Здавалка
Главная | Обратная связь

Оцінка власного капіталу підприємства методом дисконтування грошових потоківПоказник 1-й рік 2-й рік 3-й рік Постпрогнозний період
Дохід від реалізації, тис. грн. 395 514 415 290 427 748 436 303
Собівартість продукції, тис. грн. (для всіх варіантів) 332 232 342 199 349 043
Валовий прибуток, тис. грн. 79 103 83 058 85 550 87 261
Комерційні видатки, тис. грн. (для всіх варіантів) 9 215 9 814 10 216 10 625
Прибуток від продажів, тис. грн. 69 888 73 244 75 333 76 636
Податок на майно, тис. грн. (для всіх варіантів) 3 261 3 982 4 735 4 730
Прибуток до оподатковування, тис. грн. 66 627 69 262 70 598 71 906
Податок на прибуток, тис. грн., 17% 15 990,43 16 622,872 16 943,6 17 257,361
Чистий прибуток, тис. грн. 50 636 52 639 53 655 54 648
Грошовий потік
Чистий прибуток, тис. грн. 50 636 52 639 53 655 54 648
Нарахування зношування, тис. грн. 14 100 15 120 15 780 15 600
Капітальні вкладення, тис.грн. (для всіх варіантів) 17 000 16 000 16 000 15 600
Грошовий потік, тис. грн. ? ? ? ?
Темп росту грошового потоку в постпрогнозний період 3%
Вартість реверсії, тис. грн. ?
Коефіцієнт поточної вартості ? ? ? ?
Поточна вартість грошових потоків і реверсії, тис. грн.        
Разом вартість підприємства,тис. грн. ?

 

Таким чином, ринкова вартість власного капіталу підприємства, певна методом дисконтування грошових потоків, склала _______________ тис. грн.

 

3. Узгодження отриманих результатів.Застосування двох підходів у процесі визначення вартості діючого підприємства дало результати, що значно відрізняються друг від друга. Для визначення підсумкової величини ринкової вартості підприємства необхідно проаналізувати кожний із застосованих методів з урахуванням характеру діяльності підприємства, структури його активів, кількості і якості даних, що підкріплюють кожний метод.

У процесі оцінки методом дисконтування майбутнього грошового потоку встановлена вартість підприємства з обліком існуючих і планованих розмірів виручки від реалізації продукції й витрат, а також ринковий аспект, тому що ставка дисконтування ґрунтувалася на ринкових даних.

 

Методи порівняльного підходу неможливо застосувати через відсутність інформації про ціни продажів аналогічних підприємств ні цілком, ні вроздріб.

 

Виходячи з вищесказаного, необхідно правильно вибрати остаточний результат вартості повного контролю над підприємством.

Логічніше всього за величину ринкової вартості власного капіталу підприємства прийняти суму, яку інвестор буде готовий заплатити з урахуванням майбутніх очікувань від бізнесу, тобто отриману в дохідному підході, а результати витратного підходу врахувати, що як менш суттєво впливають на підсумкову вартість підприємства. Тому більш висока вага (60%) привласнений дохідному підходу, а результати витратного підходу враховані, що як менше впливають на підсумкову вартість підприємства й переваги інвестора («вага» витратного підходу–40%). Результати узгодження представлені в табл. 3.

Таблиця 3

Узгодження результатів, отриманих різними підходами до оцінки

Підхід до оцінки Вартість об'єкта оцінки, тис.грн. Вага, % Зважене значення, тис. грн.
Витратний    
Дохідний    
Порівняльний Не застосовувався
Разом ?

 

У підсумку при узгодженні виходить наступний результат (ринкова вартість підприємства): __________________ тис. грн.

Список рекомендованої літератури

 

1. Посібник з оцінки бізнесу в Україні. Навч. Посіб. Для вищ.навч.закл./За ред. Я.І. Маркуса. – К.: Міленіум, 2002. – 230 с.

2. Кучеренко В, Р., Квач Я.П. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. посіб. / Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В. та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 200 с.

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/ А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. —М.: Интерреклама, 2003. — 544 с.

4. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова.- М: «Омега-Л», 2006 - 288с.

5. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник / Н.Ф. Чеботарев. – М. : Изд-во «Дашков», 2009. – 256 с.

6. Круш П. В. Оцінка бізнесу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. В. Круш, Поліщук С.В. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с.

7. Посібник з оцінки бізнесу в Україні. Навч. Посіб. Для вищ.навч.закл./За ред. Я.І. Маркуса. – К.: Міленіум, 2002. – 230 с.

8. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. — СПб.:Питер, 2006. – 258 с.

9. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Абдулаева, Н. А. Колайко. — М.: ЭКМОС, 2000. – 286 с.

10. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.– 360 с.

11. Мирзоян Н.В., Оценка стоимости недвижимости. / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2005. – 199 с.

12. Гараникова, Л.Ф. Оценка стоимости предприятия: учебное пособие / Л.Ф. Гараникова. Изд. 1-е. Тверь: ТГТУ, 2007. 140 с.

13. Паламарчук В.П. Оценка бизнеса: учебное пособие. – М.: ИД «Экономика и жизнь», 2004. – 108 с.

14.Дворец Н.Н. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебно-методическое пособие. М.: Изд-во МАРТИТ, 2008. – 136 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.