбувається інтенсивне збільшення показників масивності кістяка. У середньому до 12-13 років у хлопчиків і дівчат закінчується зміна зубів (за винятком третіх молярів).

У період другого дитинства підвищується секреція статевих гормонів (особливо в дівчинок), у результаті чого розвиваються вторинні статеві ознаки. Послідовність появи вторинних статевих ознак досить постійна, у дівчат формується молочна залоза, з'являються волосся на лобку, у пахових западинах. Середній вік розвитку молочних залоз у дівчат різних етнічних груп коливається від 9 до 10 років. Процес статевого дозрівання в хлопчиків у цей період виражений у меншому ступені. Наступний період - підлітковий - називають також періодом статевого дозрівання, або пубертатним. Він продовжується в хлопчиків з 13 до 16 років, у дівчат - з 12 до 15 років. Датировку цього періоду не можна вважати остаточним. Спостерігається різке збільшення швидкості росту всіх частин тіла - пубертатний стрибок. Найбільші збільшення по довжині тіла в дівчат мають місце між 11 і 12 роками, по вазі тіла - між 12 і 13 роками; у хлопчиків відповідно між 13 і 14 і 14 і 15 роками, але зміни ці відбуваються інтенсивніше, в результаті чого в 13,5-14 років довжина тіла дівчат виявляється менше, ніж у хлопчиків. До кінця, підліткового періоду розміри тіла складають 90-97 % остаточної величини, тобто дефінітивного стану.

У цей період відбувається перебудова основних фізіологічних систем організму. У. хлопчиків особливо інтенсивно розвивається м'язева система, формуються вторинні статеві ознаки. У дівчинок продовжується розвиток молочних залоз, ріст волосся на лобку, у пахвових западинах. Найбільш чітким показником статевого дозрівання жіночого організму є перша менструація (менархе. Вік появи менархе в міських дівчат більшості країн світу - 13 років. У дівчат, що живуть у сільській місцевості, більш пізні терміни менархе: різниця складає від 3 до 8 місяців. Більш пізні терміни статевого дозрівання характерні для підлітків, що живуть в екстремальних умовах проживання. Так, у представників високогірних груп вік менархе коливається від 15 років у киргизок Тянь-Шаню до 18 років у шерпів Непалу.

У підлітковий період відбувається інтенсивне статеве дозрівання хлопчиків. До 13 років відзначається мутація голосу; з'являються волосся на лобку; до 14 років спостерігається пубертатне набрякання сосків, ростуть волосся в пахвових западинах. До 15 років починається ріст волосся на верхній губі і підборідді. Варто помітити, що в хлопчиків у порівнянні з дівчатками більш тривалий препубертатний період, а пубертатний стрибок росту виражений сильніше.

Юнацький вік продовжується в осіб чоловічої статі від 18 до 21 року, жіночого - від 17 до 20 років. У цей період в основному закінчується процес росту і формування організму, і всі основні розмірні ознаки тіла досягають дефінітивного (зрілого) стану.

У зрілому віці форма і будова тіла змінюються мало. Однак, у 20-30-літніх людей ще продовжується ріст хребетного стовпа за рахунок відкладення нових шарів кісткової речовини на верхніх і нижніх поверхнях хребців. Однак цей ріст незначний і не перевищує в середньому 3-5 мм. Між 30 і 45-50 роками довжина тіла залишається постійної, а потім починає зменшуватися.

У літньому старечому віці відбуваються інволюційні зміни організму.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.