Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок чисельності працівників та вибір систем оплати їх праціВСТУП

 

У «ВСТУП і» стисло викладають:

- оцінку сучасного економічного стану перукарського бізнесу, зазначають практично розв'язані завдання, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

- світові тенденції розв'язання поставлених завдань;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

- мету роботи та галузь застосування;

- взаємозв'язок з іншими роботами.

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Аналіз ринку, вибір цільових сегментів

Необхідно проаналізувати ринкову ситуацію, виявити ринкові можливості і визначити, які з них підходять для створюваної перукарні.

На даному етапі необхідно здійснити сегментування ринку.

Сегментування ринку проводиться за схемою, яку відображено на рисунку 1.1.

 

Види послуг Клієнти (вік, доход, стать, рівень культури, рівень освіти, стан здоров’я, вільний час, регіон)
А Б В Г Д
А   Х Х Х  
Б   Х Х    
В Х        
Г   Х Х Х  
Д     Х Х  
Е         Х

 

Рисунок 1.1 – Схема сегментації ринку

При визначенні сегмента ринку важливо, щоб він був реальним і доступним для даного салону.

У даному розділі слід висвітлити такі питання:

а) основні сегменти ринків по кожному виду перукарських послуг;

б) фактори, що впливають на попит на ринку;

в) перспективи зміни потреб покупців та можлива реакція на її зміни;

г) реальний стан і прогнози розвитку використовуваних сегментів ринку, що використовується на найближчий час і на перспективу;

д) реакція ринку на нові послуги;

е) наявність у вашій сфері сезонних коливань;

є) рівень конкуренції.

 

План маркетингу

План маркетингу потрібен для того, щоб потенційні клієнти перетворились на реальних. Він повинен визначати, чому клієнти будуть користуватися вашими послугами.

У цьому розділі висвітлюються засоби досягнення намічених обсягів реалізації послуг, які надаються. Необхідно, щоб у плані була зазначена загальна стратегія маркетингу, схема ціноутворення та реалізації послуги, а також методи стимулювання росту обсягів реалізації послуг. Велике значення мають також організація обслуговування клієнтів, реклама послуг і формування суспільної думки про ваше підприємство.

У цьому розділі повинні бути розглянуті такі елементи плану маркетингу:

а) ціноутворення та методи ціноутворення;

б) стимулювання збуту.

Особливу увагу при плануванні стимулювання збуту варто приділити таким факторам:

- як знайти потенційних клієнтів;

- як зацікавити та стимулювати їх;

- як задовольнити їх потреби;

- як продати.

Економічне обґрунтування діяльності перукарні

Розрахунок чисельності працівників та вибір систем оплати їх праці

В цьому розділі необхідно:

- виконати розрахунки показників:

а) фонду робочого часу одного робітника за рік, планових невиходів на роботу;

б) площу перукарні;

в) річної виручки від реалізації послуг;

г) чисельності працівників підприємства.

- вибрати раціональні системи оплати праці працівників, стисло їх охарактеризувати.

Для розрахунку трудових показників необхідно скласти баланс робочого часу на одного робітника на плановий рік в таблиці 2.1.

Кількість робочих днів у перукарні, Др, знаходиться за формулою

 

Др = Фк – Дсв (2.1)

 

де Фк - календарний фонд часу у плановому році, дні;

Дсв - кількість святкових днів у плановому році.

Номінальний фонд робочого часу,Фн, знаходиться за формулою

 

Фн = Др – Дв (2.2)

 

де Др - кількість робочих днів у перукарні;

Дв- кількість вихідних днів.

Номінальний фонд робочого часу планується 100 %.

Планові невиходи розраховуються згідно з трудовим законодавством та індивідуальним планом роботи підприємства.

Корисний фонд робочого часу, Фк, розраховується за формулою

Фк = Фн – Н (2.3)

 

де Фн - номінальний фонд робочого часу в днях, годинах, %;

Н – планові невиходи на роботу в днях, годинах, %.

Тривалість робочого дня планується 8 годин.

Середня тривалість робочого дня розраховується згідно з трудовим законодавством і графіком роботи підприємства.

Розрахунки кількості робочих днів, номінального та корисного фонду робочого часу заносяться у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 – Баланс робочого часу на одного робітника на 201_ рік

Показники План на 201__ рік Відсоток до номінального фонду, %
Дні Години
1 Календарний фонд часу   - -
2 Кількість святкових днів   - -
3 Кількість робочих днів у перукарні   - -
4 Кількість вихідних днів у робітника   - -
5 Кількість робочих днів (номінальний фонд робочого часу)    
6 Заплановані невиходи, в тому числі: - чергові та додаткові відпустки - відпустки учням - відпустки у зв’язку з пологами - невиходи через хворобу - виконання державних обов’язків      
7 Корисний фонд робочого часу      
8 Скорочений робочий день: - годуючих матерів - підлітків - при роботі з тяжкими та шкідливими умовами праці      
9 Середня тривалість робочого дня -   -

 

Далі розраховуються площа зали, загальна площа перукарні, виручка від реалізації послуг за рік.

