Здавалка
Главная | Обратная связь

Модульна контрольні робота № 2. (2 год.) 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Назва лекції Кількість годин
лекції семінари С/Р
Змістовий модуль 1 «Інституційні засади організації публічної адміністрації та український досвід формування системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування»
Тема 1Адміністративна реформа в Україні та реформування апарату державного управління: структурно-функціональний аспект
Тема 2.Система органів виконавчої влади в Україні та характеристика основних внутрішньосистемних зв’язків
Тема 3.Правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерств та посади міністра, заступника міністра/керівника апарату міністерства та їх адміністративних актів. Правовий статус місцевих державних адміністрацій, проблеми розмежування повноважень з органами місцевого самоврядування
Тема 4.Регіоналізація та локалізація надання публічних послуг населенню. Функціонування центрів з надання адміністративних послуг. Модульна контрольна робота № 1.
5 Модульна контрольна робота 1     0,5
Змістовий модуль 2 «Правові форми діяльності органів публічної адміністрації, підстави та межі юридичної відповідальності органів публічної адміністрації та державних службовців за шкоду, заподіяну інтересам громадян в публічно-правовій сфері. Судовий перегляд адміністративних актів».
Тема 5. Загальна характеристика правових форм діяльності публічної адміністрації, класифікація адміністративних проваджень
Тема 6.Актуальні питання становлення інституту державної служби
Тема 7.Адміністративна відповідальність в публічно-правовій сфері, проблеми розмежування з суміжними видами юридичної відповідальності
Тема 8.Судовий перегляд актів публічної адміністрації. Аналіз судової практики адміністративних судів України та Європейського суду з прав людини в розрізі ключових категорій спорів, підсудних адміністративним судам
  Підсумкова модульна контрольна робота    
  ВСЬОГО

Загальний обсяг 72год, в тому числі:

Лекцій17 год.

Семінари17 год.

Самостійна робота– 36год.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Інституційні засади організації публічної адміністрації та український досвід формування системи органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування»

Тема 1.АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. – ( 8 год.)

 

Лекція 1.АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

Практичне заняття (Семінар) 1. – 2 год.

1. Комплексна адміністративно-правова реформа в Україні, характеристика основних етапів адміністративно-правової реформи.

2. Проблеми становлення публічної адміністрації в Україні.

3. Характеристика реформ центрального рівня публічної адміністрації в європейських країнах, їх значення для реформ в Україні.

4. Співвідношення змісту понять «публічна адміністрація», «державне управління», «належне урядування».

5. Характеристика ключових показників діяльності публічної адміністрації.

6. Системний підхід та його значення для дослідження інституційних засад публічної адміністрації.

7. Структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний та інші методи у дослідженні організаційних засад публічної адміністрації.

Завдання для самостійної роботи: ( 4 год.)

1. Проаналізувати основні етапи адміністративно-правової реформи в Україні, їх значення для становлення публічної адміністрації в Україні з урахуванням європейського досвіду.

2. Порівняти основні етапи адміністративно-правових реформ, проведених в європейських країнах з інституційними реформами в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття, зміст та правове регулювання проведення адміністративно-правової реформи в Україні.

2. Сучасні проблеми становлення публічної адміністрації в Україні.

3. Європейський досвід реформування центрального рівня публічної адміністрації (на прикладі однієї країни розкрити систему органів публічної адміністрації та основні реформи на центральному рівні).

4. Визначити зміст поняття «публічна адміністрація», його співвідношення з поняттям «державного управління» у широкому та вузькому розумінні.

5. Визначити зміст поняття належного урядування, навести його ключові показники (індекси), пояснити значення для правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації.

6. Методологія досліджень інституційних засад публічної адміністрації. Системний підхід, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний, статистичний та інші методи у дослідженні організаційних засад публічної адміністрації.

Рекомендована література:

1. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

2. Галлиган Д., Полянський В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основне современные концепции./ Д.Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. Старилов- М., 2002. – 410 с.

3. Авер’янов В. Б. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини / В. Б. Авер’янов // Українське право. – 2005. – № 1. – С. 185–200.

4. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

6. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Пер. з фр. В. Ховхун. – К.: “Основи”, 1996. – С. 232.

7. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – К., 2009. -20 с.

8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 2591- VI від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 50. – Ст. 693.

9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1085/2010 від від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 94. – Ст. 3334.

Тема 2.СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. – ( 8 год.)

 

Лекція 2.СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

Практичне заняття (Семінар) 2. – 2 год.

1. Поняття системи органів публічної адміністрації та її системних зв’язків.

2. Характеристика елементів системи органів виконавчої влади в Україні, управлінських зв’язків та їх правового регулювання за законодавством України.

