Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичне забезпечення курсу1. Робоча навчальна програма.

2. Плани-конспекти лекцій та семінарів.

3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали, презентації комп’ютерні).

4. Тематика реферативних робіт.

5. Тематика самостійних занять.

6. Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю, питання для контрольних робіт, пакети ККР.

7. Питання до заліку

8. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, написання контрольних робіт, короткий конспект лекцій

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ:

 

 1. Народно - господарське значення боротьби зі шкідниками та хворобами с/г культур
 2. Шкіряні покрови та органи дихання комах та значення їх при застосуванні пестицидів
 3. Значення комах в природі , народному господарстві і житті людини
 4. Характеристика типів ротових органів і типи пошкодження сільськогосподарських рослин
 5. Характеристика нервової системи та роль її в використанні пестицидів
 6. Характеристика органів зору і покривних тканин комах
 7. Вплив температури на розвиток комах (теплолюбові і холоднолюбиві комахи)
 8. Роль безумовних і умовних рефлексів у комах
 9. Зовнішня будова комахи
 10. Роль і значення абіотичних (неорганічних) факторів на розвиток і життєдіяльність комах
 11. Характеристика травного апарату у комах
 12. Значення діапауз у комах. Обов’язкові та вимушені діапаузи.
 13. Характеристика личинок і лялечок у комах
 14. Характеристика кровоносної системи. Способи розмноження комах
 15. Поняття про повний і неповний цикл розмноження комах ( на конкретних прикладах)
 16. Форми і способи відкладання яєць у комах
 17. Екологія комах, гідро-едафічні фактори
 18. Біотичні (органічні) фактори. Характеристика харчової спеціалізації у комах
 19. Поняття про покоління чи генерацію ( на конкретних прикладах)
 20. Характеристика неінфекційних хвороб
 21. Типи пошкодження рослин
 22. Характеристика грибних хвороб. Морфологія і біологія грибів
 23. Характеристика бактеріальних хвороб
 24. Коротка характеристика вірусних хвороб. Типи вірусних хвороб. Мозаїка і жовтяниця
 25. Значення і сутність агротехнічного методу боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами.
 26. Біологічний та мікробіологічний методи боротьби зі шкідниками і хворобами
 27. Суть і значення хімічного методу боротьби. Поділ пестицидів за об’єктами застосування
 28. Способи застосування пестицидів
 29. Значення фізико-механічного методу боротьби зі шкідниками с/г культур
 30. Характеристика хлорорганічних та фосфорорганічних препаратів
 31. Багатої дні шкідники. Біологія розвитку сарани і заходи боротьби
 32. Біологія розвитку, пошкодження с/г рослин і заходи боротьби
 33. Біологія розвитку коваликів і заходи боротьби
 34. Біологія розвитку Чернишов і заходи боротьби
 35. Біологія розвитку озимої (підгризаючої) совки і заходи боротьби
 36. Біологія розвитку стеблового (кукурудзяного) метелика і заходи боротьби
 37. Біологія розвитку лучного метелика і заходи боротьби
 38. Біологія розвитку клопа-черепашки і заходи боротьби
 39. Біологія розвитку хлібних жуків і заходи боротьби
 40. Біологія і шкідливість хлібної жужелиці
 41. Біологія, шкідливість шведської мухи і заходи боротьби
 42. Біологія, шкідливість гессенської мухи і заходи боротьби
 43. Біологія злакової попелиці і заходи боротьби
 44. Біологія розвитку і характер пошкодження горохової зернівки і заходи боротьби
 45. Листогризучі шкідники капусти і заходи боротьби
 46. Цикл розвитку і шкідливість летючої сажки пшениці і заходи боротьби
 47. Біологія розвитку, характер пошкодження гороху гороховою попелицею і заходи боротьби
 48. Цикл розвитку, шкідливість бурої іржі пшениці і заходи боротьби
 49. Біологія розвитку, характер пошкодження гороху клубковими довгоносиками і заходи боротьби
 50. Цикл розвитку і шкідливість борошнистої роси пшениці і заходи боротьби
 51. Цикл розвитку, шкідливість (склера тин ІІ) білої гнилі соняшнику, заходи боротьби
 52. Біологія соняшникової вогнівки, шкідливість та заходи боротьби
 53. Біологія і характер пошкодження звичайного бурякового довгоносика, заходи боротьби
 54. Біологія і характер пошкодження сірим і чорним буряковим довгоносиком, заходи боротьби
 55. Біологія, характер пошкодження, розвиток бурякової блішки і заходи боротьби
 56. Біологія і характер пошкодження буряковою мінуючою міллю і заходи боротьби
 57. Біологія, шкідливість бурякової попелиці, вплив погодних умов на розвиток і шкідливість попелиці, заходи боротьби
 58. Цикл розвитку, шкідливість і головні ознаки ушкодження цукрових буряків коренеїдом. Заходи боротьби
 59. Цикл розвитку, шкідливість і головні ознаки ушкодження цукрових буряків перекоспорозом. Заходи боротьби
 60. Біологія і характер пошкодження пасльонових культур колорадським жуком, заходи боротьби.
 61. Цикл розвитку, шкідливість і головні ознаки ушкодження картоплі фітофторозом, заходи боротьби
 62. Цикл розвитку, шкідливість бактеріальних хвороб на картоплі
 63. Біологія і характер пошкодження капустяної попелиці. Заходи боротьби
 64. Біологія і характер пошкодження хрестоцвітих клопів. Заходи боротьби
 65. Біологія і характер пошкодження хрестоцвітих блішками. Заходи боротьби
 66. Біологія і характер пошкодження листогризучими шкідниками капусти (капустяний білан, капустяна совка, капустяна міль)
 67. Цикл розвитку, шкідливість чорної ніжки капусти, заходи боротьби
 68. Біологія і характер пошкодження шкідників цибулі. Заходи боротьби
 69. Цикл розвитку, шкідливість шийкової гнилі цибулі
 70. Цикл розвитку, шкідливість бактеріального раку помідор. Заходи боротьби
 71. Цикл розвитку, шкідливість фітофторозу помідор. Заходи боротьби
 72. Цикл розвитку, шкідливість бактеріозу огірків і динь. Заходи боротьби
 73. Цикл розвитку, шкідливість антракнозу огірків і гарбузових культур. Заходи боротьби
 74. Біологія і характер пошкодження зеленою яблуневою попелицею. Заходи боротьби
 75. Біологія і характер пошкодження яблуневого довгоносика – квіткогриза. Заходи боротьби
 76. Біологія і характер пошкодження букарки і казарки. Заходи боротьби
 77. Біологія і характер пошкодження яблуневої молі. Заходи боротьби
 78. Біологія і характер пошкодження білана жилкуватого заходи боротьби
 79. Біологія і характер пошкодження золотогузка. Заходи боротьби
 80. Біологія і характер пошкодження іннарного шовкопряда. Заходи боротьби
 81. Біологія і характер пошкодження кільчастого шовкопряда. Заходи боротьби
 82. Біологія і характер пошкодження яблуневої плодожерки. Заходи боротьби
 83. Біологія і характер пошкодження яблуневим чильгушком. Заходи боротьби
 84. Біологія і характер пошкодження вишневої мухи. Заходи боротьби
 85. Цикл розвитку, шкідливість парші яблуні і груші. Заходи боротьби
 86. Цикл розвитку, шкідливість американської борошнистої рози агрузу. Заходи боротьби
 87. Комірні шкідники і система заходів боротьби з ними
 88. Довгострокові і короткострокові прогнози появи шкідливих комах та хвороб
 89. Організація служби прогнозів. Карантин України
 90. Документація по захисту рослин. Техніка безпеки при роботі з пестицидами

