Здавалка
Главная | Обратная связь

Узагальнюючий алгоритм сплати авансових внесків з податку на прибуток у 2015 роціПлатники податку на прибуток
У яких доходи за 2014 рік не перевищують 10 млн.грн. та неприбуткові організації Зареєстровані протягом 2015року (новостворені)
Сплачують податок на прибуток лише на підставі річної податкової декларації за 2015 рік. За періоди з березня 2015 року не сплачують авансових внесків. Не подають податкові декларації протягом 2015 року (за календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців).
У яких доходи за 2014 рік перевищують 10 млн.грн.
За підсумками 2014 року і першого кварталу 2015 року отримують прибуток (збиток). За підсумками 2014 року не отримали прибутку або отримали збиток, а за підсумками першого кварталу 2015 року отримують прибуток
Щомісяця за періоди з березня 2015 року по січень 2016 року сплачують авансові внески з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку за 2014 рік, подають річну податкову декларацію за 2014 рік без подання декларацій протягом 2015 року (за календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців). Мають подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали2015 року та за звітний 2015 рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

 

Строк подання декларації з податку на прибуток починаючи з декларації за 2015 рік – до 1 червня наступногоза звітним року.

У 2015 році платникам податку на прибуток податкові декларації за звітний 2014 рік слід подавати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме не пізніше 02 березня 2015 року.

Якщо платник податку на прибуток подавав податкові декларації з податку на прибуток за І квартал, півріччя, 9 місяців 2014 року, то річну податкову декларацію слід подати протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме не пізніше 9 лютого 2015 року.

 

ДОВІДКОВО:

Таблиця 2

Таблиця податкових різниць

Збільшує фінрезультат до оподаткування (+) Зменшує фінрезультат до оподаткування (-)
Податкові збитки минулих років (пп. 140.4.2 ПК)
  Від'ємне значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. XX ПК)*
Операції з основними засобами |(далі - 03) і нематеріальними активами (далі - НА) (п. 138.1,138.2 ПК)
Сума амортизації 03 і НА, нарахованої в бухобліку Сума амортизації 03 і НА, розрахованої за правилами п. 138.3 ПК
Сума уцінки та втрат від зменшення корисності 03 і НА, уключених до витрат звітного періоду за правилами бухобліку Сума дооцінки та вигід від відновлення корисності 03 або НА в межах уцінки і втрат від зменшення корисності таких об'єктів, раніше включених до витрат звітного періоду за правилами бухобліку
Сума залишкової вартості окремих об'єктів 03 і НА, визначеної за правилами бухобліку, у разі ліквідації чи продажу таких об'єктів Сума залишкової вартості окремих об'єктів 03 і НА, визначеної за правилами ПК, у разі ліквідації чи продажу таких об'єктів
Уцінка інвестиційної нерухомості та біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю (пп. 141.2.1 ПЮ
Сума уцінки, відображена у складі фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів  
* Різниця враховується усіма платниками податку, незалежно від об’єму їх річного доходу
Резерв сумнівних боргів і списання дебіторської заборгованості (п. 139.2 ПК)
Витрати на формування резерву сумнівних боргів, визнані у звітному періоді за правилами бухобліку Сума коригування (зменшення) раніше сформованого резерву, на суму якого в період його формування збільшився фінрезультат до оподаткування
Витрати від списання дебіторської заборгованості, яка не підпадає під податкове визначення безнадійної заборгованості з пп. 14.1.11 ПК. понад суму сформованого резерву  
Забезпечення на оплату відпусток працівників та інші виплати, пов'язані з оплатою праці (п. 24 підрозд. 4 оозд. XX ПК)
  Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які після 1 січня 2015 року відшкодовуються за рахунок резервів, сформованих у бухобліку до цієї дати, якщо такі витрати не було включено до складу витрат у податковому обліку*
Резерви банків і небанківських фінансових установ (п. 139.3. п. 21 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Сума перевищення резерву, сформованого у зв'язку зі знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами МСФЗ, над лімітом, який визначається як менша з двох величин: - 20 % сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінзвітності за звітний період. При цьому на період з 1 січня по 31 грудня 2015 року застосовується ставка ЗО % сукупної балансової вартості активів, а на період з 1 січня по 31 грудня 2016 року - 25 %; - величина кредитного ризику щодо активів, визначена на кінець звітного (податкового) періоду згідно з вимогами органу, який регулює діяльність банків (небанківських фінустанов), якщо такі вимоги встановлено. Якщо перевищення резерву виникло в попередніх звітних періодах, то коригування фінрезультату не проводиться Сума списання в попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак безнадійної заборгованості в розумінні пп. 14.1.11 ПК
Сума зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінрезультат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом
Сума доходів (зменшення витрат) від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінрезультат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом
Сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не підпадає під податкове визначення безнадійної заборгованості (пп. 14.1.11 ПК), окрім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінрезультат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом Сума списання (відшкодування) активу, який підпадає під податкове визначення безнадійної заборгованості (пп. 14.1.11 ПК), у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінрезультат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом
1/3 додатної різниці між сумою резерву, розрахованою на кінець 2014 року, і сумою резерву на 1 січня 2015 року, розрахованою згідно з п. 21 підрозд. 4 розд. XX ПК, - протягом трьох років, щорічно 1/3 від'ємної різниці між сумою резерву, розрахованою на кінець 2014 року, і сумою резерву на 1 січня 2015 року, розрахованою згідно з п. 21 підрозд.4 розд. XX ПК, - протягом трьох років, щорічно
* Різниця враховується усіма платниками податку, незалежно від об’єму їх річного доходу
Інші резерви та забезпечення для відшкодування майбутніх витрат (окрім резервів і забезпечень, перелічених вище) (п. 139.1 ПК)
Витрати на формування резервів і забезпечення для відшкодування майбутніх витрат, визнані у звітному періоді за правилами бухобліку Витрати, що відшкодовуються за рахунок резервів і забезпечень, сформованих для відшкодування майбутніх витрат
Сума коригування (зменшення) раніше
  сформованих резервів і забезпечень, на суму яких у період їх формування збільшився фінрезультат до оподаткування
Операції з довгостроковими інвестиціями, нарахування і виплата дивідендів (пп. 140.4.1. 140.5.3 ПК)
Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та сумісні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або за методом пропорційної консолідації Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток
Сума дивідендів, що виплачуються підприємству іншими платниками податку на прибуток
Операції з інструментами власного капіталу (пп. 140.4.3,140.5.8 ПК)
Суми процентів і дооцінки, які враховано у фінрезультаті до оподаткування в поточному податковому звітному періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання згідно з нормами бухобліку Сума уцінки, яка врахована у фінрезультаті до оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання згідно з нормами бухобліку
Операції з неприбутковими організаціями (пп. 140.5.4, 140.5.9 ПК)*
Сума в розмірі ЗО % вартості товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт, послуг, придбаних у неприбуткових установ та організацій, крім бюджетних установ. Коригування не здійснюється, якщо витрати підтверджуються платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, передбаченої ст. 39, але без подання звіту  
Сума коштів або вартість товарів (робіт, послуг), перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку минулого звітного року.  
Контрольовані операції (пп. 140.5.1, 140.5.2 ПК)
Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною  
Сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) '
* Під неприбутковими організаціями розуміються бюджетні установи та громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації та пенсійні фонди (пп. 1 і 2 пп. 133.1.1 ПК)
Операції з борговими зобов'язаннями з пов'язаними особами - нерезидентами (п. 140.1-140.3, п. 20 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Сума перевищення нарахованих у бухобліку процентів за борговими зобов'язаннями над 50 % суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і нарахованої амортизації за даними фінзвітності звітного періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів* Проценти, що перевищують суму обмеження, установленого п. 140.2 ПК, і в минулих звітних періодах збільшили фінансовий результат до оподаткування, у сумі, зменшеній щорічно на 5 % до повного її погашення з урахуванням згаданих обмежень*
  Проценти, нараховані до 1 січня 2015 року, але не включені до складу витрат згідно з п. 141.1. 141.2 ПК V стаоій оелашії. з урахуванням обмежень, установлених п. 140.3 ПК**
Роялті, нараховані на користь нерезидента*** (пп. 140.5.5-140.5.7 ПК)
Витрати з нарахування роялті, що перевищують суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінзвітності за минулий звітний рік  
Витрати з нарахування роялті в повному обсязі, якщо такі роялті нараховано на користь нерезидентів, перелічених у пп. 1-4 пп. 140.5.7 ПК  
І Роялті, нараховані на користь резидента*** (пп. 5 і 6 пп. 140.5.7 ПК)
Витрати з нарахування роялті в повному обсязі, якщо такий резидент: - не є платником податку на прибуток, за винятком фізосіб на загальній системі оподаткування; - звільнений від сплати податку на прибуток або сплачує такий податок за ставкою іншою, ніж 18 %  
Придбання товарів, робіт, послугу нерезидентів*** (пп. 140.5.4 ПК)
Сума в розмірі ЗО % вартості товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт, послуг, придбаних у нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПК  
Операції із цінними паперами (далі - ЦП) (п. 141.2 ПК)
Збиток від продажу (іншого відчуження) ЦП, відображений у складі фінрезультату до оподаткування звітного періоду за правилами бухобліку**** Прибуток від продажу (іншого відчуження) ЦП, відображений у складі фінрезультату до оподаткування звітного періоду за правилами бухобліку****
* Коригування здійснюються, тільки якщо боргові зобов’язання перед нерезидентами перевищують власний капітал більше ніж у 3,5 раз, а для фінансових установ і компаній, які займаються виключно лізинговою діяльністю, - більше ніж у 10 разів. ** Із п. 20 підоозд. 4 созд. XX ПК не ясно, усі платники податків можуть застосовувати це кооигування чи лише платники з річним доходом понад 20 млн грн. *** Коригування не здійснюється, якщо: - операція є контрольованою і сума витрат відповідає рівню звичайних цін, що підтверджується звітом про контрольовані операції та відповідною документацією, які подаються до фіскального органу згідно зі ст. 39 ПК; - операція є неконтрольованою і сума витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до ст. 39 ПК, але без подання звіту. **** Правила не поширюються: - на операції платників податків із розміщення, викупу і подальшого продажу, конвертації ЦП власної емісії, а також векселедавців, заставників та інших осіб, які видали неемісійний ЦП під час його видачі та погашення; - операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з ЦП, які за правилами бухобліку визнаються кредитними; - операції з деривативами.
Загальний додатний фінрезультат від продажу (іншого відчуження) ЦП за підсумками звітного періоду (прибуток звітного періоду від операцій із ЦП за вирахуванням збитків від таких операцій і збитків від операцій із ЦП минулих періодів)*  