3. Інституційні принципи публічної адміністрації: принцип децентралізації, принцип централізації, принцип деконцентрації, принцип де локалізації, принцип агенцифікації та ін.

4. Загальна характеристика змісту основних статусних компетенційних актів законодавства в Україні та європейських країнах, що визначають основоположні засади організації публічної адміністрації.

5. Координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки в системі органів виконавчої влади.

Завдання для самостійної роботи: ( 4 год.)

1. Підготувати доповідь за результатами узагальнення правового регулювання інституційних засад публічної адміністрації в європейських країнах, порівняння з сучасним підходом до нормативного закріплення основоположних засад організації системи органів виконавчої влади в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття системи органів публічної адміністрації, системи органів виконавчої влади.

2. Характеристика основних елементів системи органів публічної адміністрації центрального рівня.

3. Характеристика основних елементів системи органів публічної адміністрації на місцевому рівні.

4. Актуальні проблеми реформування системи органів виконавчої влади в Україні з урахуванням європейських принципів і стандартів.

5. Управлінські відносини між органами виконавчої влади.

Рекомендована література:

1. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 1. Загальна частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2007. – 592 с.

2. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

3. Авер’янов В. Б. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини / В. Б. Авер’янов // Українське право. – 2005. – № 1. – С. 185–200.

4. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

6. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Пер. з фр. В. Ховхун. – К.: “Основи”, 1996. – С. 232.

7. Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 2591- VI від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 50. – Ст. 693.

8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

Тема 3.ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ МІНІСТРА, ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА, КЕРІВНИКА АПАРАТУ МІНІСТЕРСТВА ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.(8 год)

Лекція 3.ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ МІНІСТРА, ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА, КЕРІВНИКА АПАРАТУ МІНІСТЕРСТВА ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Практичне заняття (Семінар) 3. – 2 год.

1. Конституційно-правові засади організації виконавчої влади в Україні. Європейський досвід інституціоналізації організації виконавчої влади.

2. Правовий статус Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади в Україні, характеристика перерозподілу функцій на центральному рівні.

3. Правовий статус місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та актів, що ними приймаються відповідно до статусних актів законодавства.

4. Акти публічної адміністрації та правове регулювання їх прийняття в розрізі ключових європейських адміністративних традицій.

5. Проблеми делегування повноважень, фінансового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації локального рівня.

6. Актуальні проблеми трансформації функцій органів виконавчої влади на центральному рівні.

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Визначити зміст та спрямованість адміністративно-правової реформи в Україні, зокрема, в інституційному напрямі, порівняти з основними кроками сучасних інституційних реформ в країнах-членах ЄС.

2. Навести класифікації актів публічної адміністрації та основи правового регулювання їх прийняття, перегляду в країнах-членах ЄС.

3. Вивчити досвід функціональної децентралізації, деволюції повноважень органів публічної адміністрації, визначити можливі шляхи врахування означених інституційних засад в реформах організації виконавчої влади в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Система органів виконавчої влади в Україні та характеристика оптимізації системи ЦОВВ.

2. Навести приклад та характеристику функції КМУ, міністерства, ЦОВВ зі спеціальним статусом, їх співвідношення з функціями ОВВ локального рівня.

3. Інституційні принципи публічної адміністрації: класифікація та визначення ключових принципів.

4. Взаємозв’язок функцій, компетенції, повноважень ОВВ центрального рівня, вимоги щодо правового закріплення функцій, компетенції, повноважень органів публічної адміністрації, у т.ч. у взаємостосунках з приватними особами.

Рекомендована література:

1. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

3. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1085/2010 від від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 94. – Ст. 3334.

4. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

5. Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 2591- VI від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 50. – Ст. 693.

6. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203- VI від 6 вересня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 32. – Ст. 409.

Тема 4.регіоналізація та локалізація надання публічних послуг населенню. Функціонування центрів з надання адміністративних послуг.(8 год.)

 

Лекція 4.РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАІВ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ.

Практичне заняття (Семінар) 4. – 2 год.

1. Актуальні проблеми проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та формування регіонів, регіонального самоврядування.

2. Характеристика вимог актів європейських регіональних організацій про наближення надання публічних, у т.ч. адміністративних, послуг до споживачів.

3. Організаційно-правові, матеріально-технічні та інші проблеми надання адміністративних послуг в Україні на центральному та місцевому рівнях.

4. Класифікація адміністративних послуг, їх місце та значення, критерії платності та безоплатності з урахуванням європейського досвіду.

5. Запровадження центрів з надання адміністративних послуг, багатофункціональних центрів з надання публічних послуг, проблеми надання адміністративних послуг в електронній формі.

