Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИВ-5

1. Поняття органу виконавчої влади.

2. Характеристика посади Прем’єр-міністра.

3. Характеристика компетенції Кабінету Міністрів України та приклад нормативної фіксації повноважень.

4. Класифікація адміністративних послуг.

5. Принципи належного урядування.

6. Європейські стандарти належної адміністрації.

7. Характеристика оптимізації системи ЦОВВ на центральному рівні.

8. Характеристика міністерства як органу виконавчої влади.

9. Нормативно-правове регулювання організації виконавчої влади в Україні.

10. Пропозиції з удосконалення організації виконавчої влади в Україні.

В-6

1. Поняття органу місцевого самоврядування.

2. Характеристика посади керівника органу виконавчої влади (не члена Кабінету Міністрів України).

3. Характеристика компетенції органу виконавчої влади центрального рівня та приклад повноважень.

4. Поняття публічної послуги.

5. Принципи належної адміністрації.

6. Європейські стандарти належного урядування.

7. Правовий статус державної інспекції.

8. Характеристика Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади.

9. Нормативно-правове регулювання організації виконавчої влади в Україні.

10. Пропозиції з удосконалення організації виконавчої влади в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

1. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 1. Загальна частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2007. – 592 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 2. Особлива частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

3. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

4. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 398 с.

5. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред.В. Б. Авер'янова. - К., 1999. — 266 с.

6. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

7. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

8. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Ківалов С. В. та ін.] ; під ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

9. Проблеми удосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні : наук. доповідь / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – 48 с.

10. Пухтецька А. А. Поняття Європейського адміністративного простору: необхідність запровадження у вітчизняній адміністративно-правовій науці /А. А. Пухтецька // Юридична Україна. – 2006. – № 2 – С. 38–44.

11. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права: Монографія/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2012. – 240 с.

 

Додаткова:

1. Administration and You. Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private Persons. A Handbook. Council of Europe, Directorate of Legal Affairs, Strasbourg, 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csr.ru/_upload/editor_files/file0025.pdf

2. Administrative Procedure Act [Verwaltungverfahrehsgesetzt] of May 25-th, 1976 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.deutschand.de

3. Citizens as Partners. Consultation, Information and Public Participation in Policy-making. – Paris, OECD, 2001. – 253 p.

4. European Principles for Public Administration. SIGMA Papers: # 27/19-Nov-1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eupan.org

5. Franchini C. European Principles Governing National Administrative Proceedings // Law and Contemporary Problems. – Vol. 68: 183, 2004 – P. 183–196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.duke.edu

6. European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities. COM (2001) 428 final. Brussels, 25.07.2001. – P. 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ec.europa.eu/governance/contrib_efc_en.pdf

7. Preparing Public Administrations for the European Administrative Space / SIGMA Papers, OECD. – Paris, 1998. – No. 23. – 191 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oecd.org/dataoecd/20156/36953447.pdf

8. Principles of good administration in Council of Europe member states [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/ legal_co%2Doperation/administrative_law_and_justice/Texts_&_Documents/CJ-DA-GT(2005)1%20E%20Draft%20Rec%20good%20admin.pdf

9. Principles of good administration in the member-states of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf

10. René Chapus. Droit administratif général : en 2 t. – [15-éme édition]. – Paris : Editions Montchrestien E.J.A., 2007. – T. 1. – 1427 p.

11. Rouquette R. Petit traité du procés administratif. – Paris, Dalloz, 2003. – 733 p.

12. Sabino Cassese. Administrative law in a supranational context: European administrative law [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.its.law.nyu.edu

13. The European Code of Good Administrative Behaviour. The European Ombudsman [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ombudsman.europa.eu

14. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. - № 8. – С. 8-13.

15. Авер’янов В.Б. Актуальні завдання реформування адміністративного права //Право України. – 1999. - № 8. – С. 8-11.

16. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап //Право України. – 2000. - № 7. – C.10-16.

17. Авер’янов В.Б. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини // Українське право. – 2005. - № 1. – С. 185-200.

18. Адміністративне право України: Підручник. – За заг. редакцією С.В.Ківалова. – Одеса, 2003. – 896 с.

19. Адміністративне право України: Підручник. – За заг.редакцією Ю.П.Битяка. – К., 2005. – 544 с.

20. Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления. – М.: Юридическая литература, 1980. - 256с.

21. Ю.Н.Старилов. Курс общего административного права (в трех томах). Т.1. – М., 2002. – 728 с.

22. Ю.Н.Старилов. Курс общего административного права (в трех томах). Т.2. – М., 2002. – 600 с.

23. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.;

24. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

25. Андрійко О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. —К., 1999.-45 с.

26. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — 2.изд., доп. — М. : Омега-Л, 2004. — 580c.

27. Бельський К.С. Полицейское право. – М., 2004. – 816 с.

28. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К., 2002. - 668 с.

29. Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право. - /За заг.редакцією В.Б.Авер”янова. – К., 2001.

30. Галлиган Д., Полянський В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основне современные концепции.- М., 2002. – 410 с.

31. Грицяк І.А. Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні : Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2006. — 36с.

32. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 398 с.

33. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. — Одесса, 1997. — 116 с.

34. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів)./Автори-упорядники: І.Коліушко, В.Тимощук. – К., 2006.- 32 с.

35. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Пер. з фр. В. Ховхун. – К.: “Основи”, 1996. – С. 232.

36. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Одеса, 2001. — 302 с.

37. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. — Одеса, 2002. — 328 с.

38. Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. — К., 2001. — 220 с.

39. Лунев А.Е. Административное право (Общая и Особенная части) - М.: Юридическая литература, 1970. – 600 с.

40. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.-304с.

41. Майданник О. О. Парламентський контроль в Україні / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 320с.

42. Научные основы государственного управления в СССР / [Пискотин М. И., Лунев А. Е., Тихомиров Ю. А., Вишняков В. Г., Лазарев Б. М. и др.] ; ред. кол.: А. Е. Лунев, М. И. Пискотин, Ц. А. Ямпольская. – М. : Наука, 1968. – 439 с.

43. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. Навчальний посібник. /За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К., 2006. – 576 с.

44. Основи адміністративного судочинства в Україні (навальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік)./ За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К., 2006.- 256 с.

45. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник — Чернівці, 2001. — 367 с.

46. Петришин А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. — X., 1998. — 182 с.

47. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер”янова. – К., Наукова думка, 2007. - 586 с.

48. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.ред. В. Ф. Погорілко. — К., 2003. — 652 с.

49. Проблеми удосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні : наук. доповідь / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – 48 с.

50. Пухтецька А. А. Поняття Європейського адміністративного простору: необхідність запровадження у вітчизняній адміністративно-правовій науці /А. А. Пухтецька // Юридична Україна. – 2006. – № 2 – С. 38–44.

51. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права: Монографія/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2012. – 240 с.

52. Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір та принцип верховенства права: Монографія / За заг. ред. В.Б. Авер’янова – К.: 2010. – 180 с.

53. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М., 1964 – 158 с.

54. Селіванов А. О. Адміністративній процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. — К., 2000. — 68 с.

55. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. – М., 2004. – 652 с.

56. Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблеми теории и пути совершенствования. — X., 1998. - 268 с.

57. Філософський словник / За ред. М.М. Розенталя і П.Ф. Юдіна. Пер. з рос. вид. – К., 1964. – 418 с.

58. Харитонова А О. /., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X., 2002. – 592 с.

59. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії). – О., 2004. – 328 с.

60. Шаповал В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). — К., 1996. — 60 с.

61. Шльоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева. — К., 2003. — 464 с.

 

Нормативна

1. Council of Europe. Recommendation No. R (2000) 6 on the status of public officials in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://wcd.coe.int/...=531085&SecMode=1&DocId=330030&Usage=2

2. Council of Europe. Recommendation No. R (91) 1 on administrative sanctions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int

3. Council of Europe. Recommendation No. R (91) 10 on the communication to third parties of personal data held by public bodies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int

4. Council of Europe. Recommendation No. R (93) 7 on privatization of public undertakings and activities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int

5. Council of Europe. Recommendation Rec(2000)10 on codes of conduct for public officials [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int

6. Recommendation No. R (97) 7 of the Committee of Ministers to member States on Local Public Services and the Rights of their Users [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int

7. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України № 2222 - ІV від 8 грудня 2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. - 159 с.

