Здавалка
Главная | Обратная связь

Літературні джерела1. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.

2. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. – Видання 3-те, вип.. та доп. / За редакцією В. О. Василенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.

3. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний меседж­мент): Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп./ За редакцією В. О. Василенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.

4. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Організація праці менеджера: навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор – 2003. – 414 с.

5. Грифін Рикі, Яцура Володимир. Основи менеджменту: підручник. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

6. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: підручник. – К.: Вища школа, 1994.

7. Інвестування в аграрній сфері / За ред. А. В. Чупіса. – Суми: Довкілля, 2002. – 244 с.

8. Кабушкин Н. И, Основы менеджмента: учеб. пособие/ Н. И. Кабушкин. 5-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

9. Калинчук Л. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник для вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів з економічних спеціальностей. – Ніжин: ВКП «Аспект», 2002. – 68 с.

10. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч.
посібник. – К.: Либідь, 2002. – 424 с.

11. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: навч.
посіб. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Знання, 2008. – 483 с. (Вища освіта ХХІ століття).

12. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

13. Кубрак О. В. Етика ділового спілкування: навчальний посібник з етикету для студентів. – 2-ге вид., доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 222 с.

14. Менеджмент: навч. посібник. / За ред.. С. І. Михайлова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 416 с.

15. Сирота В. Г., Петловнюк М. М. Менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів-заочників вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів./– Ніжин, „ Інтас”, 2003. – 131с.

16. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента (пер. с англ.) – М.: Дело, 1994.

17. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М., 2002. – 558 с.

18. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 984 с.

19. Ільчук М. М., Іщенко Т. Д., Збарський В. К. та ін. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посібник / За ред.. М. М. Ільчука – К.: Вища школа, – 2002.

20. Осовська Г.В., Грінчук Т.І. Основи менеджменту: практикум. – Житомир: ЖІТІ, 1999.

21. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навчальний посібник. / Під ред. проф. І. М. Брюховецького. – Суми: Обласна друкарня Видавництво „Козацький вал”, 2001. – 474 с.

22. Петленко Ю. В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 298 с.

23. Демський С. Е., Ковальський В. С., Колодій А. М. (керівник авт. кол.)та ін. Правознавство: підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – 5-те вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

24. Рудінська О. В., Яроміч С. А., Молоткова І. О. Менеджмент. – К.: Ельга - Ніка - Центр, 2002.

25. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – Вид. 2-ге, вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

26. Сухарський В. С. Менеджмент: навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 340 с.

27. Фінанси підприємств: підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф.
А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с., іл.

28. Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропро­мислового комплексу: навч. посіб. – К.: Вища шк., 1998. – 256 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.