6. Реєстри державних функцій, посад, адміністративних послуг та проблеми їх використання, захисту персональних даних.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Характеристика адміністративно-правового статусу адміністративно-територіальних одиниць в унітарній державі.

2. Актуальні проблеми запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Перелік адміністративно-територіальних одиниць в Україні, актуальні проблеми формування регіонів.

2. Поняття та класифікація публічних послуг.

3. Поняття та класифікація адміністративних послуг.

4. Характеристика діяльності центрів з надання адміністративних послуг в Україні та в європейських країнах.

5. Проблеми забезпечення захисту персональних даних, що містяться в реєстрах органів публічної адміністрації.

Рекомендована література:

1. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

2. Харитонова А О., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X., 2002. – 592 с.

3. Шаповал В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). — К., 1996. — 60 с.

4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер”янова. – К., Наукова думка, 2007. - 586 с.

5. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 398 с.

6. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Аверʼянов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

7. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред.В. Б. Авер'янова. - К., 1999. — 266 с.

8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

9. Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 2591- VI від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 50. – Ст. 693.

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – Ст. 243.

11. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203- VI від 6 вересня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 32. – Ст. 409.

Модульна контрольна робота № 1 – (0,5 год.)

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Правові форми діяльності органів публічної адміністрації, підстави та межі юридичної відповідальності органів публічної адміністрації та державних службовців за шкоду, заподіяну інтересам громадян в публічно-правовій сфері. Судовий перегляд адміністративних актів.

Тема 5.загальна характеристика правових форм діяльності публічної адміністрації, класифікація адміністративних проваджень.(9 год.)

 

Лекція 5.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ.

Практичне заняття (Семінар) 5. – 2 год.

1. Характеристика ключових форм діяльності органів публічної адміністрації, їх взаємозв’язок з функціями та завданнями органів публічної адміністрації.

2. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації в Україні та європейських країнах, проблеми врегулювання на рівні закону зовнішньої діяльності органів публічної адміністрації.

3. Класифікація адміністративних проваджень.

4. Характеристика основних безспірних адміністративних проваджень.

5. Характеристика спірних адміністративних проваджень.

 

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)

1. Порівняння ключових форм діяльності органів виконавчої влади в Україні та в європейських країнах.

2. Проблеми класифікації адміністративних проваджень в Україні.

3. Наднаціональний аспект правового регулювання адміністративних проваджень.

4.Проблеми судового контролю за діяльністю публічної адміністрації.

 

Рекомендована література:

1. Авер’янов В.Б. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини. – Українське право. – 2005. – С.185-200.

2. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 1. Загальна частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2007. – 592 с.

3. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288

6. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер”янова. – К., Наукова думка, 2007. - 586 с.

7. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – К., 2009. -20 с.

Тема 6.актуальні питання становлення інституту державної служби. – (8 год.)

 

Лекція 6.АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВОЇ СЛУЖБИ.

1. Інститут публічної служби.

2. Державна служба в Україні. Проблеми становлення публічно-правового інституту.

3. Публічна служба в європейських країнах.

4. Політичні та адміністративні посади.

5. Ранги, класи в публічній службі.

6. Дисциплінарна відповідальність державних службовців та інші види юридичної відповідальності.

7. Відшкодування шкоди, заподіяної посадовою особою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

1. Відмінність державної служби від публічної служби.

2. Різні види служб, що відносяться до публічної служби в європейських країнах.

Вирішити ситуаційні завдання:

1. Порівняти правовий статус міністра та державного службовця, визначити вид посади, обсяг компетенції, види юридичної відповідальності.

2. Якби лікарі та вчителі відносилися за українським законодавством до державних службовців, яким би, на Ваш погляд, був їх правовий статус та матеріальне забезпечення (залучити досвід Французької республіки).

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття державної служби та основні види служби в державі за законодавством країн Європейського Союзу.

2. Характеристика вітчизняного інституту державної служби, класифікація посад державної служби, її відповідність сучасному європейському досвіду.

3. Політичні посади, специфіка правового регулювання та відповідальності за посадою.

4. Патронатні посади, змінюваність на посаді, гарантії службовців у разі зміни керівника органу.

5. Пропозиції з удосконалення вітчизняного досвіду правового регулювання державної служби з урахуванням європейського досвіду правового регулювання означеного інституту.

Рекомендована література:

1. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 2. Особлива частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

2. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

3. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 398 с.

4. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Аверʼянов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Аверʼянова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

6. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Пер. з фр. В. Ховхун. – К.: “Основи”, 1996. – С. 232.

 

Тема 7.АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ, ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ З СУМІЖНИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. – (9 год.)

 

Лекція 7.АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ, ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ З СУМІЖНИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

1. Інститут адміністративної відповідальності в Україні та провідних європейських країнах.

