Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета і завдання дисципліниМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

 

з дисципліни Оцінка бізнесу і майна”

для студентів 5 курсу

галузі знань 1801“Специфічні категорії ”

спеціальності “Бізнес – адміністрування” (8.18010016)

факультет МЕВ, управління та бізнесу

 

з дисципліни «Оцінка бізнесу і майна»

для студентів 5 курсу

для спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (8.03060101)

галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування

для спеціалізації “Менеджмент підприємницької діяльності”,

факультет МЕВ, управління та бізнесу

 

 

Херсон – 2014

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студент заочної форми навчання з дисципліни “Оцінка бізнесу та майна”.

 

 

Автор – укладач: Джерелюк Ю.О., кількість сторінок _9_.

 

 

Рецензент: доцент Фролова Н.Є.

 

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту та маркетингу

Протокол №___від «__» ______2014 р.

Завідувач кафедри ______Савіна Г.Г.

 

Відповідальний за випуск: Савіна Г.Г., професор., завідувач кафедри менеджменту та маркетингу.

ВСТУП

 

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різносторонньої підготовки фахівців економічного профілю. В світлі цього, впровадження в учбову програму підготовки спеціалістів економічного профілю курсу „Оцінка бізнесу” продиктовано часом і об'єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів.

Даний курс дає можливість розкрити сутність економічної оцінки вартості підприємств в залежності від їх форми власності, співвідношення виробляємого продукту ринковим потребам, ознайомити з принципами та методами оцінки вартості підприємства і відокремленого його бізнес-направлення в залежності від конкретних цілей і задач, що ставляться перед оцінувачем.

Курс “Оцінка бізнесу та майна” є необхідною складовою частиною вивчення спеціальності “Бізнес – адміністрування ”.

 

Мета і завдання дисципліни

 

Бізнес - це будь-яка діяльність, направлена на отримання прибутку шляхом створення та реалізації відповідної продукції чи послуг. В ринковій економці відбувається жорстка боротьба між виробниками, тому вміння оцінити можливі наслідки впровадження у виробництво нового виду продукту є необхідною умовою виживання підприємства. Дана оцінка пов’язана з виработкою економічної стратегії та здійсненням стратегічного аналізу.

Вміння формулювати та здійснювати стратегію діяльності підприємств, визначати головні достоїнства та конкурентні переваги, своєчасне попередження ризиків є основною умовою для виживання господарюючого суб’єкту в ринковій економіці.

Навчальний курс «Оцінка бізнесу та майна» дає студентам знання в області інвестиційного аналізу. Отримані знання, в рамках даного курсу, допоможуть майбутнім спеціалістам орієнтуватися при рішенні таких проблем:

- визначення адекватної вартості підприємства в цінах його продажу або здійснення процесів банкрутства (ліквідації, розподілу);

- оцінка вартості дочерних підприємств в цілях оцінки для їх продажу (купівлі, злиття);

- оцінка частки акціонерів в разі зливання підприємств, входження нових учасників;

Мета навчальної дисципліни- дати студентам уявлення про ділові стратегії, теорію й практику їх вибору, а також про методи забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоїти економічну суть, цілі, задачі, принципи та методи формування економічної стратегії;

- вияснити суть специфічних проблем, що виникають перед суб’єктами економічної стратегії;

- окреслити місце і роль економічної стратегії в діяльності підприємства;

- оцінити стратегічні ризики та методологію їх розрахунків.

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

- організаційні форми та галузеві сфери діяльності бізнесу та їх вплив на вартість бізнесу;

- правила складання звіту за підсумками заключення про вартість оцінюваного бізнесу;

- види вартості бізнесу і методи її оцінки;

- порядок вибору і аналізу інформації для конкретних цілей оцінки бізнесу;

- особливості застосування бізнес-планів для оцінки майбутнього фінансового стану бізнесу.

За підсумками вивчення курсу студент повинен вміти:

- формувати план системного аналізу підприємства та визначити перелік необхідної інформації в цілях окремої задачі оцінки бізнесу;

- застосовувати методи оцінки різних видів вартості бізнесу для рішення певних задач;

- зробити необхідні розрахунки для оцінки комерційних ризиків за допомогою бізнес-плану;

- провести коефіцієнтний аналіз очікуваного фінансового стану підприємства;

- оцінити чуттєвість і еластичність бізнесу до передбачених доходів і витрат підприємства.

Дисципліна «Оцінка бізнесу та майна» передбачає тісний зв’язок з такими навчальними дисциплінами, як: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Економічний аналіз”, “Менеджмент”, “Статистика”, “Маркетинг”, “Фінанси підприємств”, “Інвестиційний менеджмент» та ін.

Тільки опанувавши ці базові знання, студенти матимуть змогу:

- вибирати методологію і розробляти методику розробки стратегії;

- розробляти необхідну інформативну базу по забезпеченню стратегічного аналізу;

- обґрунтовувати вибрану стратегічну поведінку підприємства.

Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Характеристика підходів та методів оцінки вартості бізнесу.

Тема 1. Теоретичні основи формування системи оцінки вартості бізнесу.

Особливості бізнесу як об'єкту оцінки; необхідність і цілі оцінки бізнесу; принципи та функції оцінки вартості бізнесу; види вартості, яки визначаються при оцінці вартості бізнесу, фактори, що впливають на величину оцінної вартості; законодавча база оцінки в Україні.

 

Тема 2. Підходи до оцінки вартості бізнесу.

Загальна характеристика процесу оцінки вартості бізнесу,класифікація підходів і методів оцінки вартості бізнесу (підприємства); переваги й недоліки підходів до оцінки бізнесу (підприємства), підготовка та аналіз фінансової звітності при оцінці бізнесу (підприємства).

 

Тема 3. Дохідний підхід до оцінки бізнесу.

Характеристика та сфера застосування методу дисконтованих грошових потоків, методи визначення ставок дисконтування, етапи оцінки вартості підприємства методом дисконтованих грошових потоків, характеристика сфера застосування методу капіталізації доходу, етапи оцінки вартості підприємства методом капіталізації доходу,розрахунок ставки капіталізації.

Тема 4.Порівняльний підхід до оцінки бізнесу.

 

Характеристика цінових мультиплікаторів, характеристика методу ринка капіталу, основні принципи відбору підприємств-аналогів, характеристика методу угод (продаж), характеристика методу галузевих коефіцієнтів, формування підсумкової величини вартості бізнесу.

 

 

Тема 5.Витратний підхід до оцінки вартості бізнесу.

 

Характеристика, етапи оцінки та сфера застосування методу чистих активів; характеристика, етапи оцінки та сфера застосування методу ліквідаційної вартості підприємства.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.