Список рекомендованої літератури

Базова

1. Олефіренко В.І., Скалій М.В. Захист рослин: Навчальний посібник, 2007

2. Писаренко В.М. Захист рослин: Фітосанітраний моніторинг. Методи захисту рослин.- Полтава,2007

3. Субін В.С., Олефіренко В.І. Інтегрований захист рослин.-К.: Вища освіта, 2004

4. Поспелов С.М., Берим Н.Г., Васильева Е.Д. Защита растений /Под ред. Н.Г. Берима.-М.: Агропромиздат, 1986

5. Берим Н.Г., Демидова Л.И., Маркелова В.П. и др. Практикум по защите растений /Под ред. С.М. Поспелова.-М.: Агропромиздат, 1981

6. Бублик Л.І., Васько Г.І., Васильєв В.П. та ін. Довідник із захисту рослин/За ред.. М.П. Лісового.-К.: Урожай, 1999

7. Васеловський І.В., Манько Ю.П. Буряни та заходи боротьби з ними.-К.:Учбово-методичний центр Мінагропрому України,1998

8. Бондарнко Н.В., Поспелов С.М. Общая и сельскохозяйственная энтомология. – 2-е изд.-Л.: Агропромиздат, 1991

9. Баталов Т.С., Бегляров Г.А., и др. Системы защиты растений /Под ред. Н.В. Бондаренко.-Л.: Агропромиздат, 1988

10. Байдик Г.В., Білецький Є.М., Білик М.О. та ін. Сільськогосподарська ентомологія.-К.: Вища школа, 2005

11. Матвієвський О.С., Ткачов В.М., Каленичта Ф.С. Довідник по захисту садів від шкідників і хвороб /За ред. О.С. Матвієвського. – К., 1990.

12. Васильєв В.П., Лісовий М.П. та ін. Довідник по захисту польових культур/ За ред.. В.П. Васильєва.- К.: Урожай, 1993

13. Пересип кін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія.-К.: Аграрна освіта, 2000

Допоміжна

1. Тимченко В.Й., Єфремова Т.Г., Лобода Л.С. та ін. Довідник по захисту овочевих і баштанних культур від шкідників хвороб і бурянів / За ред.. В. Й. Тимченка.-К.: Урожай, 1993

2. Омелюта В.П., Григорович І.В. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур /за ред.. В.П. Омелюти.-К.: Урожай, 1996

3. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.-К.: Юні вест Маркетинг

4. Писаренко В.М. Писаренко П.В. Захист рослин: Екологічно обґрунтовані системи.- Полтава: ІнтерГрафіка, 2002

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.