Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок фонду оплати праці працівниківФонд оплати праці працівників підприємства планується окремо для основних і допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців.

Фонд оплати праці основних робітників (перукарів) знаходиться послідовним розрахунком прямого, годинного, денного та місячного фондів оплати праці.

Обсяг виручки для кожної категорії перукарів Врк, розраховується за формулою

Врк = (2.11)

а) перукарям-модельєрам: Врм =

б) перукарям першого класу Вр1 =

в) перукарям другого класу Вр2 =

де Вр - виручка від реалізації послуг за рік, з формули (2.6), грн;

Ч - загальна чисельність перукарів, з формули (2.8), чол.;

Чі - чисельність перукарів певної категорії (перукар другого класу, першого класу, перукар-модельєр), чол.

Прямий фонд оплати праці основних робітників (перукарів) на плановий рік, Фпр, розраховується для кожної категорії окремо за формулою

 

(2.12)

 

а) перукарям-модельєрам: Фпрм =

б) перукарям першого класу Фпр1 =

в) перукарям другого класу Фпр2=

де Врк - річна виручка від реалізації послуг для кожної категорії перукарів;

По - процент оплати праці від виручки.

Процент оплати праці від виручки планується в межах:

- для перукарів-модельєрів – 25-35%

- для перукарів першого класу – 15-25%;

- для перукарів другого класу – 10-15%.

Прямий фонд оплати праці усіх перукарів знаходиться сумою прямих фондів оплати праці художників-модельєрів, перукарів першого класу та другого класу.

Фпр = Фпрм + Фпр1 + Фпр2 = (2.13)

 

де Фпрм - прямий фонд оплати праці перукарів-модельєрів, грн.,

Фпр1 - прямий фонд оплати праці перукарів першого класу, грн.,

Фпр2 - прямий фонд оплати праці перукарів другого класу, грн.

Годинний фонд оплати праці ( за всі відпрацьовані години протягом року), Фг, планується за формулою

 

Фг = Фпр + Дс.п + П (2.14)

а) перукарям-модельєрам: Фгм =

б) перукарям першого класу Фг1 =

в) перукарям другого класу Фг2=

де Фпр - прямий фонд оплати праці з формули (2.12), грн.;

Дс.п -доплата за суміщення професій (завідувача, прибиральника тощо), грн., з формули (2.15);

П – премія, грн, з формули (2.16).

Доплата за суміщення професій, Дс.п, розраховується за формулою

 

(2.15)

 

а) за завідування перукарнею (для перукаря-модельєра або перукаря 1класу);

Дспзав =

б) за прибирання приміщень (для перукаря другого класу).

Дс.ппр =

в) інші доплати основним робітникам (за приймання замовлень якщо не передбачений адміністратор)

Дс.пін =

де Фпр – прямий фонд оплати праці, грн.,

Пс.д - процент доплати за суміщення професій (планується в таких розмірах: за завідування перукарнею до 50%; за приймання замовлень -10-15%; за прибирання приміщень 10-15%).

Чі – чисельність перукарів певного класу.

Премія основним робітникам за рік, П, розраховується за формулою

(2.16)

а) перукарям-модельєрам: Пм =

б) перукарям першого класу П1 =

в) перукарям другого класу П2=

де Ф пр прямий фонд оплати праці, з формули (2.12)

Ппр - процент премії, планується 5 -10 %.

Денний фонд оплати праці (за всі відпрацьовані дні року), Фд, планується за формулою

 

Фд = Фг + Дс.д (2.17)

 

а) перукарям-модельєрам Фдм =

б) перукарям першого класу Фд1 =

в) перукарям другого класу Фд2=

де Фг -годинний фонд оплати праці, грн., з формули ;

Дс.д - доплати за скорочений робочий день підлітків, годуючих матерів, шкідливі та важкі умови праці, якщо такі плануються у балансі робочого часу у таблиці 2.1.

Фонд оплати праці основних робітників на плановий рік, Фосн, розраховується за формулою

Фосн = Фд + Дв,н,об (2.18)

 

а) перукарям-модельєрам Фоснм =

б) перукарям першого класу Фосн1 =

в) перукарям другого класу Фосн2=

де Фд - денний фонд оплати праці, грн.;

Дв,н,об - доплати за чергові та додаткові відпустки, за відпустки на навчання, за невиходи через виконання державних та громадянських обов’язків, за формулою (2.19), грн.

Доплати за чергові та додаткові відпустки, відпустки на навчання, невиходи через виконання державних та громадянських обов’язків знаходиться за формулою

 

(2.19)

а) перукарям-модельєрам: Дв,н,обм =

б) перукарям першого класу Дв,н,об1 =

в) перукарям другого класу Дв,н,об2=

де Фд - денний фонд оплати праці, грн.;

Пв, н, об - процент запланованих невиходів через відпустки, на навчання, виконання державних та громадських обов’язків, з таблиці 2.1%.

Основна заробітна плата основних робітників, ЗПосн, на рік знаходиться за формулою

ЗПо = Фпр + Дс.п (2.20)

 

а) перукарям-модельєрам: ЗПом =

б) перукарям першого класу ЗПо1 =

в) перукарям другого класу ЗПо2=

де Фпр - прямий фонд оплати праці, грн.;

Дс.п - доплати за суміщення професій, грн.

