Здавалка
Главная | Обратная связь

Які фактори середовища функціонування організації відносять до факторів опосередкованого впливу?МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ”

Київ

Аграрна освіта

2013

1. Етапами розвитку менеджменту як науки є:

1. класичний, гуманістичний, кількісний, науковий періоди, сучасні теорії

2. стародавній період, філософський, науковий

3. стародавній, індустріальний періоди, систематизації

4. науковий менеджмент, теорія бюрократичних організацій, теорія адміністративних принципів

 

2. Вагомими досягненнями наукового менеджменту можна вважати:

1. розробку теорій мотивації працівників з урахуванням різних за рівнем потреб

2. використання математичних та статистичних методів для ухвалення рішень

3. урахування особливостей сучасної економіки, підвищення вимог до якості продукції, стандартизація

4. спеціальний відбір працівників, їх навчання, контроль за виконанням роботи, оплата відповідно до результатів

 

3. Застосування кількісного менеджменту уможливило:

1. розробку теорій мотивації працівників з урахуванням різних за рівнем потреб

2. використання математичних та статистичних методів для ухвалення рішень

3. врахування особливостей сучасної економіки, підвищення вимог до якості продукції, стандартизація

4. спеціальний відбір працівників, їх навчання, контроль за виконанням роботи, оплата відповідно до результатів

 

4. Визначте, що можна вважати особливостями ситуаційного підходу:

1. підвищення вимог до якості товарів, стандартизація, залежність підприємства від світових тенденцій розвитку економіки

2. неможливість використання однакових методів вирішення проблем до зовнішньосхожих ситуацій

3. сукупність окремих елементів, кожен з яких має власні характеристики і при цьому працюють разом, як єдине ціле

4. визначення оптимальної кількості обслуговуючого персоналу для мінімізації часу перебування клієнта в черзі

 

5. Тип службових відносин між управлінськими працівниками, що відображає їх місце в системі управління від вищого до нижчого рівня:

1. організація менеджменту

2. виробничий процес

3. ієрархія в менеджменті

4. зв’язки між рівнями

 

6.До сучасних теорій менеджменту належить:

1. науковий менеджмент

2. науковий біхевіоризм

3. теорія черг

4. системний підхід

 

7. Система – це:

1. спосіб мислення стосовно організації та управління

2. самовідтворювальна та впорядкована процедура прийняття управлінського рішення

3. сукупність елементів, що знаходяться у відносинах та зв’язках один з одним і утворюють цілісність, єдність

4. напрямок методології спеціального наукового пізнання та соціальної практики

 

8. Керована та керуюча підсистеми складаються з однорідних груп, елементів, які утворюють своєрідні системи:

1. виробництва як фізичної системи, яка є сукупністю засобів виробництва, а процеси управління в ній інформаційними

2. технічну, технологічну, організаційну, економічну, соціальну

3. економічну, через утворення в результаті праці матеріальних благ, суспільного продукту

4. суб’єкта та об’єкта управління

 

9. Окрема складова системи, що має специфічні властивості і особливе призначення:

1. зв’язок

2. рівень

3. елемент

4. організація

 

10. Економічна система, як складова керуючої та керованої підсистем, має такі характеристики:

1. набір правил, норм, що визначають послідовність операцій в процесі виробництва

2. охоплює виробничі потужності підприємства, за допомогою чого виробляється продукція певної кількості та якості

3. єдність праці всіх учасників виробництва та економічних зв’язків

4. єдність технічних, технологічних та соціальних процесів

11. Основною метою менеджменту є:

1. раціональне поєднання ринку та державного регулювання

2. досягнення високої економічної ефективності діяльності

3. систематичне поліпшення умов праці

4. підвищення ефективності праці

12. Визначити основні системні принципи:

1. цілісність, структурність, ієрархічність, взаємозалежність системи та середовища

2. досягнення економічної ефективності, єдиноначальність, науковість, стимулювання, централізм та демократизм

3. наявність двох самоврядних систем програми як інформаційного носія, цілеспрямованість управління, зворотні зв’язки

4. своєчасність, достатність, достовірність, оперативність

 

13. До факторів прямого впливу середовища функціонування організації відносять:

1. економічні, політичні, культурні, соціальні, кліматичні

2. цілі, задачі, люди, структура, технологія

3. можливості, перешкоди, сильні сторони, слабкі сторони

4. постачальників, посередників, конкурентів, споживачів, контактні аудиторії

 

Які фактори середовища функціонування організації відносять до факторів опосередкованого впливу?

1. економічні, політичні, культурні, соціальні, кліматичні

2. цілі, задачі, люди, структура, технологія

3. можливості, перешкоди, сильні сторони, слабкі сторони

4. постачальників, посередників, конкурентів, споживачів, контактні аудиторії

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.