Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальна оцінка виконання студентом курсового або дипломного проекту (роботи) враховує допущення низки вимог.Імені Сальвадора Далі

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

(РОБІТ)

Методичні вказівки

Для студентів та керівників наукових проектів (робіт)

У Мистецькому вищому навчальному закладі

 

 

Київ – 2012

 

 


ББК

М

 

Рекомендовано до друку Вченою радою МІХМД ім. С.Далі

(протокол № 28 від вересня 2011р.)

Рецензенти: Руда С. П., д. іст. н.

Орлов В. Ф., д. пед. н.

 

Автори-упорядники:

Варнавська Л. М., ст. методист науково-методичного відділу, викладач кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти.

Побережець С. В., викладач кафедри дизайну.

 

 

Вимоги до оформлення курсових і дипломних проектів (робіт). Методичні вказівки для студентів та керівників наукових проектів (робіт) у мистецькому вищому навчальному закладі.[Текст]: інформ.-метод. матеріали / авт. — упоряд. Л. М. Варнавська., С. В. Побережець. — К.: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, 2012- 52с.

 

 

Методичні вказівки містять огляд специфіки і перелік вимог до курсових, дипломних, проектів (робіт). Вони визначають основні етапи підготовки та оформлення роботи до захисту.

Адресовані студентам денної та заочної форм навчання та науковим керівникам.

 

Відповідальний за випуск: Варнавська Л. М.

Наукове та літературне редагування : Костюк О. М. : к. філол. н.

Коректор: Корнійчук О. В.

 

 

© Варнавська Л. М.,

Побережець С. В., 2012

 

© МІХМД ім. С. Далі, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................... РОЗДІЛ 1 СТРУКТУРА КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ).... 1.1 Вступна частина................................................................................. 1.2 Основна частина................................................................................ 1.2.1 Вступ......................................................................................... 1.2.2 Розділи (підрозділи)................................................................ 1.2.3 Висновки................................................................................... 1.2.4 Список використаних джерел................................................. 1.2.5 Додатки..................................................................................... РОЗДІЛ 2 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ) 2.1 Загальні вимоги до тексту................................................................. 2.2 Заголовки частин................................................................................ 2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.................... 2.4 Призначення та оформлення додатків............................................. 2.5 Нумерація сторінок ........................................................................... 2.6 Ілюстрації ........................................................................................... 2.7 Таблиці ............................................................................................... 2.8 Переліки.............................................................................................. 2.9 Примітки............................................................................................. 2.10 Виноски............................................................................................. 2.11 Формули та рівняння....................................................................... 2.12 Посилання та цитування.................................................................. 2.13 Числівники........................................................................................ 2.14 Скорочення....................................................................................... 2.15 Обкладинка та переплетення.......................................................... ДОДАТКИ..............................................................................................................

АНОТАЦІЯ

Автори — упорядники посібника на підставі науково-методологічного аналізу літературних джерел у галузі теорії і методики наукових досліджень дають рекомендації щодо оформлення студентських досліджень, зокрема, на курсові та дипломні проекти (роботи). Рекомендації можуть бути також використані при написанні рефератів, доповідей на конференції, статей у наукові періодичні видання.

Методичні вказівки викладено відповідно до Закону України від 13 грудня 1991 р. №1977-ХІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність» (у редакції Закону України від 1 грудня 1998 р. №284-ХIV з наступними змінами), ДСТУ 3008–95 (для оформлення звітів у сфері науки та техніки), який гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 «Dokumentation-Presentation of scientific аnd technical reports», діючих стандартів ЄСКД (2.104, 2.105, 2.106 для основних надписів і текстових конструкторських документів), методичних порадах ВАК України щодо правил оформлення рукопису наукової документації, ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Рекомендовано студентам навчальних закладів, науковим керівникам, усім тим, хто прагне підвищити свій рівень у написанні та оформленні наукових праць.

 

ВСТУП

Курсовий та дипломний проекти (роботи) — найважливіші види самостійної роботи студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу. Успішне виконання проекту (роботи) залежить від багатьох чинників: змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення.

Невідповідність в оформленні курсового чи дипломного проекту (роботи) державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи, а через значні відхилення робота може бути взагалі не допущена до захисту. Тому оформленню роботи (пояснювальної записки) повинна бути приділена не менша увага, ніж наприклад, виконанню графічної та практичної частини.

Курсовий проект (робота) — цесамостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів, з метою закріплення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.Під час написання робіт у студентів формуються елементарні навички наукової роботи:

- ґрунтовне засвоєння необхідного теоретичного матеріалу та закріплення навичок експериментальної роботи згідно з завданням керівника;

- проявити здібності до самостійного пошуку розв’язання задачі;

- уміння використовувати одержані знання в конкретній ситуації у визначеній галузі дизайну чи мистецтвознавства;

- уміння теоретично обґрунтувати одержані результати;

- здатність чітко формулювати одержані результати та робити з них висновки;

- грамотно, без помилок, написати текст роботи відповідно до правил оформлення наукової документації;

- уміння логічно побудувати доповідь, захистити сформульовані положення та висновки.

Виконання дипломного проекту (роботи) — завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра. Виконуючи дипломний проект (роботу), студенти застосовують своє вміння використовувати набуті ними знання для закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та навиків.

До дипломного (проекту) роботи висуваються наступні вимоги:

- актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

- вивчення та практичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

- вивчення і характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передовою досвіду роботи у відповідній галузі дизайну чи мистецтвознавства;

- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;

- узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Темакурсових і дипломних проектів (робіт) має бути лаконічною, точно

визначити предмет дослідження і конкретизувати умови його вивчення.

Теми курсових проектів (робіт) затверджують кафедри, а дипломних — вчена рада факультету за поданням кафедри. Перед початком роботи науковий керівник видає студенту завданняв письмовій формі визначеного зразка.

Роботу студента над курсовим проектом (роботою) оцінюють за результатами її захисту на засіданні кафедри або перед призначеною завідувачем комісією. Основні положення дипломного проекту (роботи) спеціаліста і магістра студент захищає на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

До захисту студента допускає завідувач кафедри після подання відповідно оформленої завершеної роботи, схваленої науковим керівником. Оформлену дипломну роботу потрібно подати на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до призначеної дати захисту з письмовим завданням і схвальним відгуком рецензента зі сторонньої установи.

Захист відбувається у формі наукової доповіді тривалістю 5–7 хв. для курсових і 10–15 хв. для дипломних проектів (робіт), які можуть супроводжується показом графічних робіт, тощо. Студент відповідає на запитання членів комісії та учасників засідання, на зауваження, висловлювання в обговоренні й у відгуку рецензента.

Загальна оцінка виконання студентом курсового або дипломного проекту (роботи) враховує допущення низки вимог.

1. Чітку характеристику предмета, об’єкту, мети, завдань, методів дослідження, логічну побудова викладеного матеріалу, опис і аналіз проведених автором експериментів.

2. Вивчення і аналіз монографічної і періодичної літератури з теми

дослідження.

3. Вивчення і характеристику історії досліджуваної проблеми, її практичного стану, а також передового досвіду.

4. Розкриття теми дослідження.

5. Узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних

рекомендацій.

РОЗДІЛ 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.