Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Для студентів

Галузь знань – 0304 «Право»

Напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Становлення публічної адміністрації в Україні»для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

«1 » вересня 2013 року – 35 с.

 

Розробник: Пухтецька Алла Альбертівна,

доцент кафедри адміністративного права, кандидат юридичних наук

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Становлення публічної адміністрації в Україні» затверджена на засіданні кафедри адміністративного права.

 

Протокол № 1 від «23» вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри адміністративного права ____________ Гриценко І.С.

«___» __________ 2013 року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №1 від «16» жовтня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 2013 року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 201_ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

© Пухтецька А.А., 2013

Вступ

Навчальна дисципліна “Становлення публічної адміністрації в Україні” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр права» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності «Адміністративне право».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) «Правознавство», спеціальності «Адміністративне право».

Викладається у І семестрі IV курсу в обсязі – 72 год. ( 2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 17 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна робота – 36 год., залік – 2 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком (2 год.).

Мета дисципліни –комплексне вивчення сучасного стану організації системи органів виконавчої влади в Україні, радянського підходу до організації апарату державного управління, перспективних напрямів удосконалення організації та діяльності органів публічної адміністрації (органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) в Україні в розрізі ключових правових форм, вивчення загальних засад внутрішньо-адміністративного та судового порядку перегляду адміністративних актів.

Основними завданнямививчення дисципліни “Становлення публічної адміністрації в Україні” є:

- системна, структурно-функціональна, комплексна характеристика організації апарату державного управління в Україні в радянський період, сучасного стану його демократичної трансформації, врахування окремих європейських стандартів організації та побудови органів публічної адміністрації;

- дослідження основних правових форм діяльності органів публічної адміністрації в європейських країнах та Україні, пострадянських країнах з метою формування пропозицій та рекомендацій до удосконалення чинного законодавства України, його кодифікації та систематизації;

- вивчення змісту інституційних принципів публічної адміністрації, їх основних видів та специфіки їх нормативної фіксації в чинному законодавстві України;

- аналіз основних правових форм діяльності органів публічної адміністрації, сучасного стану їх правового регулювання в Україні; розгляд особливостей взаємостосунків органів публічної влади з громадянами, підходів до їх класифікації, кодифікації в законодавстві європейських країн та в Україні (звернення громадян, адміністративні послуги, внутрішньо-адміністративне оскарження адміністративних актів);

- вивчення загальних засад проходження державної служби в Україні (в порівняльно-правовому аспекті), розгляд специфіки та підстав розмежування політичних, адміністративних та патронатних посад публічної служби в країнах Європи;

- загальні засади судового перегляду в порядку адміністративного судочинства адміністративних актів органів публічної адміністрації, вивчення пілотних судових рішень вітчизняних адміністративних судів та Європейського суду з прав людини в адміністративних справах;

- підстави та порядок притягнення посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні до юридичної відповідальності, її основних різновидів, а також приклади європейського досвіду несення відповідальності державою, органом публічної адміністрації, власне посадовими особами органів публічних адміністрацій за шкоду, заподіяну державними службовцями, порядок і межі її відшкодування.

Структура курсу:

Змістовий модуль 1. «Інституційні засади організації публічної адміністрації та український досвід формування системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування»:

Лекція 1. Адміністративна реформа в Україні та реформування апарату державного управління: структурно-функціональний аспект

Лекція 2. Система органів виконавчої влади в Україні та характеристика основних внутрішньосистемних зв’язків

Лекція 3. Правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерств та посади міністра, заступника міністра/керівника апарату міністерства та їх адміністративних актів. Правовий статус місцевих державних адміністрацій, проблеми розмежування повноважень з органами місцевого самоврядування.

Лекція 4. Регіоналізація та локалізація надання публічних послуг населенню. Функціонування центрів з надання адміністративних послуг. Модульна контрольна робота № 1.

Змістовий модуль 2. «Правові форми діяльності органів публічної адміністрації, підстави та межі юридичної відповідальності органів публічної адміністрації та державних службовців за шкоду, заподіяну інтересам громадян в публічно-правовій сфері. Судовий перегляд адміністративних актів».

Лекція 5. Загальна характеристика правових форм діяльності публічної адміністрації, класифікація адміністративних проваджень.

Лекція 6. Актуальні питання становлення інституту державної служби.

Лекція 7. Адміністративна відповідальність в публічно-правовій сфері, проблеми розмежування з суміжними видами юридичної відповідальності

Лекція 8. Судовий перегляд актів публічної адміністрації. Аналіз судової практики адміністративних судів України та Європейського суду з прав людини в розрізі ключових категорій спорів, підсудних адміністративним судам.

Лекція 9. Модульна контрольні робота № 2.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є демократична трансформація апарату державного управління в Україні, сучасний стан організації системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, перспективні напрями удосконалення їх роботи з урахуванням європейських принципів і стандартів організації та діяльності органів публічної адміністрації, порядку прийняття та перегляду адміністративних актів, підстав та порядку притягнення до відповідальності за шкоду, заподіяну громадянам з вини органів публічної адміністрації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- характеристику сучасної форми державного правління в Україні та притаманного їй розподілу повноважень між Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України в сфері реалізації функцій виконавчої влади;

- основні функції, компетенцію (права, обов’язки, повноваження) органів виконавчої влади в Україні на вищому, центральному та локальному рівнях; особливості їх реалізації, специфіку захисту прав і свобод громадян у взаємостосунках з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- інституційні засади (організації) публічної адміністрації в європейських країнах та в Україні, характеристику змісту ключових принципів (децентралізації, централізації, деконцентрації та ін.);