Сума уцінки ЦП (крім державних ЦП чи облігацій місцевих позик), які оцінюються за справедливою вартістю, відображена у складі фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку, яка перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких ЦП  
Операції, за якими доходи та витрати визнавалися за касовим методом до 1 січня 2015 року (п. 18 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Кошти, що надійшли від погашення дебіторської заборгованості, яка числилася в обліку станом на 1 січня 2015 року Кошти, перераховані (видані) для погашення кредиторської заборгованості, яка числилася в обліку станом на 1 січня 2015 року**
Урегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості*** у продавця, розпочате до 1 січня 2015 року, - у разі невизнання заборгованості (її частини) судом або погашення покупцем (п. 17 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Сума заборгованості (її частини), віднесеної до 1 січня 2015 року в зменшення доходу згідно з пп. 159.1.1 ПК V старій оедакції Собівартість (її частина) товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, у сумі, віднесеній до 1 січня 2015 року в зменшення витрат згідно з п. 159.1.1 ПК у старій редакції
Урегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості*** в покупця, розпочате до 1 січня 2015 року, - (п. 17 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Сума заборгованості (її частина), визнана судом або на підставі виконавчого напису нотаріуса Сума погашеної заборгованості (її частини), віднесеної до 1 січня 2015 року в зменшення витрат згідно з пп. 159.1.2 ПК у старій редакції
Необоротні активи, пов'язані з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових і газових родовищ (п. 19 підрозд. 4 розд. XX ПК)
Сума амортизації, нарахована в бухобліку на необоротні активи, які залишилися не введеними в експлуатацію на 1 січня 2015 року і вартість яких у бухобліку збільшено на суму витрат, відображених у податковому обліку до 1 січня 2015 року згідно з пп. «з» пп. 138.8.5 ПК V старій редакції  
Сума визнаних витрат від зменшення корисності необоротних активів, які залишилися не введеними в експлуатацію на 1 січня 2015 року і вартість яких у бухобліку збільшено на суму витрат, відображених у податковому обліку до 1 січня 2015 року згідно з пп. «з» пп. 138.8.5 ПК у старій редакції  
* Правила не поширюються: - на операції платників податків із розміщення, викупу і подальшого продажу, конвертації ЦП власної емісії, а також векселедавців, заставників та інших осіб, які видали неемісійний ЦП під час його видачі та погашення; - операції РЕПО, операції з врахування векселів, інші операції з ЦП, які за правилами бухобліку визнаються кредитними; - операції з деривативами. ** Різниця враховується усіма платниками податку, незалежно від об’єму їх річного доходу. *** Не належить до заборгованості, визнаної безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом в установленому порядку, або списаної за умовами мирової угоди, складеної згідно із законодавством із питань банкрутства (пп. 1.3 п. 17 подразд. 4 разд. XX НЮ.
Сума витрат на розвідку/дорозвідку та облаштування нафтових і газових родовищ, які визнано в бухобліку витратами звітного періоду у зв'язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобування корисних копалин і відображено в податковому обліку до 1 січня 2015 року згідно з пп. «з» пп. 138.8.5 ПК у старій редакції  
Операціїу страховика (пп. 141.1.1,141.1.3,141.1.4 ПК)
' Нарахований податок на дохід за договорами страхування, визначений згідно з правилами пп. 141.1.2 ПК за ставкою 3 %
Витрати на формування страхових резервів (технічних або математичних) за правилами бухобліку Сума коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку раніше збільшився фінрезультат до оподаткування за правилами бухобліку
Сума коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, визначеної Держфінпослуг та узгодженої з ДФС І Витрати на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, визначеної Держфінпослуг та узгодженої з ДФС
Операції у страхувальника (ст. 123-ПК)
Сума страхових платежів, внесків, премій, сплачених за договорами довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування, страхування у сфері недержавного пенсійного забезпечення в разі розірвання таких договорів
Інші різниці*
Витрати на амортізацію вартості придбання/самостійного виготовлення, ремонту, а також реконструкції, модернізації або інших поліпшеннь невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 ПК) * Інші різниці почнуть виявлятися в міру застосування на практиці оновлених норм ПК і надання роз'яснень фахівців ДФС. Наприклад, у ПК нічого не сказано про збільшення фінрезультату до оподаткування на суми штрафних санкцій, сплачених платником податків. Адже в бухобліку це інші витрати періоду, без обмежень. Те саме стосується інших витрат платника податків, які не можна пов'язати з господарською діяльністю в розумінні пп. 14.1.36 ПК.

