Здавалка
Главная | Обратная связь

Короткi теоретичнi вiдомостiВентильний фотоелемент (фотоелемент iз запираючим шаром) становить основу люксметра – приладу для вимi­рю­ван­ня освiтленостi. Розглянемо принцип його дiї. Як вiдомо, у мiсцi контакту напiвпровiдникiв p- та n-типiв ви­ни­кає область p-n переходу завтовшки 0.1 мкм. Для цiєї областi характерними є мала концентрацiя носiїв заряду (вiльних електронiв і дiрок) та наявнiсть контактної різницi потенцiалiв (мал. 9.35). При освiтленнi p-n переходу та прилеглих до нього областей у напiвпровiдниках вiдбува­єть­ся явище внутрiшнього фотоефекту, тобто утворю­ються пари дiрка-електрон. Якщо народження такої пари вiдбувається поряд з областю p-n переходу, то i електрон, i дiрка можуть уникнути рекомбiнацiї на шляху до p-n пере­ходу. Пiд дiєю електричного поля p-n переходу заряди, що утворились, роздiляються. Так, наприклад, дiрка, що утво­рилася пiд дiєю свiтла в областi напiвпровiдника n-типу i досягла областi p-n переходу, буде втягнута електричним полем p-n переходу в область напiвпровiдника p-типу, в той час як електрон залишається в областi напiвпровiдника n-типу. Таким чином, роздiлення зарядiв, що утворилися, вiдбувається внаслiдок односторонньої (“вентильної”) про­вiд­ностi p-n переходу для неосновних носiїв (дiрок – для напiвпровiдникiв n-типу та електронiв – для напiвпровiдни­кiв p-типу).

В результатi роздiлення зарядiв мiж напiвпровiдниками p- та n-типiв виникає електрорушiйна сила. Її величина досягає ~0.1–15 В i визначається кiлькiстю електронно-дiркових пар, що утворилися в результатi внутрiшнього фотоефекту. Кiлькiсть цих пар, в свою чергу, пропорцiйна кiлькостi фотонiв, що падають на фотоелемент, тобто освiтленостi фотоелемента.

Мал. 9.35.Розділення заря­дів, що утворилися під дією світла, у вентильному фото­еле­менті.   Мал. 9.36.Схема селенового фо­то­елемента із запираючим ша­ром.

Вентильнi фотоелементи виготовляють на основi селе­на, германiя, кремнiя, сiрчастого срiбла. У нашiй роботi ми маємо справу з селеновим фотоелементом (мал. 9.36). На полiровану залiзну пластинку, яка є одним з електродiв фотоелемента, наносять шар селена з провiднiстю р-типу (основнi носiї - дiрки). Зверху на шар селена напиляють тонкий, прозорий для світлових променiв шар срiбла, котрий виконує роль другого електрода. За рахунок дифузiї атомiв срiбла в шар селена останнiй набуває провiдностi n-типу (основнi носiї – електрони). Мiж чистим селеном та селеном з домiшками срiбла виникає область p-n переходу. Свiтло легко проходить крiзь прозору плiвку i викликає явище внутрiшнього фотоефекту в шарi селена (в основ­ному, в шарi селена n-типу). В результатi роздiлення заря­дiв – електронiв та дірок – електричним полем p-n переходу виникає електрорушiйна сила, при цьому залiзна пластинка має додатний заряд. Якщо плiвку срiбла з’єднати з залiзною пластинкою провiдником, пiдключивши в коло гальвано­метр, то останнiй покаже присутнiсть електричного струму, що тече в зовнiшньому колi вiд залiза Fe (+) до верхнього електрода М (–).