- основні правові форми діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні, їх правове регулювання, тенденції кодифікації відповідних сегментів адміністративного законодавства (підзаконна нормотворчість, адміністративні процедури, квазі-судові органи та внутрішньо-адміністративний перегляд адміністративних актів);

- характеристику інституту державної служби в Україні, критерії розмежування політичних, адміністративних та патронатних посад; етапи проходження державної служби та їх характеристику за законодавством України; підстави, види та межі відповідальності державних службовців за шкоду, заподіяну громадянам у публічно-правовій сфері;

- загальні засади судового перегляду в порядку адміністративного судочинства адміністративних актів органів публічної адміністрації, приклади судових рішень вітчизняних адміністративних судів та Європейського суду з прав людини в адміністративних справах;

- основні види юридичної відповідальності, підстави та межі відповідальності посадових осіб, держави, юридичних осіб публічного права за порушення прав, свобод громадян в публічно-правовій сфері.

вміти:

- визначати ключові дефініції та поняття, називати основні акти вітчизняного законодавства, що регулюють організацію та діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні;

- характеризувати системні зв’язки в системі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінські зв’язки, визначати функції, компетенцію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до визначеного законодавством України розподілу повноважень між ними;

- аналізувати статусні акти законодавства України на предмет врахування європейських принципів і стандартів організації та діяльності органів публічної адміністрації на основі комплексних розробок Організації економічного співробітництва та розвитку, Програми СІГМА тощо;

- розрізняти правові форми діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування В Україні, називати акти, що регулюють порядок здійснення різних видів адміністративних проваджень;

- визначати зміст порушених суб’єктивних прав громадян та порядку їх захисту в порядку адміністративного судочинства;

- формулювати пропозиції та рекомендації до удосконалення чинного законодавства України з урахуванням європейських принципів і стандартів організації та діяльності органів публічної адміністрації;

- користуватися пошуковими системами бібліографічних, інтернет-ресурсів, систематизованих баз чинного законодавства України в електронному форматі.

Місце дисципліни: дана навчальна дисципліна вивчається студентами четвертого року навчання після опанування таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Теорія права та держави», «Адміністративний процес» тощо.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 8. Обов’язковим для заліку є складання тем семінарських занять та написання модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю[1]:

ЗМ1 ЗМ 2
Min. – 3 балів Max. – 5 бали Min. – 3 бали Max. – 5 балів
Усна відповідь 3 5 3 5
Доповнення 3 4 3 4
Доповідь 3 10 3 10
Модульна контрольна робота 1 0 10 - -
Модульна контрольна робота 2 - - 0 10
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 1–мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 22 бали для одержання заліку обов’язково переписати модульну контрольну роботу/роботи.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Підсумкова оцінка
Мінімум 11 11 22 /38 60
Максимум 20 20 40/60 100

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності(за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 Зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1«Інституційні засади організації публічної адміністрації та український досвід формування системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування»:

Тема 1.Адміністративна реформа в Україні та реформування апарату державного управління: структурно-функціональний аспект …(8 год.)

Комплексна адміністративно-правова реформа в Україні, характеристика основних етапів адміністративно-правової реформи, проблеми становлення публічної адміністрації в Україні, реформи центрального рівня публічної адміністрації в європейських країнах; співвідношення змісту понять «публічна адміністрація», «державне управління», «належне урядування», характеристика ключових показників діяльності публічної адміністрації; системний підхід та його значення для дослідження інституційних засад публічної адміністрації; структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний та інші методи у дослідженні організаційних засад публічної адміністрації.

 

Тема 2.Система органів виконавчої влади в Україні та характеристика основних внутрішньосистемних зв’язків…………………………..…(8 год.)

Поняття системи та системних зв’язків, характеристика елементів системи органів виконавчої влади в Україні, управлінських зв’язків та їх правового регулювання за законодавством України. Інституційні принципи публічної адміністрації: принцип децентралізації, принцип централізації, принцип деконцентрації, принцип де локалізації, принцип агенцифікації та ін.; загальна характеристика змісту основних статусних компетенційних актів законодавства в Україні та європейських країнах, що визначають основоположні засади організації публічної адміністрації; координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки в системі органів виконавчої влади.

Тема 3.Правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерств та посади міністра, заступника міністра/керівника апарату міністерства та їх адміністративних актів. Правовий статус місцевих державних адміністрацій, проблеми розмежування повноважень з органами місцевого самоврядування……………….……………………….(8 год.)

Правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерства, інших центральних органів виконавчої влади: структурно-функціональний аспект; правила розмежування функцій та компетенції між органами виконавчої влади, визначення основних форм діяльності органів публічної адміністрації; характеристика змісту функцій, компетенції, повноважень центральних органів виконавчої влади в Україні та країнах Європейського Союзу; місце та значення органів місцевого самоврядування у виконанні окремих функцій виконавчої влади; вимоги до форми та змісту актів органів публічної адміністрації, дотримання принципів належної адміністрації.

Тема 4.Регіоналізація та локалізація надання публічних послуг населенню. Функціонування центрів з надання адміністративних послуг. Модульна контрольна робота № 1…………………………………………...( 8 год.)

Поняття регіоналізації в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи, формування регіонів, регіонального урядування; локалізація надання адміністративних послуг населенню, проблеми передачі функцій з надання адміністративних послуг з центрального рівня на місцевий; запровадження центрів надання адміністративних послуг в Україні та проблеми удосконалення їх організаційно-технічного та матеріального забезпечення.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.