Здавалка
Главная | Обратная связь

Змістовий модуль 2. Оцінка майна та узгодження результатів у підсумкову оцінку вартості бізнесу.Тема 6.Оцінка майна підприємства.

Оцінка вартості машин та обладнання, оцінка вартості нерухомості, оцінка земельних ділянок, оцінка нематеріальних активів.

Тема 7. Оцінка вартості контрольного та неконтрольного пакетів акцій.

 

Врахування факторів контрольованості під час оцінки вартості пакетів акцій, розрахунок премії та знижок з урахуванням ступеня контролю і ліквідності пакета акцій, оцінка пакета акцій з урахуванням премій і знижок.

 

Тема 8. Узгодження даних у підсумкову оцінку вартості бізнесу.

 

Сутність та мета проведення процедури узгодження результатів оцінки вартості бізнесу, порядок визначення підсумкової оцінки вартості бізнесу, методи визначення коефіцієнтів вагомості при узгодженні результатів оцінки вартості бізнесу.

 

Тема 9.Складання звіту про оцінку вартості підприємства (бізнесу).

Вимоги до змісту звіту про оцінку вартості бізнесу, характеристика основних розділів звіту.

 

 

Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи

Мета контрольної роботи – це закріплення, поглиблення та узагальнення знань дисципліни.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та одного практичного завдання. Теоретичні питання вибираються залежно від варіанту із відповідного переліку.

Номер варіанту контрольного завдання студент обирає згідно свого номеру в журналі академічної групи.

 

При виконанні контрольної роботи необхідно додержуватися наступним вимогам:

1. Відповіді на запитання повинні бути повними, згідно з поставленим запитанням. Висловлювати матеріал слід логічно, послідовно, самостійно. Відповіді на теоретичні запитання необхідно супроводжувати конкретним прикладом з досвіду діючих підприємств або з літературних джерел.

2.Оформлять роботи необхідно акуратно і грамотно. Рисунки, таблиці і графіки слід пронумеровувати. Для зауважень рецензента необхідно зробити достатньо широкі поля. В кінці роботи необхідно привести список використаної літератури, поставити дату напису роботи та особистий підпис.

Контрольна робота представляється на перевірку викладачеві. У випадку повернення контрольної роботи на доопрацювання студент повинен внести доповнення або зміни відповідно вимогам викладача у тій же роботі. Правильно виконана контрольна робота рецензується викладачем і допускається до захисту. Шляхом співбесід викладача і студента вирішується питання зарахування контрольної роботи.

ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТУ

Варіант контрольної роботи індивідуальний для кожного студента, номер варіанта вибирається студентом згідно свого номеру в журналі академічної групи.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Кожен варіант складається з трьох теоретичних питань. Вибір варіанту контрольної роботи визначається згідно свого номеру в журналі академічної групи.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Перелік теоретичних питань контрольної роботи, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Оцінка бізнесу та майна”:

 

1. Основні поняття оцінки бізнесу. Особливості бізнесу як об'єкту оцінки. Необхідність і цілі оцінки бізнесу, функції оцінки бізнесу;

  1. Основні принципи оцінки бізнесу;

3. Види вартості, які визначаються при оцінці;

4. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.