Таким чином, вентильний фотоелемент поводить себе при освiтленнi як генератор ЕРС, причому величина фото­струму iФ виявляється пропорцiйною до величини свiтло­вого потоку Ф, який падає на активну поверхню фото­еле­мента: iФ = kФ. Коефiцiєнт пропорцiйностi k зветься iнтег­раль­ною чутливiстю. Вiн чисельно дорiвнює силi струму в колi фотоелемента, який виникає при умовi освiтлення ак­тив­ної поверхнi свiтловим потоком в 1 люмен:

k = iФ /Ф мкА / лм.

Чутливiсть селенових фотоелементiв досить значна i може досягти 500 мкА/лм.

Якщо активна поверхня S фотоелемента освiтлюється потоком свiтла Ф, то

Ф = ES,

де Е – освiтленiсть поверхнi фотоелемента. Отже, маємо

iФ = kФ = kES.

Оскiльки iнтегральна чутливiсть фотоелемента k та його активна поверхня S – величини сталi, то величина фотостру­му iФ виявляється пропорцiйною до освiтленостi Е. Освiтле­нiсть фотоелемента у випадку точкового джерела свiтла (коли вiдстань мiж лампою та фотоелементом значно бiль­ше за розмiри нитки розжарювання лампи) розрахо­ву­єть­ся за формулою:

E = I / R2,

де R – вiдстань мiж джерелом свiтла та поверхнею фото­елемента, а I – сила свiтла джерела (значення І вказане на приладі).

Завдання 1. Виконати градуювання вентильного фото­елемента.

Порядок виконання:

1. Ознайомитися з лабораторною установкою для граду­­їровки фотоелемента (мал. 9.37).

2. Пiдключити джерело свiтла до джерела струму.

3. Для 5-6 вiдстаней R мiж фотоелементом та джере­лом свiтла визначити силу фотоструму.

4. Для кожної з цих вiдстаней розрахувати освiтленiсть Е за формулою E = I / R2 в люксах (лк).

Мал. 9.37.Установка для градуювання фотоелемента.

5. Результат занести до таблицi.

 

Освiтленiсть Е, лк Фотострум iФ, мкА
   

6. За даними таблицi побудувати графiк iФ = f(E).

7. Одержаний графiк може бути використаний для вимi­ру освiтленостi будь-якої поверхнi. Для цього досить розта­шу­вати фотоелемент на цiй поверхнi i визначити iФ. Значення освiтленостi поверхнi, що вiдповiдає одержаному значенню iФ, визначається за допомогою графiка iФ = f (E).

Завдання 2. Визначити iнтегральну чутливiсть фото­елемента.

Порядок виконання

1. На дiлянцi графiка, де спостерiгається лiнiйна залеж­нiсть мiж iФ та освiтленiстю Е (для досить великих вiдста­ней R), взяти точку i визначити для неї iФ та Е.

2. Розрахувати площу активної поверхнi фотоелемента за формулою

S = pd 2 / 4,

де d – дiаметр поверхнi фотоелемента (вказаний на приладі).

3. Розрахувати величину чутливостi фотоелемента за формулою:

k = iФ/SE,

де значення iФ, Е та S одержанi в пп. 1, 2.

Контрольні питання

1. В чому полягає явище внутрiшнього фотоефекту?

2. В чому полягає принцип дiї вентильного фотоелемента?

3. Опишiть будову та принцип дiї селенового елемента.

4. Що зветься iнтегральною чутливiстю фотоелемента?

5. Як визначається iнтегральна чутливiсть фотоелемента в данiй роботi?

9.6.3. Лабораторна робота “Вивчення роботи оптичного квантового генератора”

Мета роботи:вивчити будову та принцип дiї газового лазера, визначити основнi технiчнi характеристики лазера – довжину хвилi його випромiнювання та енергiю кванта.

Прилади та обладнання:гелiй-неоновий газовий лазер, дифракцiйна решітка, екран, мiлiметрова лiнiйка.

Питання для підготовки до лабораторної роботи

1. Рівноважна і інверсна заселеність енергетичних рівнів.

2. Індуковане випромінювання.

3. Лазери, принцип дії і застосування в медицині.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.