Площа зали (чоловічої, жіночої чи універсальної), П, розрахується за формулою

П = Ккр ∙ Пн (2.4)

де Ккр- кількість крісел, яке задано темою курсової роботи;

Пн - норма площі на одне крісло,з додатку А1, м2.

Плануються допоміжні приміщення:

- зал для очікування - ____ м2 - гардероб - _____ м2 -

Загальна площа допоміжних приміщень становить ______ м2.

Загальна площа перукарні визначається за формулою

 

Пз = П + Пд (2.5)

 

де Пз - площа зали, м2;

Пд – площа допоміжних приміщень (гардероб, санітарно-гігієнічні приміщення тощо), м2, з додатку А1.

Виконаний розрахунок зводиться в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахунок необхідної площі перукарні

Найменування зали Необхідна кількість крісел, одиниць Норма площі на одне крісло, м2 Площа зали, м2 Площа допоміжних приміщень, м2 Загальна площа перукарні, м2
           

 

Виручка від реалізації послуг за рік, Вр, розраховується за формулою

 

Вр = Взм Ккр ∙ Др (2.6)

 

де Взм - планова виручка від реалізації послуг за зміну на одне крісло, планується студентом з врахуванням категорії перукарні у наступному розмірі: для перукарні вищої категорії 290,00-300,00грн.; для перукарні першої категорії 270-289,00грн.; для перукарні другої категорії 250,00-269,00грн.;

Ккр - необхідна кількість крісел, з таблиці 2.2;

Кзм - кількість змін роботи перукарні;

Др - кількість робочих днів у перукарні, з таблиці 2.1.

 

Розрахунки річної виручки від реалізації послуг заносяться у таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 – Розрахунок річного розміру виручки від реалізації послуг

Найменування зали Кількість змін Кількість крісел, шт. Кількість робочих днів перукарні Виручки на одне крісло за зміну, грн. Виручка від реалізації послуг за рік, грн.
           

 

Планування чисельності працівників перукарні здійснюється окремо по основним і допоміжним робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям.

Для того, щоб обчислити необхідну кількість основних робітників (перукарів), потрібно розрахувати загальну кількість змін.

Загальна кількість змін, Кзм.з, розраховується за формулою

 

Кзм.з = Кзм ∙ Ккр ∙ Др (2.7)

 

де Кзм - кількість змін роботи перукарні;

Ккр - кількість крісел, з таблиці 2.2;

Др - кількість робочих днів у перукарні, з таблиці 2.1.

Необхідна чисельність основних робітників, Чо, для роботи у перукарні знаходиться за формулою

 

(2.8)

 

де Кзм.з - загальна кількість змін, з формули (2.7);

Фн - номінальний фонд робочого часу одного перукаря за рік, з таблиці 2.1, в днях.

Враховуючи категорію перукарні чисельність основних робітників (перукарів) розподіляється за кваліфікацією:

- перукарів-модельєрів - __ осіб;

- перукарів першого класу - __ осіб;

- перукарів другого класу - __ осіб.

Далі необхідно вибрати для основних робітників раціональну систему оплати праці (пряму відрядну, відрідно-преміальну, у відсотках від виручки чи іншу), яка б стимулювала їх до високоефективної та якісної праці, стисло охарактеризувати її.

Найбільш поширеною є система оплати праці у відсотках від виручки.

Розрахунки необхідної кількості перукарів заносяться в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – Розрахунок необхідної кількості перукарів

Найменування зали Кількість змін Кількість крісел, шт. Кількість робочих днів перу карні Загальна кількість змін Кількість робочих днів перукаря (номінальний фонд) Необхідна кількість перукарів
             

 

Для обслуговування основних робітників та управління потрібно передбачити необхідну кількість допоміжних робітників, керівників та службовців.

До допоміжних робітників відносяться приймальник замовлень (адміністратор), прибиральник, електрик та ін.

Чисельність прибиральників, Чпр, розраховується за формулою

(2.9)

де Пз - площа перукарні, м2;

Кзм - кількість змін;

Нп - норма площі на одного прибиральника, (420м2).

Чисельність електриків можна встановити виходячи із потужності перукарні та режиму роботи перукарні, або запланувати 1 особу, яка працює на 0,25 чи 0,5ставки.

Чисельність адміністраторів, Чадм,розраховується за формулою

 

(2.10)

де Кз - кількість замовлень за день, одиниць;

Нобсл - норма обслуговування одного замовника;

Тзм - тривалість зміни.

Чисельність адміністраторів можна встановити, виходячи із режиму роботи перукарні, або встановити доплату за прийом замовлень та розрахунки із клієнтами перукарям (10-15 %).

Керівництво процесу надання послуг здійснює директор підприємства (завідувач).

На посаду директора може бути передбачена окрема особа, або обов’язками директора (завідувача) може бути завантажений один перукар з доплатою до 50 % від місячної тарифної ставки перукаря.

З метою раціонального використання працівників дозволяєтьсясуміщення професій, довантаження основних робітників виконанням обов’язків інших працівників, чисельність яких менше ніж 0,5 особи.

Облік руху матеріальних цінностей та коштів за їх видами та джерелами формування, а також господарських операцій у натуральному та вартісному вимірі здійснює бухгалтер.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.