Рассмотрим, какие корректировки предусмотрены в НКУ.

Подпункт НКУ Корректировки,увеличивающие финрезультат до налогообложения (+) Подпункт НКУ Корректировки, уменьшающиефинрезультат до налогообложения (-)
138.1 Сумма амортизации по бухучету (проводки Д-т 23, 92, 93, 91 К-т 13) 138.2 Сумма амортизации по налоговому учету
Суммы уценки, убытков от обесценения ОС и НМА (Д-т 974 К-т 10, 12) Суммы дооценки и выгод от восстановления полезности (в пределах сумм, ранее отнесенных на уценку или уменьшение полезности) по ОС и НМА
Сумма остаточной стоимости отдельного объекта ОС по бухучету при его ликвидации или продаже (Д-т 972 К-т 10) Сумма остаточной стоимости отдельного объекта ОС по налоговому учету при его ликвидации или продаже
139.1.1 Резервы и обеспечения будущих расходов, рассчитанные по бухучету (Д-т 23,91, 92, 93 К-т 47). Например, резервы под гарантийные обязательства, под отягощающие контракты, под условные обязательства.   139.1.2 Выплаченные суммы, компенсированные за счет ранее начисленных обеспечений (Д-т 47 К-т 63)
Сумма корректировки (уменьшения) резерва и обеспечений для возмещения будущих расходов, выполненной в соответствии с правилами бухучета (Д-т 47 К-т 719)
П. 24 подраздела 4 раздела ХХ Затраты на оплату отпусков, возмещенные после 01.01.2015, за счет резервов, сформированных до 01.01.2015.
  Обратите внимание! Эта норма не распространяется на обеспечения отпусков и другие выплаты, связанные с оплатой труда. Т.е. обеспечения отпусков и другие выплаты, связанные с оплатой труда необходимо отделить в учете от других обеспечений, например, ввести балансовый счет 47/1 и, начиная с 2015 года вся сумма начисленных таких обеспечений будет учитываться для исчисления налогооблагаемой прибыли.
139.2.1 -Суммы на создание резерва сомнительных долгов (Д-т 944 К-т 38), -Суммы списанной безнадежной задолженности (Д-т 944 К-т 36, 37) 139.2.1. - Сумма корректировки (уменьшения) резерва, выполненной в соответствии с правилами бухучета (Д-т 38 К-т 719)
140.2 - сумма процентов по кредиту, полученному от связанного лица, сумма которого превышает в 3,5 раза собственный капитал плательщика налогов. Расчет проводится по формуле: Искомая сумма= % по бухучету – 50% (Финансовый результат (стр. 2290или 2295) + Финрасходы + Амортотчисления) П. 20 подраздела 4 раздела ХХ Не использованные на 01.01.2015 проценты учитываются в составе расходов с учетом ограничений п. 140.2 НКУ
140.5.1, 140.5.2 Случаи превышения обычной цены над договорной ценой (или наоборот) при осуществлении контролируемых операций 140.4.1 Сумма начисленных доходов от участия в капитале других плательщиков налогов и в виде дивидендов, подлежащих к получению
140.5.3 Сумма убытков от инвестиций в ассоциированные, дочерние предприятия, рассчитанных по методу участия в капитале 140.4.2 Сумма отрицательного значения объекта налогообложения с учетом правил, установленных п. 3 подраздела 4 раздела ХХ (в 2015 году включается 25% суммы убытков, сформированных на 01.01.2011 и суммы не компенсированных 75% этих убытков в 2011-2014 годах)
140.5.4* Сумма 30% стоимости товаров, в том числе необоротных активов, работ, услуг, полученных у: - неприбыльных организаций. - нерезидентов, зарегистрированных в странах, в которых налог на прибыль на 5 пунктов ниже, чем в Украине. 140.4.3 Сумма уценки инструментов собственного капитала, переклассифицированных в финансовые обязательства (акции конвертированные в облигации).
140.5.5* Сумма расходов на уплату роялти, превышающая (сумма доходов от роялти + 4% от чистого дохода реализации продукции (стр. 2000 формы 2) за предыдущий год)    
140.5.7 Полная сумма расходов на уплату роялти: -нерезидентам, зарегистрированным в странах, указанных в п. 39.2 НКУ, - нерезидентам небенефициарным получателям - нерезидентам по объектам права интеллектуальной собственности в отношении которых впервые возникли у резидента Украины -нерезидентам, которые не подлежат налогообложению в отношении роялти в государстве, резидентом которого он является; - лицам, уплачивающим налог в составе других налогов, кроме физических лиц, облагаемых по правилам раздела IV НКУ - юридическим лицам, освобожденным от налога или уплачивающим его по другой ставке.    
*) для пп. 140.5.4 пп. 140.5.5 пп. 140.5.7 Данные ограничения не применяются если: 1) операция является контролируемой и доказана обычность цены; 2) операция не является контролируемой, но обычность цены доказывается по процедурам предусмотренным ст. 39 НКУ.    
140.5.8 Сумма процентов и дооценки на инструменты собственного капитала, переклассифицированные в финансовые обязательства    
140.5.9 Сумма средств или товаров (работ, услуг) перечисленных (предоставленных) неприбыльным организациям, превышающая 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего года.    
141.2.1 -Отрицательный результат от продажи ЦБ, определенный по данным бухучета - сумма уценки ЦБ, инвестнедвижимости, биологических активов, определенная по бухучету, в сумме, которая превышает ранее проведенную дооценку 141.2.2 -положительный результат продажи ЦБ по бухучету
141.2.3, 141.2.4, 141.2.5 Учет финансового результата от операций с ЦБ учитывается отдельно от финансового результата от других видов деятельности. Как и раньше отрицательный результат уменьшает положительный результат от продажи или отчуждения ЦБ в последующих периодах. При этом сумма положительного общего финансового результата от отчуждения ЦБ увеличивает финансовый результат до налогообложения отчетного периода. Обратите внимание! 1) Требование об учете финансового результата по каждому виду ЦБ отсутствует, но учитывая правила бухгалтерского учета, определение финансового результата будет проводиться по каждой ЦБ отдельно. 2) Требование о привязке к ЦБ, обращающихся на фондовом рынке или нет, исключено. 3) Исключена норма о специальном акцизном налоге по операциям продажи или иному отчуждению ЦБ (исключена ст. 215-1).

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=153865
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.