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., ратифікована Законом України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” № 475/97-ВР від 17 липня 1997р., // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. – Ст. 263.

9. Кодекс адміністративного судочинства України : прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 р. № 2747-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР № 8074-10 від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – 18 грудня 1984 р. - № 51. – с. 1122.

11. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203- VI від 6 вересня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 32. – Ст. 409.

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України № 755-V від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263.

13. Про державну службу: Закон України № 3723-ХІІ від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 52. - Ст.490.

14. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України № 1629-IV від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

15. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810/98 від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 21. – Ст. 32.

16. Про звернення громадян: Закон України № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 47. - Ст.256.

17. Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 2591 від 7 жовтня 2010 р. // Урядовий кур᾽єр. – 2010. - № 192 – 15 жовтня 2010 р. – с. 9-12.

18. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Постанова Кабінету Міністрів України № 1496 від 16 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1735.

19. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N 24. - Ст.170.

20. Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-XIV від 9 квітня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20. –Ст. 190.

21. Про об’єднання громадян: Закон України № 2460-ХІІ від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст.504.

22. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1085/2010 від від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 94. – Ст. 3334.

23. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України № 2493-ІІІ від 07 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 33. - Ст. 175.

24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 245 від 7 липня 2010 р. // <www.rada.gov.ua>

25. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

 

Питання на залік

1. Комплексна адміністративно-правова реформа в Україні, характеристика основних етапів адміністративно-правової реформи.

2. Проблеми становлення публічної адміністрації в Україні.

3. Характеристика реформ центрального рівня публічної адміністрації в європейських країнах, їх значення для реформ в Україні.

4. Співвідношення змісту понять «публічна адміністрація», «державне управління», «належне урядування».

5. Характеристика ключових показників діяльності публічної адміністрації.

6. Системний підхід та його значення для дослідження інституційних засад публічної адміністрації.

7. Структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний та інші методи у дослідженні організаційних засад публічної адміністрації.

8. Поняття, зміст та правове регулювання проведення адміністративно-правової реформи в Україні.

9. Європейський досвід реформування центрального рівня публічної адміністрації (на прикладі однієї країни розкрити систему органів публічної адміністрації та основні реформи на центральному рівні).

10. Визначити зміст поняття «публічна адміністрація», його співвідношення з поняттям «державного управління» у широкому та вузькому розумінні.

11. Визначити зміст поняття належного урядування, навести його ключові показники (індекси), пояснити значення для правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації.

12. Методологія досліджень інституційних засад публічної адміністрації..

13. Поняття системи органів публічної адміністрації та її системних зв’язків.

14. Характеристика елементів системи органів виконавчої влади в Україні, управлінських зв’язків та їх правового регулювання за законодавством України.

15. Інституційні принципи публічної адміністрації: принцип децентралізації, принцип централізації, принцип деконцентрації, принцип де локалізації, принцип агенцифікації та ін.

16. Загальна характеристика змісту основних статусних компетенційних актів законодавства в Україні та європейських країнах, що визначають основоположні засади організації публічної адміністрації.

17. Координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки в системі органів виконавчої влади.

18. Поняття системи органів публічної адміністрації, системи органів виконавчої влади.

19. Характеристика основних елементів системи органів публічної адміністрації центрального рівня.

20. Характеристика основних елементів системи органів публічної адміністрації на місцевому рівні.

21. Актуальні проблеми реформування системи органів виконавчої влади в Україні з урахуванням європейських принципів і стандартів.

22. Управлінські відносини між органами виконавчої влади.

23. Конституційно-правові засади організації виконавчої влади в Україні. Європейський досвід інституціоналізації організації виконавчої влади.

24. Правовий статус Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади в Україні, характеристика перерозподілу функцій на центральному рівні.

25. Правовий статус місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та актів, що ними приймаються відповідно до статусних актів законодавства.

26. Акти публічної адміністрації та правове регулювання їх прийняття в розрізі ключових європейських адміністративних традицій.

27. Проблеми делегування повноважень, фінансового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації локального рівня.

28. Актуальні проблеми трансформації функцій органів виконавчої влади на центральному рівні.

29. Система органів виконавчої влади в Україні та характеристика оптимізації системи ЦОВВ.

