Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунки вартості чистих активів підприємстваПоказник   Величина показника за балансом, тис. грн. Величина показника за оцінкою, тис. грн.
  1. Активи    
Нематеріальні активи 8 312 ?
Основні кошти 110 432 ?
Незавершене будівництво
Дохідні вкладення в матеріальні цінності
Довгострокові й короткострокові фінансові вкладення
Інші необоротні активи
Запаси 23 235 ?
ПДВ по придбаних цінностях 2 043 ?
Дебіторська заборгованість 52 257 ?
Кошти ?
Інші оборотні активи
Разом активи, прийняті до розрахунків 196 977 ?
Довгострокові зобов'язання по позиках і кредитам 29 431 29 431
Інші довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання по позиках і кредитам
Кредиторська заборгованість 35 626 35 626
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
Резерви майбутніх видатків
Інші короткострокові зобов'язання
Разом пасиви, прийняті до розрахунків 65 057 65 057
Вартість чистих активів 131 920 ?

 

Необхідні міркування, якими необхідно керувався при коректуванні вартості активів і пасивів підприємства:

 

Нематеріальні активи. На думку оцінювача, ринкова й балансова вартість нематеріальних активів збігаються, тому ринкова вартість нематеріальних активів на дату оцінки ухвалюється рівної 8312 тис. грн.

Основні кошти. Ця стаття піддалася істотному коректуванню.

В основному через те, що ринкова вартість нерухомого майна, що належить підприємству, значно вище його балансової вартості. За підсумками проведеної оцінки ринкова вартість основних коштів на дату оцінки склала 130 568 тис. грн.

(Якщо дві останні цифри залікової книжки 23, то N=23*100=2300, записуємо цифру 10612 (основні кошти 130568+2300=132868).

Запаси. Виявлене застарілих запасів, що підлягають списанню, на суму 27 тис. грн. За результатами оцінки інших запасів установлене, що зазначена в балансі й ринкова вартість цих запасів збігаються. Таким чином, ринкова вартість запасів на дату оцінки становить 23 208 тис. грн.

 

ПДВ по придбаних цінностях. Цей ПДВ прийнятий рівним балансу, оскільки відповідні суми ПДВ враховані у звітності коректно. Таким чином, величина ПДВ по придбаних цінностях на дату оцінки становить 2043 тис. грн.

 

Дебіторська заборгованість. При аналізі дебіторської заборгованості не виявлене ні сумнівних векселів, випущених іншими підприємствами, ні нереальних для стягнення заборгованостей. Відсутня дебіторська заборгованість із тривалими

строками погашення, тому дисконтування майбутніх основних сум і виплат відсотків до поточної вартості не проводилося. Крім авансів, виданих працівникам оцінюваного підприємства, дебіторська заборгованість складається із сум із продажу

продукції надійним дебіторам на виплат на строк менш трьох місяців. Таким чином, на думку оцінювача балансова й ринкова вартість дебіторської заборгованості збігаються й на дату оцінки дебіторська заборгованість становить 52 257 тис. грн.

 

Кошти. Стаття «грошові кошти» не підлягає переоцінці. Величина коштів становить на дату оцінки 698 тис. грн.

 

Пасиви. Вартість пасивів, зазначених у балансі, не коректувалася через недоцільність і прийнята рівній величині, зазначеної в балансі, і становить 65 057 тис. грн.

 

Таким чином, вартість власного капіталу підприємства, певна на основі вартості його активів, склала ______?_________________ тис. грн.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.