Додаткова заробітна плата основних робітників, ЗПд, на рік знаходиться за формулою

ЗПд = П + Дс.д + Дв,н,об (2.21)

 

а) перукарям-модельєрам: ЗПдм =

б) перукарям першого класу ЗПд1 =

в) перукарям другого класу ЗПд2=

де П - премія, грн.;

Дс.д -доплати за скорочений робочий день підлітків, годуючих матерів, шкідливі та важкі умови праці, якщо такі плануються у балансі робочого часу;

Дв,н,об - доплати за чергові та додаткові відпустки, за відпустки на навчання, виконання державних та громадських обов’язків, грн.

Розраховані трудові показники зводяться в таблицю 2.5.

 

 

Таблиця 2.5 – Структура фонду оплати праці основних робітників на рік

  Показник Категорія працівників     Разом
Перукар-модельєр Перукар 1-го класу Перукар 2-го класу
1 Чисельність основних робітників, од.        
2 Виручка від реалізації послуг за рік, грн.        
3 Процент оплати праці, %          
4 Прямий фонд оплати праці, грн.        
5. Доплати за завідування, грн.          
6 Доплати за прибирання, грн.          
7 Премія, грн.          
8 Годинний фонд оплати праці, грн.        
9 Доплати за скорочений робочий день, грн.        
10 Денний фонд оплати праці, грн.        
11 Доплати за чергові та додаткові відпустки, відпустки на навчання, за виконання державних та громадських обов’язків, грн.        
12 Основна заробітна плати, виробничих робітників, грн.        
13 Додаткова заробітної плати, грн.        
14 Фонд оплати праці основних робітників на плановий рік, грн.        

 

Фонд оплати праці допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців, Фд,, розраховується за формулою

 

Фд = (Стм + П + Д) ∙ Чд ∙ Км (2.22)

 

де Стм - місячна тарифна ставка допоміжного робітника або місячний посадовий оклад керівника чи спеціаліста, грн.; П - премія, грн.;

Д - доплата за суміщення професій, перевищення обсягу робіт, професійну майстерність тощо, грн.;

Чд - чисельність допоміжних робітників певної професії, спеціальності;

Км - кількість місяців у плановому періоді.

Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників зводиться в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 – Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Професія робітника Кількість допо-між-них робіт-ників Місяч-на пого- динна ставка, грн. Премія Доплата Місяч- на по-годинна ставка з доплатами та преміями, грн. Фонд оплати праці, грн.
% грн. % грн. на місяць на рік
1 Приймальник замовлень (адміністратор)                  
2 Електрик                  
3 Прибиральник                  
                   
Всього   - - - - - -    

 

Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів і службовців заноситься в таблицю 2.7.

Таблиця 2.7 – Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

Посада Кіль-кість штат-них одиниць Місяч-ний поса-довий оклад, грн. Премія Доплата Місяч-ний по-садовий оклад з доплатами та преміями, грн. Фонд оплати праці, грн.
% грн. % грн. на місяць на рік
1 Завідувач                  
Всього керівників   - - - - - -    
3 Бухгалтер                  
Всього спеціалістів   - - - - - -    

Фонд оплати праці працівників перукарні, їх чисельність, виробіток та середня заробітна плата зводяться в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Зведений план з праці

Показники Одиниця виміру Значення Примітка
1 Виручка від реалізації послуг, грн грн.   з формули (2.6)
2 Чисельність працівників од.    
2.1 основних робітників од.   з формули (2.8)
2.2 допоміжних робітників од.   з таблиці 2.6
2.3 керівників од.   з таблиці 2.7
2.4 спеціалістів од.   з таблиці 2.7
2.5 службовців од.   з таблиці 2.7
3 Середня місячна виручка одного працівника грн.   з формули(2.23)
4 Середня місячна виручка основного робітника грн.   з формули (2.24)
5 Фонд оплати праці грн.    
5.1 основних робітників грн.   з таблиці 2.5
5.2 допоміжних робітників грн.   з таблиці 2.6
5.3 керівників грн.   з таблиці 2.7
5.4 спеціалістів грн.   з таблиці 2.7
5.5 службовців грн.   з таблиці 2.7
6 Середня місячна заробітна плата одного працівника грн.   з формули (2.25)
7 Середня місячна заробітна плата одного основного робітника грн.   з формули (2.26)

 

Середня місячна виручка одного працівника, В1пр, визначається за формулою

В1пр = (2.23)

де Вр - виручка від реалізації послуг за рік, грн;

Чпр - чисельність працівників, чол.;

Км - кількість місяців у плановому періоді.

Середня місячна виручка одного основного робітника, В1осн, розраховується за формулою

В1осн = (2.24)

де Вр - виручка від реалізації послуг за рік, грн;

Чо - чисельність основних робітників, чол.;

Середня місячна заробітна одного працівника, розраховується за формулою

 

(2.25)

 

де ФОП – фонд оплати праці працівників, з таблиці 2.8;

Чпр - чисельність працівників, чол.;

Середня місячна заробітна плата одного основного робітника, , визначається за формулою

(2.26)

 

де Фосн - фонд оплати праці основних робітників, грн., з таблиці 2.8, грн;

Чо - чисельність основних робітників, за формулою (2.8),чол.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.