Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета та завдання дисципліниФорма № Н - 3.04

 

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

 

Циклова комісія технології та механізації сільськогосподарського виробництва

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______ О.М. Козаченко

«___» _________ 2013 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАХИСТ РОСЛИН»

 

Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво

 

Спеціальність 5. 09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства

 

 

Полтава 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни «Захист рослин» для студентів за напрямом підготовки 0901 Сільське господарство і лісництво, спеціальністю 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства.

03.09.2013 року. 20 с.

 

Розробник:викладач першої категорії – Гордієнко Оксана Вікторівна. Програма розроблена на основі базової програми для вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації

 

Програма затверджена на засіданні

циклової комісії технології та механізації сільськогосподарського виробництва

Протокол від «__» ____ 2013 р. № 1

Голова циклової комісії

___________ О.В. Гордієнко

 

Схвалено Радою відділення менеджменту та технології сільськогосподарського виробництва

Протокол від «__»_____ 2013 р. № 1

Завідувач відділення

___________С.І. Корилюк

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання  
Кількість кредитів 1   Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво за вибором
 
Розділів (модулів) – III Спеціальність (професійне спрямування): 5. 09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства   Рік підготовки:
Теми (Змістових модулів – 2-й
  Семестр
Загальна кількість годин 54 год 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 10 год. год.
Семінарські
2 год. год.
Лабораторні
8 год. год.
Самостійна робота
34 год. год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 54:34

для заочної форми навчання -

 

Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни «Захист рослин» - дати студентам необхідні теоретичні знання і практичні навички при вивченні шкідливих об’єктів (шкідників, хвороб і бур’янів), їх шкодочинності та методів і засобів захисту рослин.

У процесі вивчення дисципліни потрібно звернути увагу на комплексну науково обґрунтовану систему захисту рослин з використанням світового передового досвіду та з урахуванням екологічної ситуації реформування аграрної політики України.

З метою інтенсифікації навчального процесу необхідно застосовувати різноманітні типи і методи навчання з урахуванням матеріалу, що вивчається. Для кращого засвоєння навчального матеріалу на заняттях потрібно широко використовувати наочні посібники (таблиці, плакати, атласи), натуральні зразки, колекційний і гербарний матеріал, електронній носії інформації.

Вивчення шкідників с.-г. культур рекомендується проводити в певній послідовності: морфологічні особливості, біологія розвитку шкідника, тип пошкодження, систематика шкідника, шкодочинність шкідника та методи боротьби з ним.

Вивчення хвороб повинно включати такі питання: характеристика збудника, ознаки і період прояву хвороби, біологія розвитку збудника і його екологія, шкодочинність і методи боротьби.

Вивчаючи інтегрований захист культур потрібно звернути увагу на методи визначення фітосанітарного стану поля, економічні пороги шкодочинності, систему методів боротьби відповідно до фенології розвитку культури.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.