2. Поняття політичної відповідальності. Підстави розмежування адміністративної та інших видів юридичної відповідальності.

3. Загальні засади притягнення до адміністративної відповідальності та юрисдикція національних судів щодо розгляду різних категорій спорів.

4. Кодифікація адміністративних правопорушень. Кодифікація адміністративних деліктів.

5. Кодекси етики державної служби та особливості притягнення до різних видів юридичної відповідальності державних службовців.

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)

1. Адміністративні правопорушення та адміністративні делікти: ознаки розмежування.

2. Європейський досвід кодифікації адміністративних деліктів та пропозиції для України.

3. Порівняльно-правова характеристика загальних засад накладення адміністративних стягнень.

4. Порівняти адміністративні стягнення, що застосовуються за вчинення адміністративних деліктів/правопорушень в європейських країнах та адміністративних правопорушень за Кодексом України про адміністративні правопорушення. Обґрунтувати відповідь посиланням на акти законодавства країн-членів Європейського Союзу.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття адміністративної відповідальності.

2. Адміністративні відповідальність як відповідальність органів публічної адміністрації, кардинальні відмінності від сучасного вітчизняного розуміння змісту цього інституту адміністративного права.

3. Політична та адміністративна відповідальність:підстави розмежування.

4. Кодифікація адміністративних деліктів, правопорушень в країнах-членах Європейського Союзу, проникнення цього досвіду в національну доктрину.

5. Які стягнення застосовуються в країнах-членах Європейського Союзу за порушення правил дорожнього руху. Порівняйте характер адміністративних стягнень, основу обрахування застосовуваного стягнення (дохід, визначена ставка, інші).

Рекомендована література:

1. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Аверʼянов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В.Б. Аверʼянова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 c.

3. Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. — К., 2001. — 220 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. У двох томах. – Том 1. Загальна частина./ Ред .колегія: Авер'янов В.Б. (голова). – К., видавництво „Юридична думка”, 2007. – 592 с.

5. Харитонова А О., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X., 2002. – 592 с.

6. Шльоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева. — К., 2003. — 464 с.

7. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер”янова. – К., Наукова думка, 2007. - 586 с.

8. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – К., 2009. -20 с.

9. Michel Fromont. Droit administratif des Etats européens. – Paris : Presses universitaires de France, 2006. – 362 p.

 

 

Тема 8.СУДОВИЙ ПЕРЕГЛЯД АКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В РОЗРІЗІ КЛЮЧОВИХ КАТЕГОРІЙ СПОРІВ, ПІДСУДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДАМ. – (11 год.)

 

Лекція 1.СУДОВИЙ ПЕРЕГЛЯД АКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В РОЗРІЗІ КЛЮЧОВИХ КАТЕГОРІЙ СПОРІВ, ПІДСУДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДАМ.

Практичне заняття (Семінар) 8. – 2 год.

1. Характеристика особливостей розгляду окремих категорій спорів адміністративними судами у порівняльно-правовому аспекті:

2. Розгляд публічно-правових спорів, пов’язаних з проходженням публічної служби адміністративними судами: порівняння світових підходів та пропозиції для удосконалення вітчизняного правового регулювання.

3. Стадії укладання адміністративних договорів та їх віднесення до юрисдикції адміністративних та загальних (цивільних) судів в залежності від наслідків, що виникають в приватно- або публічно-правовій сфері.

4. Вітчизняна модель розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних з проведенням виборів, референдумів тощо. Ознайомлення з підходами провідних європейських країн до розгляду означеної категорії спорів.

5. Загальна характеристика та особливості судового розгляду спорів, що випливають з податкових, банківських, соціальних та деяких інших видів правовідносин, що віднесені законом до компетенції адміністративних судів.

 

Завдання для самостійної роботи: (6 год.)

Підготувати виступи за пропонованими питаннями.

Контрольні запитання та завдання

1. Розгляд публічно-правових спорів, пов’язаних з проходженням публічної служби адміністративними судами: порівняння світових підходів та пропозиції для удосконалення вітчизняного правового регулювання.

2. Стадії укладання адміністративних договорів та їх віднесення до юрисдикції адміністративних та загальних (цивільних) судів в залежності від наслідків, що виникають в приватно- або публічно-правовій сфері.

 

Рекомендована література:

1. Административное право зарубежных стран: Учебник. – Под ред. Н.Козырина, М.А.Штатиной. – М., 2003. – 464

2. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді/ За заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 608 с.

3. Георгієвський Ю.В. Адміністративна юстиція. Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук зі спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процесі; фінансове право; інформаційне право. – Харків, 2004. – 19 с.

 

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.