30. Навести приклад та характеристику функції КМУ, міністерства, ЦОВВ зі спеціальним статусом, їх співвідношення з функціями ОВВ локального рівня.

31. Інституційні принципи публічної адміністрації: класифікація та визначення ключових принципів.

32. Взаємозв’язок функцій, компетенції, повноважень ОВВ центрального рівня, вимоги щодо правового закріплення функцій, компетенції, повноважень органів публічної адміністрації, у т.ч. у взаємостосунках з приватними особами.

33. Актуальні проблеми проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та формування регіонів, регіонального самоврядування.

34. Характеристика вимог актів європейських регіональних організацій про наближення надання публічних, у т.ч. адміністративних, послуг до споживачів.

35. Організаційно-правові, матеріально-технічні та інші проблеми надання адміністративних послуг в Україні на центральному та місцевому рівнях.

36. Класифікація адміністративних послуг, їх місце та значення, критерії платності та безоплатності з урахуванням європейського досвіду.

37. Запровадження центрів з надання адміністративних послуг, багатофункціональних центрів з надання публічних послуг, проблеми надання адміністративних послуг в електронній формі.

38. Реєстри державних функцій, посад, адміністративних послуг та проблеми їх використання, захисту персональних даних.

39. Перелік адміністративно-територіальних одиниць в Україні, актуальні проблеми формування регіонів.

40. Поняття та класифікація публічних послуг.

41. Поняття та класифікація адміністративних послуг.

42. Характеристика діяльності центрів з надання адміністративних послуг в Україні та в європейських країнах.

43. Проблеми забезпечення захисту персональних даних, що містяться в реєстрах органів публічної адміністрації.

44. Характеристика ключових форм діяльності органів публічної адміністрації, їх взаємозв’язок з функціями та завданнями органів публічної адміністрації.

45. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації в Україні та європейських країнах, проблеми врегулювання на рівні закону зовнішньої діяльності органів публічної адміністрації.

46. Класифікація адміністративних проваджень.

47. Характеристика основних безспірних адміністративних проваджень.

48. Характеристика спірних адміністративних проваджень.

49. Інститут публічної служби.

50. Державна служба в Україні. Проблеми становлення публічно-правового інституту.

51. Публічна служба в європейських країнах.

52. Політичні та адміністративні посади.

53. Ранги, класи в публічній службі.

54. Дисциплінарна відповідальність державних службовців та інші види юридичної відповідальності.

55. Відшкодування шкоди, заподіяної посадовою особою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

56. Поняття державної служби та основні види служби в державі за законодавством країн Європейського Союзу.

57. Характеристика вітчизняного інституту державної служби, класифікація посад державної служби, її відповідність сучасному європейському досвіду.

58. Політичні посади, специфіка правового регулювання та відповідальності за посадою.

59. Патронатні посади, змінюваність на посаді, гарантії службовців у разі зміни керівника органу.

60. Пропозиції з удосконалення вітчизняного досвіду правового регулювання державної служби з урахуванням європейського досвіду правового регулювання означеного інституту.

61. Інститут адміністративної відповідальності в Україні та провідних європейських країнах.

62. Поняття політичної відповідальності. Підстави розмежування адміністративної та інших видів юридичної відповідальності.

63. Загальні засади притягнення до адміністративної відповідальності та юрисдикція національних судів щодо розгляду різних категорій спорів.

64. Кодифікація адміністративних правопорушень. Кодифікація адміністративних деліктів.

65. Кодекси етики державної служби та особливості притягнення до різних видів юридичної відповідальності державних службовців.

66. Характеристика особливостей розгляду окремих категорій спорів адміністративними судами у порівняльно-правовому аспекті:

67. Розгляд публічно-правових спорів, пов’язаних з проходженням публічної служби адміністративними судами: порівняння світових підходів та пропозиції для удосконалення вітчизняного правового регулювання.

68. Стадії укладання адміністративних договорів та їх віднесення до юрисдикції адміністративних та загальних (цивільних) судів в залежності від наслідків, що виникають в приватно- або публічно-правовій сфері.

69. Вітчизняна модель розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних з проведенням виборів, референдумів тощо.

70. Загальна характеристика та особливості судового розгляду спорів, що випливають з податкових, банківських, соціальних та деяких інших видів правовідносин, що віднесені законом до компетенції адміністративних судів.


[1] Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.