Здавалка
Главная | Обратная связь

Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилівМовленнєвий і функціональний стиль розуміємо як сукупність прийомів відбору та сполучень мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування.

Вирізняють такі функціональні стилі: художній, офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, розмовний, конфесійний та епістолярний.

Художній стиль. Головними ознаками є емоційність, образність, експресивність. На лексичному рівні в ньому вживаються слова з різним лексичним значенням, різні за походженням. Багатий на епітети, метафори, порівняння, повтори, гіперболи та інші зображувальні засоби, можуть уживатися діалектна та професійна лексика, фразеологізми. Різні типи речень за будовою, метою висловлювання, за відношенням змісту речення до дійсності. Реалізується в таких жанрах: трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, оповідання, поема, вірш, байка, епіграма та ін. Підстилі: епічний, ліричний, драматичний, комбінований. Сфера використання: творча діяльність, література, осіта тощо.

Науковий стиль - функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потреби науки. (Повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань.)Ознаками наукового стилю є широке використання науково-термінологічної лексики, слів з абстрактним значенням та іншомовного походження. Членування тексту на розділи, підрозділи, параграфи, введення формул, таблиць, діаграм. Лексичні, текстові одиниці репрезентують точність, логічність, узагальненість, аргументацію висловлених положень.

Розрізняють власне науковий (дисертація, монографія, дипломна, курсова робота тощо ), науково-навчальний (підручники, посібники), науково-популярний (доступність викладу наукової інформації, розрахованої на нефахівців) підстилі наукового стилю. Сфера використання: наукова діяльність, науково-техн. прогрес, осіта.

Офіційно-діловий. Підстилі: дипломатичний, юридичний, канцелярсько-діловий. Жанри реалізації: ділові папери, наради, переговори. Сфера використання: офіційне спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті, адміністративно-господарська діяльність, законодавство. Використовуються стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, безособові та наказові форми дієслів зі значенням постійної дії, відсутність особових форм, кліше, переважають прості ускладнені речення.

Публіцистичний. Підстилі: власне-публіцистичний, художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний. Жанри реалізації : продукція ЗМІ, нариси, есе, памфлети, фейлетони; критичні статті. Сфера використання: виробнича діяльність, навчання, суспільно культурна, громадсько-політична. Стильові риси: спрямованість на новизну, інформаційність, динамічність, авторська пристрасть, простота і доступність, переконливість. Мовні особливості: суспільно-політична лексика, політ. заклики, гасла, різні терміни, спонукальні і окличні речення, риторичні питання, багатозначна лексика.

Розмовниий.Підстилі: розмовно-побутовий, розмовно-офіційний (світський). Використовується в усному повсякденному спілкуванні. Жанри: бесіда, розмова. Мовні особливості: лаконічність тексту, різні види інтонації, різна лексика, розмовні слова, фразеологізми, просторічча, неповні еліптичні речення, питальні, окличні, звертання, вигуки, вставні слова.

Епістолярний - це стиль приватного листування. Широке використання форм ввічливості - звертань у формі кличного відмінка, наявність початкової, прикінцевої та прощальної фраз, стереотипних словесних формул висловлення побажання.

Конфесійний - обслуговує релігійні потреби суспільства. Мова багата на епітети, порівняння, метафори, слова з переносним значенням. Для підкреслення урочистості використовуються речення із зворотним порядком слів, поширені повтори слів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.